Meer over Nieuws

Graven in een goudmijn

19 september 2018

nieuws

Ds. G. Kater schreef een aansprekend boekje voor jongeren over de Dordtse Leerregels. Dit najaar komt het uit onder de titel ‘Graven in een goudmijn’. Wat maakt voor hem dit graven de moeite waard?

Sommige christenen zeggen: ‘De Bijbel is genoeg’. Waarom vraagt u aandacht voor de Dordtse Leerregels?
'Omdat de Dordtse Leerregels heel helder Gods Woord na spreken en samenvatten. En dat tegelijkertijd op een hele evenwichtige en pastorale manier doen. Als we daarbij bedenken dat de inhoud van de Bijbel tijdloos actueel is, én dat de dwalingen van de remonstranten ook vandaag nog her en der te horen zijn; zijn er redenen te over om ook in 2018 dit belijdenisgeschrift grondig te bestuderen als gids bij de Bijbel.'

Op welke punten roept dit belijdenisgeschrift jongeren vandaag bij de les?
'De Dordtse Leerregels leren ons te denken vanuit God en Zijn onfeilbaar Woord. Terwijl in onze tijd juist het gevoel voor heel veel jongeren (en ouderen) de belangrijkste norm is. De Dordtse Leerregels willen ons ook leren om de diepten van het kwaad van de zonde, én de rijkdom van Gods genade in de Heere Jezus Christus door Zijn Geest te ontdekken. Juist tegenover allerlei hedendaagse opvattingen over het christelijk geloof die slechts de oppervlakte hiervan peilen, en de diepste kernen van zonde en genade ongenoemd of onderbelicht laten.'

Wat is voor u de meest verootmoedigende zin uit de Dordtse leerregels?
Wat zij zeggen over alle mensen na de zondeval: ‘En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelven tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest.’

Wat is voor u de meest bemoedigende zin uit de Dordtse leerregels?
'Wat zij zeggen over het aanbod van Christus in het Evangelie: ‘Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.'

Wat is voor u de meest aansporende zin uit de Dordtse leerregels?
'Wat zij zeggen tot geestelijk worstelende harten: ‘die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelven onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar den tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en dien met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten.’

Steven Middelkoop
Senior Jeugdwerkadviseur

Graven in een goudmijn
Uitgeverij Den Hertog
ISBN 978 90 331 2943 8
Prijs: ca. €9,90