Meer over Thema's

God (ver)hoort

God (ver)hoort

Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, komt ook de natuur zichtbaar tot leven. De bomen beginnen uit te lopen, de krokussen gaan bloeien. Als je naar buiten stapt hoor je de vogels vrolijk fluiten. En dat alles door de grote Schepper van alle dingen. In Psalm 147 lezen we dat Hij zelfs het geroep van de jonge raven hoort en hen van eten voorziet. Zou Hij dan de (jonge) mens niet horen? God hoort alle gebeden. Maar vérhoort Hij ook alle gebeden?

Om die vraag te beantwoorden, moet eerst duidelijk zijn wat je met verhoring bedoeld. Betekent verhoring dat er precies gebeurt wat ik in mijn gebed vraag? In dat geval maakt het dus uit hoe ik het vraag en welke woorden ik eraan geef. Jakobus schrijft in zijn brief: “Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.” Blijkbaar maakt de manier van bidden uit. Een gebed wordt blijkbaar niet verhoord als je met allerlei bijbedoelingen bidt. Een gebed moet oprecht zijn. Maar hoe zouden wij als zondige mensen oprecht kunnen bidden?

Christus bad ook. Hij was gedurig in gebed met Zijn Vader. Tot het einde van Zijn leven hier op aarde bad Hij. Zo ook in Gethsémané. Daar bidt Hij. Zijn gebed laat de ongekende diepte van Zijn lijden zien. “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” Daarna bidt Hij nog twee keer: “Mijn Vader, indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, Uw wil geschiede.” De Heere Jezus maakt Zijn angst, pijn en doodsnood bekend bij Zijn Vader. Hij vraagt zelfs of Hij de drinkbeker maar niet leeg hoeft te drinken. Maar daar stopt Hij niet. Hij besluit Zijn gebed met: “Uw wil geschiede.” Precies de woorden die Hij Zijn discipelen geleerd had toen ze Hem de vraag stelde: “Heere, leer ons bidden.”

Al onze gebeden zijn onrein, maar dat betekent niet dat we dan maar niet bidden moeten. Laat de woorden uit Romeinen 8 een aanmoediging zijn om altijd te bidden. “De Geest komt onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.” “Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.”

Henco van Ee