Blogs Diaconaat

Jeugddiaconaat; jong geleerd is oud gedaan

Wie heeft de achterliggende tijd niet over jongeren gehoord die praktische hulp boden aan ouderen of eenzamen binnen of buiten de gemeente? Typisch iets voor de coronatijd?

Als generale diaconale commissie (GDC) en Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) vinden wij van niet. Jongeren en diaconaat moeten in elke periode op elkaar betrokken worden. Het waarom en hoe worden uitgelegd in de onlangs uitgekomen brochure ‘Diaconaat voor en door jongeren’. Diverse oud-diakenen en (oud-)betrokkenen bij GDC en HHJO hebben hieraan een bijdrage geleverd. Hieronder een impressie van een aantal facetten die in de brochure besproken worden.
 

Heel de gemeente

In de eerste plaats is het de vraag waarom jongeren bij het diaconaat betrokken moeten worden. Ds. J. Joppe, voorzitter van de GDC, gaat in de brochure op deze vraag in. De Heere roept de gehele gemeente op tot diaconaat. Heel duidelijk klinkt dat in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die de Heere Jezus afsluit met de woorden: ‘Ga heen, en doe gij desgelijks’ (Luk. 10:25-37). Zelf gaf Hij het grote voorbeeld: Hij zag om naar mensen in al hun noden, diende de discipelen en gaf Zichzelf als losprijs voor velen. Dienen is voor de Heere Jezus onlosmakelijk verbonden met het geloven in Hem, zo laat Hij zien in Matth. 25:31-46. Wie op de oordeelsdag zijn geloof niet uit de werken kan tonen, zal door Christus veroordeeld worden … Belangrijk om te beseffen is dat de Zijnen zich niet ervan bewust zijn dat ze door het doen van de goede werken Jezus gediend hebben. 
De Heere roept ook jongeren om Hem na te volgen. ‘Het spreekwoord luidt: jong geleerd, is oud gedaan. Als we jong leren goed te doen aan onze naaste, zullen we dat niet snel afleren’, zo schrijft ds. Joppe. 
 
De Heere roept de gehele gemeente op tot diaconaat.
Diaconaat dient niet alleen door jongeren gedaan te worden, maar dient er ook voor jongeren te zijn. Daarover heeft oud-diaken Arjan Hogendoorn een bijdrage geschreven. In deze coronatijd zijn we geneigd eerst aan de noden van ouderen te denken, maar ook jongeren kunnen zorgen hebben. Op allerlei gebieden: gezondheid en welbevinden (lichamelijk of psychisch), de thuissituatie, geld, werk, enz. Jongeren kunnen zelfs helemaal in de knel raken en bijvoorbeeld verslaafd raken. Daarom dienen diakenen en kerkenraadsleden te investeren in jongeren en een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen om hen zo te kunnen helpen. Arjan Hogendoorn geeft voorbeelden hoe dat in praktijk kan worden gebracht.
 

Elkaar versterken

Concrete tips en ervaringsverhalen over het betrekken van jongeren en diaconaat worden gegeven door Steven Middelkoop, voorheen diaken en jeugdwerkadviseur (HHJO), en door Jacoline de Vree-Roon, jeugdwerkadviseur bij de HHJO.
‘De diaconie en het jeugdwerk binnen een gemeente zijn vaak afzonderlijke eilanden. Zo betrokken als de diakenen zich weten op mensen die hun zorg nodig hebben, zo betrokken zijn jongeren op elkaar. Wanneer deze eilanden tot een wij-land worden, kunnen diaconie en jongeren elkaar versterken. Dit noemen we jeugddiaconaat’, schrijft Steven Middelkoop. Dat kan gestalte krijgen doordat diakenen en jongeren samen een werkgroep jeugddiaconaat opzetten, afspraken maken en de handen uit de mouwen steken. Binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente, bijvoorbeeld in samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties zoals de NPV of stichting Present. Ook kunnen diakenen op bezoek gaan bij de JV’s van de 12-, 12+ en 16+ om deze groepen jongeren te vertellen over de taken van diakenen en om hen er, toegesneden op hun niveau en gaven, bij te betrekken.
De door Jacoline de Vree-Roon aangeleverde ervaringsverhalen, ten slotte, laten zien hoe je jongeren kunt betrekken bij mensen met een beperking en bij ouderen, door samen te eten, er op uit te trekken of een spel te doen.
Als GDC en HHJO hopen we u als diaken of leidinggevenden van JV’s van dienst te zijn met deze brochure. Zodat u jongeren kunt dienen en hen kunt toerusten om binnen en buiten de gemeente te dienen.
 
De brochure is te downloaden op de website van de GDC , aan te vragen via diaconaat@hhk.nl of het tel.nr. 0318 50 55 41

Overzicht