Privacybeleid

Laatste wijziging: 7 maart 2019

De HHJO is onderdeel van het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als het gebruik van persoonsgegevens door het kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk.

Introductie

Het kerkelijk bureau hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Het kerkelijk bureau verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement delen wij met u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden dan vragen wij vooraf om toestemming middels een toestemmingsverklaring.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

Beveiliging

Het kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Doel verwerking

Het kerkelijk bureau zet zich in ter ondersteuning van het kerkelijk leven in de Hersteld Hervormde Kerk. Het kerkelijk bureau is er voor gemeenten en organen van bijstand binnen de Hersteld Hervormde Kerk en draagt praktisch bij aan uitvoering van allerhande activiteiten. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera. Met als doel ook om de onderlinge betrokkenheid te vergroten en het kerkzijn te ondersteunen. 

Uitgangspunten

Als kerkelijk bureau hechten wij belang aan zorgvuldigheid en terughoudendheid. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld indien daar aanleiding toe is en er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Voor gebruik van foto's hanteren wij de volgende richtlijnen:

Google Analytics

De website van de HHK en van de HHJO maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Als kerkelijk bureau gebruiken we Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt worden, zodat ze rapporten over het gebruik van de website aan het kerkelijk bureau kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Vragen over privacybeleid

Het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken

Aantekenen van bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u desondanks dat het kerkelijk bureau u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.