Meer over Thema's

Onzichtbaar, toch merkbaar!

Over het werk van  de Heilige Geest

Het is Pinksteren geweest; heb je 't gemerkt?

Je denkt misschien heel praktisch: ja natuurlijk, zondags in de preek ging het over de uitstorting van de Heilige Geest en er was collecte voor de zending. Maandag een vrije dag en ook een kerkdienst. Het was mooi weer dus 's middags lekker weg en 's avonds wat langer blijven zitten..

Maar dat bedoel ik niet ; ken je iets van de werking van de Heilige Geest? Weet je Wie Hij is en wat Hij doet?

De Bijbel spreek t al heel vroeg over de Heilige Geest; reeds in de Genesis 1:2 wordt er gesproken over de Geest Gods Die over de wateren zweefde zodat er schepselen uit voortgebracht werden. Vers 26 spreekt van de Drieëenheid Gods Die besluit mensen te maken naar Ons Beeld en Onze gelijkenis. De Heilige Geest dus tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God.

Maar nu wat Hij doet:  spreekt Genesis 1 van de scheppende daad van de Geest, daar is ook de herscheppende daad van de Geest; Die het Woord toepast aan de harten van de mensen. Lees maar in Efeze 1: 13: het Woord gehoord, geloofd en verzegeld door de Heilige Geest. 

En toch blijft het lastig je een voostelling te maken; het spreken over de Vader en de Zoon klinkt ons veel vertrouwder in de oren. Laten we eens luisteren hoe de Heere Jezus Zelf tijdens Zijn rond-wandeling op aarde uitleg geeft over de Heilige Geest aan Nicodemus:  Hij vergelijkt de Heilige Geest met de wind: we horen het geluid van de wind, maar weten niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; onzichtbaar en toch merkbaar!

En dat werk van de Heilige Geest in een mensenhart; we zien het niet gebeuren, maar we zien wel  de gevolgen: we gaan onze zonden zien, willen zo graag geen zonden meer doen, maar het lukt ons niet, totdat de Heere spreekt en onze zonde vergeeft door Zijn dierbaar bloed. Dan schenkt de Heilige Geest dat ware geloof waardoor Christus en al Zijn weldaden ons deelachtig gemaakt worden,  Hij ons troost en eeuwiglijk in ons blijft (HC zondag 20). Dan kun je niet meer zwijgen en mag je een getuige zijn van Gods grote daden; wat onzichtbaar in je hart gewerkt is, wordt merkbaar in je leven; je wordt een leesbare brief van Christus.

Hanneke Smits-van Doorn