Blogs

Het gezag van het Woord van God

Op 6 september organiseerde de HHJO een regionale toerusting voor leidinggevenden en ambtsdragers. Het thema was 'Het laatste woord, de hoogste norm - het gezag van Gods Woord'. Te gast was ds. P. de Vries. Hieronder volgt een korte weergave van zijn lezing.

"De Schrift alleen is de ware meester en heer van alle geschriften en leer op aarde. Als die niet wordt toegestemd, waar is de Schrift dan goed voor?! Hoe meer we haar verwerpen, hoe meer we tevreden raken over boeken van mensen en menselijke leermeesters", aldus de her­vormer Maarten Luther (1483-1546).
Dit maakt duidelijk dat het gezag van de Bijbel verbonden is aan het gezag van God Zelf als Degene uit Wie, tot Wie en door Wie alle dingen zijn. God spreekt door Zijn woord.

Schriftkritiek

Kritiek op de Schrift is niet iets wat uitsluitend in deze tijd naar voren komt. Dit begon al in de tijd van de hervormer Maarten Luther en heeft door verschillende stromingen heen uiting gekregen. Waar voorheen in deze kritiek nog niet viel te twisten over de vaste betekenis van Bijbelpassages, ontkent het postmodernisme dit daarentegen wel. De Bijbel, zo zeggen sommigen, lezen we allemaal op een eigen manier. Het is hoogmoedig om te denken dat jouw uitleg boven een andere staat.

De Schrift als Gods stem

Te weten dat het woord van God gezag heeft, is van belang in allerlei vraagstukken die op ons afkomen. Hierbij valt te denken aan vraagstukken over de evolutieleer, homoseksualiteit, seksualiteit in het algemeen of vrouwen in het ambt. Wanneer wij in deze vraagstukken de Bijbel niet zien als de stem van de Levende God, dan ontstaan problemen in het verstaan en uitleggen van de Bijbel in de juiste verhoudingen. Dit staat haaks op wat in onze samenleving centraal staat, namelijk dat we als individu ons geluk moeten zoeken. Wij worden hiermee zelf de norm in plaats van God en Zijn Woord. Dit gedachtegoed beïnvloedt ook de jongeren van nu die hierin opgroeien.  

De Schrift als eenheid

Eveneens van belang is te geloven dat het Woord van God volledig, duidelijk en een eenheid is. Sola Scriptura is de term die ds. De Vries aanhaalt: de Schrift is de uiteindelijke norm en bron van ons geloof. Echter, “de duidelijkheid van de Schrift sluit de noodzaak van verlichting door de Heilige Geest en van wedergeboorte niet uit.
 

Het werk van de Heilige Geest

De Bijbel ontleent haar gezag en goddelijke karakter aan zichzelf. Daarvoor opent de Heilige Geest onze ogen. Ongetwijfeld kunnen en mogen bewijsmateriaal en argumenten een plaats hebben bij de aan­vaar­ding van de Bijbel als het Woord van God. De innerlijke zekerheid dat de Bijbel de stem van God is, wordt echter niet veroorzaakt door rationele analyse van dit bewijsmateriaal en van deze argumenten. We raken tot in het diepst van onze ziel overtuigd van het gezag van de Schrift, omdat de Heilige Geest onze ogen opent, ons verstand verlicht en onze gevoelens reinigt.
 

Hoe dragen we de Bijbelse boodschap over?

In communicatie naar de jongeren toe geeft ds. De Vries aan: “Besef dat er in de Bijbelse boodschap sprake is van gelaagdheid. Als alles hoofdzaak lijkt te zijn, is de praktijk vaak dat alles bijzaak is.” Hij onderscheidt hierin vier lagen.
De eerste laag gaat over zaken die van wezenlijk belang zijn en de zaligheid van de mens raken. “Als het gaat om de kern van de zaak, dan geldt altijd: één Naam, twee wegen en drie stukken. Dat is de eerste en belangrijkste laag.” Hier wordt onder andere het gezag van de Schrift onder geplaatst en de kern van Wet en Evangelie.
In de tweede laag worden zaken als zondagsheiliging en de bediening van de Heilige Doop geplaatst. Hier kan verschillend over worden gedacht, maar dit wil niet zeggen dat de ander geen ware christen kan zijn. Hoe belangrijk deze onderwerpen ook zijn, ze hebben niet dezelfde kracht als de leer dat het geloof een genadegift van God is.
De derde laag bestaat uit kerkordelijke zaken. Hierbij kan gedacht worden aan het zingen van psalmen in een kerk.
Tenslotte de laag die gaat over culturele zaken. Deze hebben geen principiële betekenis, maar zijn gebaseerd op cultuur. Dat betekent overigens niet dat we buiten deze zaken kunnen. “Want wanneer we het ene stuk cultuur overboord gooien, halen we een ander stuk cultuur ervoor in de plaats.” Bij een verandering hierin moeten we ons altijd afvragen of het een verbetering is en of die het welzijn van de gemeente dient.

Goed om hierbij te benoemen is dat de grenzen tussen de lagen vloeiend zijn. Het is echter wel van belang om de gelaagdheid te kennen. Hiermee functioneert de Schrift als uiteindelijke bron en norm van ons geloof.

 

Tips in gespreksvoering met jongeren

1. Probeer op te klimmen in gelaagdheid. Vermijd te blijven hangen in uiterlijke zaken die cultuurbepaald zijn en beweeg naar de kern toe.
2. De Bijbel is als een meetlat. Als er discussie komt over de meetlat, dan is de referentie weg. Ga kritische vragen van jongeren niet uit de weg, maar blijf vasthouden aan het Goddelijk gezag van de Bijbel.

De volledige lezing is terug te luisteren op YouTube:

 

Door: Ds. P. de Vries op 30 september 2022


Overzicht