Blogs

Dankt, dankt nu allen God!

Waar denk jij aan bij het dankoffer? Misschien aan het brengen van dank aan God na een overwinning, na een geboorte, een huwelijkssluiting, een bijzondere uitredding? Je kunt ook nog denken aan onze Dankdag in november, of misschien aan de extra gift die je dan in de collectezak stopt.

Als je inderdaad hieraan dacht, zit je goed. Met een dankoffer dankte de offeraar de Heere voor een uitredding of iets wat hij van God had gekregen. 

Wat heel bijzonder is aan het dankoffer is dat de offeraar zelf een deel van het offer mag opeten. Bij sommige offers is alles voor de Heere, bij andere offers is er ook een deel voor de priesters (spijsoffer, schuldoffer), maar bij het dankoffer krijgt de offeraar zelf ook een deel van het offer! Wat zou de Heere daarmee willen zeggen denk je? 

Stel je eens voor: je hebt een dier gebracht dat nu op het altaar ligt en geslacht is. Het dier wordt verdeeld: God een deel, de priester een deel en jij een deel. Met eerbied gesproken eet je samen met God en de priester een maaltijd. En je weet het hè, in de tijd van de Bijbel waren maaltijden heel belangrijke momenten! Momenten waarop je tafelgemeenschap met elkaar had en diepe verbondenheid ervaarde. Als je dan bij wijze van spreken aan tafel zit met God en de priester zegt God daarmee: Ik wil de vreugde van dit dankoffer niet voor Mijzelf houden, jij mag er ook in delen! Ervaart God vreugde bij een dankoffer dan?

Ja, God verheugt Zich in de verzoening door het offer van Christus en Hij wil ons in die vreugde laten delen; daarom geeft Hij de offeraar ook een deel van het offer te eten. Zo’n dankoffer mocht alleen gebracht worden nádat er een brand- of spijsoffer was gebracht. Het werd bovenop het brandoffer op het altaar gelegd. Eerder heb je kunnen lezen dat het brandoffer verzoening bracht. Dit betekent dus dat gemeenschap met de HEERE (dankoffer) volgt op de verzoening met Hem (brandoffer). Als je je helemaal aan Hem overgeeft, zul je verzoend zijn met Hem en ook die vreugde in Hem en de gemeenschap met Hem ervaren. 

Het dankoffer laat dus zien dat het dienen van de Heere heel veel vreugde geeft! ‘Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE, loven, want hij is goed’ (Psalm 54:8). In de psalmen jubelen de dichters tot eer van God. In het Avondmaal wordt deze vreugde zichtbaar. Iedereen die met Hem verzoend is door Christus drinkt dan de ‘beker der dankzegging’. Maar niet alleen aan de avondmaalstafel, ook in je dagelijkse leven achter je bureau, op school en op de fiets kun je Hem een dankoffer brengen: loof en dank Hem om Wie Hij is in Christus. Zing het maar mee met Psalm 116: ‘Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen’. Hallelujah!

Literatuurtip: deel IV uit Meer kennis van Christus van drs. R. van Kooten, over het vredeoffer

Dit artikel is deel 3 in de serie Offers in de Bijbel. De volgende keer schrijft Ds. R. van de Kamp over het zondoffer. De artikelen over het brandoffer en spijsoffer kan je teruglezen op onze website.

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 15 maart 2021


Overzicht