Blogs

Jezus, het Offerlam

De afgelopen tijd hebben we stilgestaan bij de verschillende offers die de Heere had ingesteld voor het volk Israël. Hij stelde de offerdienst natuurlijk niet in om de mensen bezig te houden. Al die offers waren bedoeld om de Israëlieten ergens op te wijzen. Nee, niet om hen op iets te wijzen, maar op Iemand. En omdat ‘Iemand’ met een hoofdletter geschreven staat, weet jij natuurlijk wel Wie bedoeld wordt. De Heere Jezus.

De Messias die 4000 jaar na de schepping in Israël geboren zou worden, werd door al die verschillende offers aangewezen. Bij de offers in het Oude Testament offerden de Israëlieten steeds een dier. De Heere Jezus wordt in het Nieuwe Testament ook vaak vergeleken met een dier. Weet jij met welk dier? Een lam, hè? Al in Johannes 1, aan het begin van Zijn rondwandeling op aarde, wijst Johannes Hem aan: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’ (vers 29). 

Opdracht 1

Zoek met behulp van de kanttekeningen, de Bijbel met Uitleg of andere boeken 5 teksten op waarin het gaat over een ‘lam’ en waarmee de Heere Jezus wordt bedoeld. Dit mag in het Oude of Nieuwe Testament zijn. Noteer de verwijzingen naar de teksten.

Het zou goed kunnen dat je Jesaja 53 vers 7 hebt opgeschreven. Ook in Openbaring gaat het heel vaak over de Heere Jezus als het Lam. Petrus noemt Christus het Lam in 1 Petrus 1:19. En verder gaat het natuurlijk in Exodus en Leviticus heel vaak over een lam als de offerdienst wordt beschreven. Met dat lam wordt ook vaak verwezen naar de komende Messias.

Lees nu Hebreeën 10 vers 9-12.

Hebreeën 10:9-12
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
10 In welken wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.
11 En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
12 Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods.

 


Opdracht 2

Probeer de verzen uit Hebreeën 10 te begrijpen met behulp van de Bijbel met Uitleg of de kanttekeningen. Het is best een moeilijk gedeelte. Als je het een beetje begrijpt, beantwoordt dan de volgende vraag: Welk grote verschil tussen de offerdienst en het offer van Jezus aan het kruis wordt in dit gedeelte beschreven?

Het grote verschil tussen de offerdienst en het offer van Jezus aan het kruis dat in dit Bijbelgedeelte wordt beschreven is hoe vaak het offer plaatsvond. Kijk maar in vers 10: ‘eenmaal geschied’. Het offer van het lichaam van Jezus aan het kruis heeft maar één keer plaats gevonden. En kijk dan eens in vers 11, daar staat dat de priester elke dag aan het offeren was: ‘dikmaals offerende’. Dat wil zeggen: elke dag weer vonden er véle offers plaats. Maar… kijk eens verder in vers 11: nooit waren de zonden weggenomen door al die offers. Wat een tegenstelling met het offer van onze Zaligmaker! Hij heeft één slachtoffer voor de zonden geofferd, dat lees je in vers 12. En dat was genoeg… Genoeg voor alle zonden in één keer. 

Lees maar verder in Hebreeën 10, vers 14-18.

Hebreeën 10:14-18
14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden.
15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook.
16 Want nadat Hij tevoren gezegd had: Dit is het verbond dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.

 

Opdracht  3

Waarom is de offerdienst niet meer nodig nadat Jezus aan het kruis is gestorven? Je kunt het antwoord vinden in vers 14-18 van Hebreeën 10.

Het antwoord staat kun je duidelijk lezen in vers 18. Omdat er door het offer van Jezus echt vergeving is, hoeven er verder geen offers meer gebracht te worden. Door één offer, vers 14, zijn alle gelovigen geheiligd, voor altijd. De offers in het Oude Testament brachten nooit vergeving, maar wezen alleen heen naar de vergeving die zou komen door het offer van de Heere Jezus aan het kruis. Die offers toen moesten steeds weer gebracht worden, nooit was het genoeg. Maar het offer van Jezus is in één keer genoeg voor altijd! Onvoorstelbaar, vind je niet?!

Doordat Jezus’ bloed heeft gevloeid in de hof en aan het kruis, door de doornen op Zijn hoofd en de spijkers door Zijn handen en voeten, is er voor eeuwig verzoening voor al jouw zonden bij Hem te krijgen. Het bloed van een gewoon lam of een stier bracht uiterlijke reinheid voor de offeraar, maar dit grote offer van de Zoon van God brengt reinheid in je geweten, in je hart. Het reinigt van al je zonden! Het is volbrácht, er hoeft niets meer bij. Geen enkel offer van jou. Je gebeden niet, je tranen, je berouw niet en ook niet alles wat ej voor God doet. Jouw offers kunnen je niet redden. Jij mag met lege handen Zijn offer aanvaarden: Hij stierf voor mij zodat ik eeuwig zal leven!

Deze Bijbelstudie is onderdeel van de serie 'Offers in de Bijbel', binnenkort is hij ook in de vorm van een videofragment te vinden op onze website.

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 26 maart 2021


Overzicht