Meer over Activiteiten

In balans ben je meer mans

De Jongemannendag van de Hersteld Hervormde Mannenbond en de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) is als een verbindende ochtend ervaren. Ruim 60 jonge mannen kwamen in Lunteren samen om na te denken over de balans tussen werk en thuis. Wat vraagt de Heere daarin van ons? 

Het Reformatorisch Dagblad deed verslag: „Wat is je drijfveer voor je werk?” begon ds. Den Ouden, hersteld hervormd predikant te Katwijk. „Is dat een vast inkomen, waardering die je oogst, of is het voldoening?”

Werk is belangrijk voor je identiteit, gaf ds. Den Ouden aan. „Werk maakt deel uit van de scheppingsorde”, stelde hij. Werk is een goddelijke opdracht – het is geen straf en geen vloek, maar een zegen. „Werk is geen doel in zichzelf, maar een manier om God te dienen.”
In het paradijs was er sprake van handwerk, aldus de Katwijkse predikant. „Als de profeten spreken over de komende heilstijd grijpen ze terug op het arbeidzame werken met handen in het paradijs.” 

Na de zondeval is het werk in een ander licht komen te staan. Werk dat voor de val een vreugde was, gaat nu met veel moeite, inspanning en zorgen gepaard, vervolgde ds. Den Ouden. Tegelijk is werken een goddelijke opdracht. „De mens mag er zich niet aan onttrekken. Voor werk geldt dat we het moeten plaatsen binnen het kader van de Tien Geboden.” 

„Bij het nadenken over een Bijbelse visie op werk moeten we beginnen bij Christus”, zei hij. „Alleen vanuit Christus en vernieuwd door Christus zullen we onze roeping tot arbeid in het juiste licht zien.”

Ds. Den Ouden betoogde verder dat werk dienst is aan God en de naaste. „Heel ons leven, ook op de werkvloer, hoort gericht te zijn op de eer van God.” Volgens hem trekken we de zondag waarin we God dienen en het werken doordeweeks teveel uit elkaar. In dat verband haalde hij William Tyndale aan, die schreef dat er wel een verschil is tussen borden wassen en het Woord prediken, maar dat er geen verschil is tussen wat Hem het meest behaagt.
Ten slotte is ons werk niet alleen dienst aan God, maar ook dienst aan onze naaste. „Dat staat haaks op het moderne denken dat gericht is op zelfontplooiing en individualisme.”
Dienstbaar zijn aan God en de naaste heeft volgens ds. Den Ouden te maken met discipelschap en vreemdelingschap. „Dat betekent Christus navolgen en als pelgrim leven, op weg naar de hemel.”

Hoe krijg je balans tussen werk en privé? Met die centrale vraag coachte ds. J.R. van Vugt de zestig bezoekers van de Jongemannendag door tal van vragen. Hij stelde dat het ingewikkeld is geworden. „We moeten zoveel ballen in de lucht houden. In de business is het vaak koorddansen. Hoe houd je werk en gezin in balans? Is dat je laptop eerder afsluiten en aandacht schenken aan de kinderen?” De predikant pleitte ervoor de grens tussen werk en privé zuinig te bewaren. „In balans ben je meer mans. Is je ziel ook in balans met God? Welke bijdrage lever je aan Gods Koninkrijk?”

Bekijk hier de foto's van de jonge mannendag.