Meer over In gesprek

Het doden van de zonde

Al jong werd dominee Van de Weg gegrepen door het werk van John Owen. Dat liet hem niet meer los. Owens boekje over het doden van de zonde brengt hij graag onder de aandacht van jongeren. Van de Weg: “Owen zet aan tot actieve strijd tegen de zonde, zonder de afhankelijkheid van de Heere uit het oog te verliezen. De Heilige Geest werkt de kruisiging van de zonde in ons, maar toch blijft het onze verantwoordelijkheid.”

Wie was John Owen? 
“Owen was een begaafde christen en een heel bekwaam ontleder van de menselijke ziel. Zijn wieg stond in Stadham, hij werd geboren in het jaar 1616. Zijn vader Henry Owen was toegewijd en gelovige man. Het eerste onderwijs ontving John van zijn vader.
Op twaalf jarige leeftijd ging John naar de universiteit, Queen's College in Oxford. Eerst volgde hij een algemene studie, daarna de zeven jaar durende studie in theologie. In 1635 slaagt hij voor zijn examen, Master of Arts. Owen is dan 24 jaar.
In zijn vroege twintiger jaren brengt de Heere hem op de knieën. Hij krijgt een diepe kennis van zijn zonde. In 1642 - Owen is dan 24 jaar- wilde hij de grote prediker Edmund Calamy beluisteren, die zou preken in een kerk in Londen.  Hij ging daar samen met een vriend heen. Toen ze daar aankwamen, stond er een andere predikant op de preekstoel. Zijn vriend zei: kom, ik weet nog wel een goede prediker, in een kerk iets verderop, laten we daar heen gaan. Maar Owen weigerde mee te gaan. De onbekende dominee preekte over 'Waarom zijt gij zo vreesachtig, kleingelovigen?'. De Heere gebruikte die preek om Owen op de knieën te brengen en een levend en zeker geloof te geven.”

Een bekend boek van Owen draagt de titel: ‘De doding van de zonde in gelovigen’. Waarom beveelt u dit boek aan voor jongeren?
“Dit boek ontstond uit preken voor jonge studenten. Als gevolg daarvan is boek heel concreet geschreven. Onder Owens gehoor zaten jonge mensen die de verleiding, de kracht, de bedrieglijkheid van de zonde aan den lijve ondervonden. Het zou heel goed kunnen dat met name jongere personen Owen hebben gedrongen deze preken uit te geven en tot een boek om te werken. Hij schrijft: 'Toen ik met zegen gepreekt had over dit onderwerp, door de genade van Hem, die het zaad geeft aan de zaaier, werd ik door verschillende personen, in wier harten de wegen van de Heere zijn, aangemoedigd om te publiceren wat ik had gepreekt.’”

Wat schrijft Owen over het doden van de zonden?
Owen ziet de inwonende zonde als een kracht in ons, die constant dwingt en aanspoort tot zonde. Dat brengt Owen tot de uitspraak: 'Wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde'. Het is volgens Owen een kooltje dat niet onderschat moet worden, anders zorgt het voor uitslaande branden.
De zonde heeft de potentie in zich om alles te verwoesten. Die potentie komt op verschillende manier naar buiten. Allereerst op een heel brute wijze. Owen gebruikt daarvoor het beeld van de rivier. Je kunt een rivier wel afdammen, maar achter de dam verzamelt zich het water, want de bron is nog open. De inwonende zonde is een stroom. Als hij niet in de bron gestopt wordt, dan zal de dam uiteindelijk doorbreken. De dam wordt bijvoorbeeld gevormd door dagelijks gebed en Bijbellezen.
Daarnaast merken we de invloed van de zonden op een geslepen manier. Dit komt doordat de zonde geboren is uit de leugen in het paradijs. Die afkomst verraadt de zonde nooit. Het beeld van een guerrilla-oorlog zou je kunnen gebruiken, als samenvatting van de geniepige strijd die de inwonende zonde voert tegen het nieuwe leven door de Geest.

Hoe dienen wij volgens John Owen de zonden te kruisigen? 
‘Kruisiging van de zonde houdt volgens Owen in dat de zonde steeds opnieuw verzwakt wordt door ze te beroven van van haar kracht. Verzwakken van de zonde vindt alleen maar plaats door te strijden tegen en te worstelen met de zonde.
Bij een veldslag probeer je erachter te komen hoe je vijand te werk gaat. Wat zijn zijn doelen, voornemens, plannen? Dit geldt ook in de strijd tegen satan. Welke argumenten gebruikt de zonde? Kun je patronen in je leven ontdekken, plaatsen waar je in het bijzonder aan bepaalde verleidingen bent blootgesteld? Welke dekmantels en verontschuldigingen gebruikt de zonde als je merkt dat je onder haar bekoring valt?
Daarbij moet je drie dingen overdenken:
Besef dat de zonde de Heilige Geest, Die in je woont, bedroeft.
Besef dat de Heere Jezus er opnieuw door verwond wordt. (Hebr. 6:6)
Laat de schuld van de zonde op je geweten drukken. Hoe dan? Overdenk de heiligheid van Gods wet en de lieflijkheid van het Evangelie. Verootmoedig je.
Owen spreekt over een diep verlangen om de zonden te leren kruisigen: ‘Het is de begeerte van mijn hart en mijn belangrijkste levensdoel op de plaats waar ik gesteld ben, om te staan naar een verdergaande kruisiging van de zonde en een groei in de heiliging in mijn hart en leven en in dat van anderen, tot eer van God, zodat het Evangelie van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus in alles verheerlijkt wordt.'”

Maar dat kan toch niet in eigen kracht? 
“Nee, zeker niet. Owen sluit aan bij Paulus. De oproep tot heiliging rust op Christus’ verdienste. God geeft wat Hij vraagt. De heiliging is daarbij echter voor Owen geen passief afwachten, maar een actieve strijd in de kracht van de Heilige Geest.”

Leestip: ‘Als zonde mij omringt’
In dit boek wijst de Engelse puritein John Owen (1616-1683) ons op de vrede en vreugde die we mogen genieten als we leren hoe we de zonde in ons leven kunnen doden. Owen laat zien dat de enige ware overwinning op de zonde aan het kruis verkregen is. Menselijke pogingen kunnen nooit de zonde doden. Alleen als we Christus’ gerechtigheid als de onze aannemen door het geloof, zal de Heilige Geest Zijn zondevernietigende werk in ons volvoeren.
Uitgeverij De Banier  / Prijs: € 14,95 

Kerkblad 24 mei 2018