Blogs

Omzien naar jongeren

Wie met jongeren op hartsniveau spreekt zal het herkennen: ieder gesprek is anders. De ene keer kijk je met gemengde gevoelens terug op een gesprek, niet in de laatste plaats omdat je twijfelt of je de juiste woorden hebt gesproken. Een volgende keer ben je verwonderd en blij, omdat je opmerkt dat de Heere in jonge levens Zijn genade verheerlijkt. Wat is het bemoedigend om daar getuige van te zijn. En het doet telkens opnieuw beseffen dat het niet van ons afhangt, maar dat het de Geest is Die harten vernieuwd. In dit artikel gaat het over het omzien naar de jongeren van de gemeente. Aan de hand van de metafoor van een herder wordt een pleidooi gevoerd om jongeren op het oog te hebben.

Israëls herders

In Jeremia 23 wordt op scherpe toon gesproken over de herders van Israël, de koningen van het volk. Hen wordt door de HEERE verweten dat zij Zijn schapen hebben verstrooid en verdreven en dat ze niet naar hen hebben omgezien. De koningen leiden het volk naar de afgoden, in plaats van hen voor te gaan in het dienen van de HEERE. Daarom belooft de HEERE hen Zelf te vergaderen en hen nieuwe leiders te zullen geven (Jer. 23:4). Belangrijker nog: Hij belooft dé Herder (Jer. 23:5). Jezus noemt Zichzelf de goede Herder (Joh. 10). De wijze waarop Hij met Zijn schapen omgaat heeft ons veel te zeggen.

God als Herder

God leidt Zijn volk als een kudde. Hij roept Mozes als leider, als herder van het volk. Zo leidt Hij hen uit Egypte. Zie u het voor zich? Zeshonderdduizend mannen, en dan nog de vrouwen en de kinderen, die de woestijn intrekken op weg naar het beloofde land Kanaän. Toch zullen de meeste van hen niet aankomen in Egypte. God straft hun ongehoorzaamheid. Alle Israëlieten die ouder zijn dan twintig jaar, moeten veertig jaar in de woestijn rondtrekken en zullen daar sterven.

Wat zullen die ouders gedacht hebben? Wat zou Mozes gedacht hebben? Moeten dan onze kinderen dat land binnengaan? Onze kinderen die nog maar twintig jaar of zelfs jonger zijn, moeten zij dat gaan doen? Hoe kijkt u naar jongeren? Hebt u er vertrouwen in?

Zodra het nageslacht in Kanaän woont, gaat het niet veel beter. Koningen die ongehoorzaam zijn. Ze gaan het volk niet voor in het dienen van de HEERE. God straft het volk door hen in ballingschap te brengen. Hij zwijgt lang, maar niet voorgoed. De profeten verkondigen het volk dat ze terug zullen keren naar Jeruzalem. God straft de zonde, het ongeloof, maar hij laat het volk Israël niet in de steek. Het is een terugkerend patroon, tot in onze dagen. Geslacht op geslacht keert zich van God af, maar Hij blijft trouw. Wat herkent u van Zijn trouw in uw leven? Welke gedachten had u toen u twintig jaar was? Hebt u sindsdien niet veel geleerd? Nu bent u geroepen ambtsdrager te zijn, een verantwoordelijke taak. Wat voor herder bent u?

Jezus als Herder

Ik kan me weleens schuldig voelen. Als vader bijvoorbeeld. Hoe vaak praat ik met mijn dochters over het leven met de Heere? Niet vaak genoeg denk ik dan. Druk met werk, met de kerk, allemaal belangrijk. Maar ik ben ook herder van mijn gezin. Toen ik Jeremia 23 las, ging het door me heen. Ben ik zo’n slechte herder…? De herders in Jeremia zijn niet trouw, ze hebben niet omgezien naar de schapen. De schapen zijn verspreid en verdreven, ze hebben de kudde verlaten en zijn alle kanten opgegaan. Hoe is dat in uw kudde? Zijn de jongeren van de gemeente betrokken? Of ziet u er wel eens eentje afhaken? Eentje die wegdwaalt uit de kudde, zonder dat anderen dat door hebben. Misschien hebt u het zelf wel niet eens door en komt u er pas een half jaar later tijdens huisbezoek achter dat Pieter al een tijd niet meer in de kerk komt. Waar zou hij zijn?

Zijn de jongeren van de gemeente betrokken? Of ziet u er wel eens eentje afhaken? Eentje die wegdwaalt uit de kudde, zonder dat anderen dat door hebben.

U en ik hebben de verantwoordelijkheid om de schapen bij de kudde te houden. Tegelijk ligt het buiten onze macht om jongeren daadwerkelijk vast te houden. Wat een wonder is het dan dat de HEERE in Jeremia 23 tegelijk belooft Zijn Zoon te zullen geven. De goede Herder. Wie was Hij als Herder? Wat typeert een herder in onze dagen? Een herder a) leidt de kudde, b) voedt de kudde, c) beschermt de kudde en d) hij zorgt voor rust. Dat is ook het beeld van Jezus in Zijn omgang met de schapen. Hij leidt Zijn kinderen, Hij voedt hen, Hij beschermt hen en zorgt voor rust. Hij is bewogen: “En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren.” (Mar. 6:34). Of denk aan de gelijkenis van het verloren schaap. Hij laat de 99 schapen achter, om dat ene schaap te zoeken. Jezus besluit die gelijkenis met de woorden: “Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.” (Matth. 18:14). Daarvoor kwam Hij en daarvoor wil Hij u in Zijn dienst gebruiken.

U en ik als herder

Wij zijn geroepen om te dienen. Geroepen om Christus na te volgen. Wat betekent dat in het omzien naar de schapen? Een paar gedachten.
 
  1. De Heere Jezus is met ontferming bewogen over de menigte. De rijke jongeling keek Hij vol liefde aan. Zo moeten wij omzien naar jongeren. In bewogenheid, met liefde. Dat betekent, ongeacht wie ze zijn of wat ze doen, hen aanvaarden. Niet met afkeuring naar hen kijken, maar beseffen dat ze net als u en ik zondaar zijn.
  2. De Heere Jezus is persoonlijk in Zijn omgang. Hij roept de schapen bij hun naam, de schapen kennen Zijn stem. Kijk naar jongeren als bijzondere, unieke, door God Zelf geschapen mensen. Leer hen kennen en deel uzelf met hen.
  3. Jezus vergadert de schapen, Hij brengt ze bijeen. Hij zoekt hen op. Denk aan Levi de tollenaar, of Zacheüs in de boom. Jezus komt daar niet toevallig langs. Hij zoekt het verlorene op. Hoe betrekt u de jongeren bij de gemeente, welke verantwoordelijkheden mogen zij dragen? Zoekt u ze op als ze niet op catechisatie komen of helemaal afdwalen?
  4. Jezus leidt de schapen. Hij geeft Zijn discipelen en de menigte onderwijs. Hij geeft hen geestelijk leiding. Contact met jongeren óm het contact is niet voldoende. We moeten hen leiden, weiden en voeden. Dat kan zacht en liefdevol, maar indien nodig met scherpte. Confronteer hen en uzelf met Gods Woord. Het doel is om jongeren tot Christus te brengen. Dat betekent vooral dat u voor hen bidt, net zoals Christus de Voorbidder is.

Misschien denkt u: dat is allemaal nogal hoog gegrepen. Dat is zo. En daarom is het juist een troost dat Christus Zelf de goede Herder is. Hij zorgt voor Zijn schapen. Hij wil daar mensen voor gebruiken, zeker! Maar besef dat Hij Zelf geeft wat nodig is. U bent ook een schaap, u moet ook door Hem geleid worden. 

En is het niet zo dat uw levensstijl, uw dienen, hen tot jaloezie moet wekken? Laat hen zien wat het is om met één troost, uw Heere Jezus Christus, door het leven te gaan en eenmaal getroost te sterven.

Misschien denkt u: ik ken hun leefwereld niet. Wat zou u willen weten? We hoeven niet als jongeren te worden of te doen. Als social media niet bij u past, laat het dan liggen. Zeg hen maar dat u niet weet wat hen bezighoudt, ze leggen het u graag uit. En is het niet zo dat uw levensstijl, uw dienen, hen tot jaloezie moet wekken? Laat hen zien wat het is om met één troost, uw Heere Jezus Christus, door het leven te gaan en eenmaal getroost te sterven.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 20 april 2023


Overzicht