(Ge)loof je dat?

En Jezus zeide: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lukas 23:34a). Geloof je dat Jezus het meende? Die vraag kwam bij me boven en bleef me bezig houden. Nee, ik vraag je niet of jij het ook zou kunnen. Ook niet of je Jezus kunt begrijpen. Maar geloof je Hem als Hij dit zegt? Want wat Hij hier zegt, raakt zowel de aarde als de hemel.

In de hoogste hemelen

Om maar met het laatste te beginnen. Heb je je weleens afgevraagd wat er in de hemel gebeurde toen de Heere Jezus moest lijden en werd gekruisigd? Besef je dat Zijn Vader hier heel erg bij betrokken was? Zowel vanwege het plan dat Hij en Zijn Zoon hadden gemaakt in de eeuwigheid om zondaren te kunnen redden van de eeuwige dood, als vanwege het leed dat mensen Zijn lieve Zoon hier aandeden.

De engelen weten wat er gebeurt als God een punt zet en gaat straffen wie Hem smaden. Zelfs Zijn volk moest die straffende hand ervaren, tot aan de ballingschap. Profeten hebben gehuild, zoals Jeremia. Maar de engelen wisten uit ervaring dat God tóch Zijn plan ging voltrekken, al was het altijd een plan met een nieuw begin! 

Engelen zijn heel erg betrokken op het leven op aarde. Ze volgen het werk van God in onze harten en verblijden zich over het geloof van slechts één zondaar die zich bekeert, maar zeker over tientallen of honderden die tot geloof komen. Maar nu… de heilige Zoon van God wordt aan een kruis genageld! Ze moeten met afschuw hebben gekeken naar wat hier gebeurt. Juist tóen riep Jezus: “Vader! Vergeef hun!” Vergeven? Zou dat nog kunnen na zoveel onrechtvaardig en gruwelijk misdadig gedrag van mensen?

Vrede op aarde?

Geloof je dat Jezus meende wat Hij daar bad? Natuurlijk, want het staat in de Bijbel. Nee, dat is geen geloof; dat is accepteren wat er staat. Maar gelóóf je ook dat Hij het van harte meende? Vergeven is ‘loslaten’ en ‘achterlaten’. Wij mensen kunnen wel vergeven, maar we kunnen het slecht vergeten, omdat ons geheugen ons dan in de weg zit met herinneringen en gevoelens.
Vergeven… normaliter moest daar dan een dier voor worden geslacht en belijdenis van zonden worden gedaan. Maar de engelen zagen ook wel wat er in vers 35 staat: dat de Romeinen hun werk deden en dat er omstanders waren die spotten. Zelfs de oversten durven het aan om te roepen: “Anderen heeft Hij verlost; laat Hij nu Zichzelf verlossen, áls Hij tenminste de Verkozene van El Shaddai is.”

Jezus kan Zijn Vader niet om een lam vragen, want Hij is Zelf dat Lam!

Ik hoor Izak aan zijn vader vragen: “Vader, waar is het lam voor het brandoffer?” Ze gaan offeren, maar er is een dier nodig! Jezus kan Zijn Vader niet om een lam vragen, want Hij is Zelf dat Lam! Geloof je dat?

In mensen een welbehagen

De Heere Jezus vraagt dus geen vergeving aan Zijn Vader op grond van de schuldbelijdenis van de mensen. Hij gaat niet in op het spotten, maar noemt het ‘ze weten niet wat ze doen’. Meende Hij het écht, dat zij niet wisten wat ze deden, denk je?

Uit het Bijbelverhaal kun je opmaken dat ze het doelbewust deden. Jezus moest dood, want… Hij doorzag je nep-leven, terwijl je zoveel eer van mensen kon oogsten met je vrome buitenkant. Je moest er niet aan denken dat dat imago aan scherven viel. Het was volgens de hogepriester zelfs beter – en hóezeer had hij gelijk! – dat er slecht één Mens zou sterven in plaats van dat het hele volk te gronde zou gaan.

Zouden de engelen hun adem niet hebben ingehouden? Tweemaal had de Vader met kracht uit de hemel geroepen over Jezus: “Dit is Mijn Zoon, in Wie Ik ál Mijn welbehagen heb!” Díe geliefde Zoon werd nu vermoord. Dat kon toch niet goed aflopen? Kon Jezus, kon de Vader nog langer volhouden dat Hij ook een welbehagen had in mensen? Zou Jezus écht menen wat Hij hier bad?

Ere zij God

Weet je, soms vragen mensen een voorschot op een bedrag dat later zal worden betaald. Daar moet je vrijmoedig voor zijn, maar het kan. Zo kun je voorkomen dat er problemen ontstaan, voordat het product of de klus klaar is. De Heere Jezus kon geen lam aan Zijn Vader vragen, want Ze hadden afgesproken dat Hij het Lam zou zijn Dat de zonde van de wereld ging wegdragen. Maar Hij kon wel aan Zijn Vader om een voorschot vragen op het grote geschenk dat Hij zou krijgen door Zijn offer: zondaren zaligheid schenken.

De grote vraag is nu: gaat de Vader Zijn Zoon verhoren? Dat was de Vader niet verplicht. In spanning kijken de engelen van Golgotha terug naar God op de troon. Zal Hij in toorn ontbranden, omdat Zijn Zoon, in Wie Hij ál Zijn genoegen schept, wordt gefolterd? We lezen dat er niets gebeurt… dus ook niets vreselijks! Als de Heiland even later een moordenaar aanneemt, is díe het bewijs dat Zijn Vader dit gebed heeft verhoord.

En zeker als Jezus glorieus opstaat uit het graf, terwijl de Vader Hem wakker kust. Het is volbracht en de Vader is er volledig tevreden mee. Dit kruiswoord moet onlosmakelijk verbonden worden met Pasen. De hemel is in jubel uitgebarsten van vreugde. Zo is onze God! Lof Zij het Lam! Ere zij God. En jij? Geloof je dat Jezus het meende? Ja? Loof dan mee met de engelen: ere zij God in de hoogste hemelen en … vrede op aarde in mensen een welbehagen! En straks eeuwige vrede op de nieuwe aarde!

Leo de Kluijver

Door: Leo de Kluijver op 17 februari 2023


Overzicht