Meer over In gesprek

'Wij hebben Gods eer vertrapt in het paradijs'

In het Oude Testament wezen de offers vooruit naar het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Toen Hij als Messias kwam, stierf Hij aan een kruis. Ds. L. Treur wijst erop dat Christus daar hing voor zondaren: ‘Jezus heeft plaatsvervangend Zijn leven gegeven aan het kruis, opdat zo Gods eer hersteld werd.’  

Waarom is een kruis het symbool van het christelijk geloof?
‘In het christelijk geloof gaat het om het volbrachte werk van de Heere Jezus. We weten dat de Heiland daar aan het kruis Zijn leven gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloof t, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Hij stierf plaatsvervangend aan het kruis en betaalde daarin de schuld, die wij zondige mensen nooit kunnen betalen.’

… maar een kruis zorgt toch voor een marteldood?
‘Inderdaad zorgt een kruis voor een marteldood. In de tijd van de Heere Jezus was een kruisiging vaak in context van oorlogvoering. Het was een vreselijke lijdensweg voor de gekruisigden. Wat moet het dan ook niet voor de Heere Jezus geweest zijn toen Hij onschuldig, maar gewillig aan het kruis hing als een vervloekte en daar Zijn leven gaf in de hand van Zijn Vader.’

Waarom moet Gods eer hersteld worden?
‘Wij hebben Gods eer vertrapt in het paradijs. De Heere heeft het paradijs uit het niets geschapen. Je leest in Genesis 1 steeds aan het einde van elke scheppingsdag dat de Heere zegt: en zie, het was zeer goed. De mens is op de zesde dag als het pronkjuweel van de Heere geschapen. Daarnaast gaf God aan Adam zijn vrouw, opdat hij niet alleen zou zijn. Alle reden om de Heere eeuwig te dienen en God daarin alle eer te geven. Maar we weten het, hoe is het anders geworden. De mens heeft God van Zijn eer beroofd, want hij wilde als God zijn. Daarom aten zij van de verboden vrucht en verloren Gods beeld. Hierdoor is Gods eer verloren gegaan.’

Hoe wordt Gods eer herstelt door het kruis?
‘God wil dat aan Zijn gerechtigheid voldaan wordt, zo alleen kan Gods eer hersteld worden. We weten dat geen mens hier aan kan voldoen. Maar nu het grote wonder, dat God Zijn Zoon gezonden heeft. Hij Die tegelijk waarachtig God en ook waarachtig rechtvaardig Mens is. Jezus heeft plaatsvervangend Zijn leven gegeven aan het kruis, opdat zo Gods eer hersteld werd. Nu komt deze vraag naar ons toe: weten wij dat Hij ook voor mij persoonlijk betaald heeft, opdat God ook in uw en jouw leven alle lof en eer ontvangt?’ 

Leessuggestie bij het thema: Gods eer herstelt
‘Als ik je een leessuggestie voor dit thema mag geven, dan denk ik aan: Terug naar God, over bekering en geloof van ds. K.J. Kaptein. Het is een eenvoudig geschreven boek, waarin het gaat over bekering en geloof, opdat door deze weg heen Gods eer herstelt wordt in jouw leven. Dit boek wil je als het ware bij de hand nemen en zo door de Heilige Geest geleid je brengen bij de Heere Jezus, opdat je uit genade in het geloof in Hem Gods Beeld gaat dragen.’ 

Kerkblad  1 maart 2018