Blogs Coronavirus

Hemelvaart: de Koning op de troon

Een Bijbelstudie voor jongeren rondom het heilsfeit Hemelvaart.

We hebben deze Bijbelstudie speciaal ontwikkeld in de tijd dat het coronavirus over de wereld gaat. Een tijd waarin we extra worden opgeroepen om met Gods Woord bezig te zijn. Om je daarbij te helpen hebben we deze Bijbelstudie over Hemelvaart geschreven. Dit is een handreiking voor je persoonlijke stille tijd of om te bespreken in een (online) groep. Zegen toegewenst!

 

'Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.' Romeinen 8 : 34

De Heere Jezus is samen met de discipelen op de Olijfberg. Het is veertig dagen geleden dat Hij is opgestaan uit de dood. Nu is het moment dat Hij teruggaat naar de hemel. De discipelen zien dat de Heere Jezus opgenomen wordt. Ze staren naar de lucht. Totdat Hij omhult wordt door een wolk. Ze zien Jezus niet meer, Hij is naar de hemel opgevaren. Kijk, er staan twee engelen bij hen. Zoals jullie Jezus hebben zien heengaan naar de hemel, zo zal Hij ook weer terugkomen, zeggen ze. Met grote blijdschap gaan de discipelen terug naar Jeruzalem. Ze gaan naar de tempel en loven en danken God. Wat een vreemde reactie denk je misschien. Het is toch juist verdrietig dat de Heere Jezus niet meer bij hen is? Ja en nee. We denken erover na in deze Bijbelstudie aan de hand van drie kerngedachten.

  1. Woorden van de Heere Jezus vervuld
  2. Volharden in gebed
  3. Verwachting voor de toekomst

Schriftlezing

Handelingen 1 : 4 - 14

1. Jezus woorden vervuld

Als de Heere Jezus Zijn lijden en sterven aankondigt bij de discipelen zorgt dat voor veel onrust. De discipelen begrijpen het niet. Ze hadden verwacht dat Hij in Jeruzalem op de troon zou gaan zitten en het land zou regeren. Hij zou zorgen voor vrede. Maar nu zegt Hij dat Hij hen zal achterlaten!

Petrus vraagt aan de Heere Jezus waar Hij heengaat. Jezus antwoordt dat Petrus Hem niet kan volgen. Pas later zal Petrus Hem ook volgen. Om de onrust weg te nemen gaat de Heere Jezus hen troosten. Hij legt uit dat Hij naar het huis van Zijn Vader gaat. Hij gaat daar naartoe om een plaats voor Zijn volgelingen klaar te maken. En als Hij dat gedaan heeft, zal Hij terugkomen om hen tot Zich te nemen. Zodat zij met Hem in de hemel zullen zijn. 

Het werk van de Heere Jezus, naar Zijn menselijke natuur op aarde, is klaar. Met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis kunnen we zeggen dat Hij ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

Christus heeft de dood overwonnen. Nu zit Hij op de troon, aan de rechterhand van Zijn Vader. Naar Zijn werk is niet klaar. Nee, Hij leeft, Hij regeert en Hij bidt voor ons. Eerst begrepen de discipelen dit niet. Maar in Lukas 24 lezen we dat hun verstand geopend wordt, zodat zij de Schriften verstaan. Ze begrijpen opeens alles wat de Heere Jezus hen verteld heeft. Hij moest lijden en van de doden opstaan. 

En dat Evangelie, het Evangelie van Jezus Christus, dát moet verkondigd worden onder alle volken! Namelijk bekering en vergeving van zonden. Daarom wordt het nu ook aan jou verkondigd. Iedere zondag en iedere keer dat je de Bijbel leest of hoort lezen wordt dat Evangelie aan jou bekendgemaakt. Met de bedoeling dat je tot Hem vlucht om vergeving van je zonden te ontvangen.

De discipelen zijn getuigen van het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft. Zij moeten het verkondigen over de hele wereld. Te beginnen in Jeruzalem. Dat is het bevel wat de Heere Jezus hen geeft: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Dat hoeven ze gelukkig niet alleen te doen. Aan hen wordt een Trooster beloofd. Wat dat betekent zien we in de volgende kerngedachte.

Verwerking

Lees Lukas 24 : 45 - 53

2. Volharden in gebed

Nadat de Heere Jezus is opgevaren gaan de discipelen terug naar Jeruzalem. Daar moeten ze wachten op de vervulling van de belofte. De belofte die de Heere Jezus hen gaf, vlak voor Zijn hemelvaart. “En zie, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar gij blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.” Het gaat hier om de belofte van de Heilige Geest. De Heere Jezus noemt dit de belofte van Zijn Vader. Honderden jaren voor de komst van de Heere Jezus op de aarde had de profeet Joël dit al geprofeteerd. “En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees.” Dat is de belofte van de Vader, die in vervulling gaat tijdens het Pinksterfeest.

Kort voor Zijn sterven heeft de Heere Jezus deze zelfde belofte aan de discipelen gegeven. Dat lezen we in Johannes 16 : 7 en 8. “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.” 

De discipelen zijn bij elkaar. Ze volharden in bidden en in smeken. Je weet nu wel waarom. Ze bidden om de vervulling van deze belofte. Zij wisten niet dat het tien dagen zou duren, maar ze wisten wel zeker dát het zou gebeuren. Zo zie je dat we mogen vertrouwen op de beloften die de Heere geeft. Misschien leven er bij jou wel allerlei vragen. Hoe kom ik tot geloof, hoe ontvang ik vergeving van mijn zonden, hoe komt het dat ik Zijn nabijheid niet ervaar, waarom twijfel ik zo veel? Lees de Bijbel en ga op zoek naar de vele beloften die de Heere geeft. Je mag erop vertrouwen dat Hij ze vervult. Daar wil Hij om gebeden worden, net zoals de discipelen dat deden. Volhard in het gebed en in smeken en Hij zál je horen.

In de brief aan de Hebreeën lezen we over het Hogepriesterlijke werk van de Heere Jezus Christus. Hij Die Zichzelf als een offer gegeven heeft en met Zijn bloed de hemel is binnengegaan. Hij mocht daar binnen komen, omdat Hij alles volbracht heeft. Er is verzoening door voldoening! Hij heeft de straf gedragen. Daarom bidt Hij voor degenen die de Vader Hem gegeven heeft. Bidt Hij ook voor jou? Als je door geloof aan Hem verbonden bent, mag je weten dat Hij ook jouw Voorspraak is. Zoals Johannes dat schrijft in 1 Joh. 1 vers 1 en 2: “Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.” Wat een ruimte in het offer van de Heere Jezus Christus! Vlucht tot Hem nu het nog kan. Hij wil je Redder zijn, daarom heeft Hij Zijn bloed gegeven. Daarom heeft Hij de Heilige Geest beloofd en Hem ook doen komen!

Verwerking

Lees Lukas 11 : 5 - 13
Lees Johannes 16 : 22 - 28

3. Toekomstverwachting

De discipelen waren volhardend in het gebed en in smeken. Tien dagen later werd hun gebed verhoord, op grond van de belofte. Wat zij verwacht hadden, gebeurde. Maar er was hen meer beloofd. Toen de discipelen de Heere Jezus nastaarden in de wolken, stonden er twee engelen bij hen. ‘Zoals u Jezus hebt zien heengaan, zo zal Hij ook terugkomen’ zeggen ze tegen de discipelen. Daar zullen ze ook om gebeden hebben, denk je niet? Die belofte is ook vandaag nog onvervuld. Verwacht jij de wederkomst van de Heere Jezus met blijdschap? Of maakt het je vooral angstig? Wat is het verschil? Angstig moet je zijn als je Hem nog niet kent. Dan moet je haast maken. Maak haast met je zaligheid en je redding in Hem te vinden. 

‘Deze dingen moeten met haast geschieden’, lezen we in de Openbaring aan Johannes. Haast betekent hier dat de vervulling niet lang op zich laat wachten. Christus regeert de wereld. Lees maar in Openbaring 5. Het Lam, staande als geslacht, heeft het boek van Gods plan in handen en opent de zegels van dit boek een voor een. De wereldgeschiedenis ontvouwt zich en komt tot een einde. In hoofdstuk 22 spreekt Christus deze woorden: ‘Zie, Ik kom haastelijk; zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart.’ Als Hij ook jouw Koning is, hoef je niet angstig te zijn. Hoewel je het misschien niet altijd zo ervaart, mag je toch met verlangen en met blijdschap uitzien naar Zijn komst! Volhard in gebed en in smeken!

Verwerking

'En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden.' 1 Petrus 4 : 7
Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 18 mei 2020


Overzicht