Meer over Thema's

Heiligheid

Heiligheid

Herkenbaar? Je veert ineens op tijdens de preek. Hoor ik het goed? Mooie momenten, onvergetelijke momenten soms! Tijdens een preek over Jesaja 57:15 had ik zo’n ervaring. Het ging over de ‘Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is’. Hij woont bij … zondeloze, keurige, gelovige mensen? Nee, bij ‘de verbrijzelde en nederige geest’ van een zóndaar, in ballingschap gevoerd. Hij is, woont bij zo iemand! Niet eens: Hij zál wonen, maar: Hij wóónt! Heilig én dichtbij. Laten we maar geen pogingen doen om dit te begrijpen. Laten we het aanbidden en ons verwonderen over Gods genade in Zijn Zoon Immanuël, God met ons.

Bovenstaande laat zien dat ik, en wellicht anderen ook, de heiligheid van God niet in de eerste plaats verbinden met ‘nabij’, maar met afstand. En dat is ook een aspect: afstand tot alles en iedereen die onheilig zijn. Voor een Bijbels beeld van God moeten we de verschillende ‘karaktereigenschappen’ van God niet tegen elkaar uitspelen. Zo is het niet goed om te zeggen: “God is rechtvaardig, máár ook barmhartig.” Dan lijken het tegenstellingen, terwijl de eigenschappen van God naast elkaar bestaan en niet ten koste van elkaar. Dit wordt weleens vergeleken met een wiel. Elke spaak van het wiel is een eigenschap van God: onder meer barmhartigheid, rechtvaardigheid, almacht en genade. En nu komen al deze ‘spaken’ samen in het midden. En dat is Gods heiligheid. Al Zijn eigenschappen zijn doortrokken van Zijn heiligheid.

Bij heiligheid van God hoort een lage plaats van jou en mij: zondeloosheid tegenover zondigheid. Jesaja beschrijft dit indrukwekkend in Jesaja 6: zijn roeping. Jesaja is een man van onreine lippen; de Heere God zit op een hoge en verheven troon. De zondeloze engelen moeten zich al bedekken voor de heilige God, laat staan de zondige Jesaja. “Wee mij, want ik verga”, hij tekent zijn eigen vonnis. Wat gebeurt er? Een engel brengt van het altaar, de plaats van bloed, van verzoening, een kool en legt die op zijn lippen. Vergeving van zonden, van Gods kant. We weten het: gratis, niet kosteloos. Het koste Jezus’ leven in de hitte van de toorn van God aan het kruis.

Vanuit de verbinding met de Heere God komt de oproep tot ons: Verspreid het licht van Mijn heiligheid in de wereld: the beauty of His holyness.”Wees heilig, want Ik ben heilig.” Bij dat gebod past het gebed: Schijn, Heere, met het licht van Uw heiligheid door mij heen. Met vallen en opstaan…

En als je zo moe bent van alle onheiligheid in jezelf? Zonder de Heere Jezus kun je de strijd niet strijden en zeker niet overwinnen. Het is een geestelijke strijd, die met de geestelijke wapenuitrusting moet worden gestreden, in een dagelijks vluchten tot de genade van de Heere Jezus. Hij heeft de zonde overwonnen en wil de zonde ook in onze levens overwinnen.

Maria heeft het begrepen. Ze zingt: Hoe heilig is Zijn Naam! Laat alle volken Zijn barmhartigheid ontvangen nu Hij de zaligheid bereidt door Zijn komen in de wereld.

Neem mijn leven, laat het Heer, dit winterseizoen en altijd, toegewijd zijn aan Uw eer.

Leonard Both