Blogs

Kracht en heerlijkheid; fundamenten van het gebed

In het Onze Vader erkennen wij God de Vader als Koning en dat Hij het goede en het kwade in Zijn macht heeft. Wij bidden Hem dat Hij met Zijn koninklijke wijsheid en Vaderlijke voorzienigheid bij ons is. We loven Hem. Hij heeft Zijn kinderen oprecht lief en Zijn bescherming is tot onze zaligheid.

Alle gebeden funderen wij op de kracht en macht van onze Vader. Hij schenkt ons al het goede en verlost ons van het kwade of keert dat ten goede. De Heere is machtiger dan al onze vijanden en Zijn macht gaat altijd samen met Zijn goedheid. God is in de hemel, Hij doet al wat Hem goeddunkt. Daarom zingen Zijn kinderen:

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan ’t hoog bevel van ’s Heeren mond,
Zijn God’lijke almacht spreekt, en ’t is er;
Zijn wil gebiedt, en ’t wordt terstond
Psalm 33:5 berijmd
 

Met diezelfde macht of kracht troost Hij ons op een heerlijke wijze, om ons te leren dat Hij ons gebed verhoort. Daarom spreekt hij: ‘Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft, Die in getal hun heir voortbreng; Die ze allen bij name roept, vanwege de grootheid Zijn krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; daar wordt er niet één gemist. Hij geeft de moeden kracht, en vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft’ (Jes. 40:26) Zo kunnen degenen die de Heere verwachten, de kracht vernieuwen en met Paulus zeggen: ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13)

Om de rijkdom van deze woorden, volgend op ‘van U is het Koninkrijk’ te begrijpen, zouden we eigenlijk moeten kijken naar David wanneer hij in 1 Kron. 29:10-13 spreekt. Lees dat eens voor jezelf. David maakte de Heere groot om Zijn wijsheid, kracht en heerlijkheid. Hij heeft hier iets van mogen verstaan. De Heere wil Zijn kracht en heerlijkheid aan ons openbaren door Zijn Woord. Heb jij dat al ervaren? 

Door: Hanne-José Huisbrink op 9 februari 2021


Overzicht