Blogs Bijbelstudie

Opdat ik blij Uw komst verwacht

Jesaja was een profeet die de komst van de Messias al in zijn tijd op verschillende manieren heeft uitgetekend. Schitterend hoe hij dat deed, ook voor jou! Maar wat zag hij concreet van de Heere Jezus en wat deed dat met hem?

Blijdschap over Jezus’ komst

Weet je dat Jesaja daar erg blij van werd? En hij was niet de enige: neem Abraham, eeuwen eerder. De Heere Jezus vertelde later over hem: “Abraham verheugde zich er enorm op om Mijn komst te mogen meemaken. Hij heeft Mijn dag zelfs écht gezien en was daar enorm blij over!” Abraham had door het geloof iets van Jezus’ komst gezien, wat voor hem al zó indrukwekkend was, dat hij er enorm graag bij had willen zijn. Zie je dat je niet alles precies hoeft te snappen van Jezus’ (weder)komst, om er tóch naar te verlangen?
 

En Jesaja?

Ook Jesaja zag diep verheugd uit naar de komst van de Messias! Lees Jesaja 9 eens. Dat begint na een dreigend hoofdstuk direct heel positief: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; over hen die wonen in het land van de schaduw van de dood zal een licht schijnen.” Die tekst ken je wel. Jesaja vertelt door: “U hebt dit volk vermenigvuldigd, maar U hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen echter tóch blij zijn voor Uw aangezicht…” Dat is vreemd vertaald, want God gaat de blijdschap van het volk juist wél grootmaken! Volgens de Kanttekeningen moet je dit lezen als een vraag: “Hebt U de blijdschap niet groot gemaakt?” Juist dat wat Jesaja zag, leverde enorme blijdschap op. De HEERE ging grote dingen doen met de komst van de Messias!
 

Wat zag Jesaja precies?

Eerst zag Jesaja een volk dat in de duisternis, op het randje van de dood, zat: het Galiléa van de heidenen (let erop dat Nazareth ook in Galiléa ligt!). Juist dáár laat de HEERE licht schijnen. Dat licht kennen wij vanuit het Nieuwe Testament als ‘het Licht van de wereld’: de Heere Jezus!
 
Een paar verzen verderop in Jesaja 9 vertelde hij over wat die blijdschap inhield: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad(sman), Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David…” Bij dat laatste moet Jesaja’s hart sneller zijn gaan kloppen. Een Jood wordt heel blij als het gaat over de troon van David. Want dat betekent dat God verder gaat met de beloftelijn die Hij begon met David. De vervulling van Zijn belofte komt eraan!
 
Bedenk dat, toen Jesaja dít zag, Israël (tienstammenrijk) al naar Assyrië was weggevoerd en Juda (tweestammenrijk) inmiddels al tien jaar een (belastingplichtige) vazalstaat van Assyrië was, wat betekent dat ze helemaal afhankelijk waren van Assyrië. Hoe kon God dan ooit Zijn beloften waarmaken? Wie gelooft dat de HEERE het kan, wordt van deze woorden al erg blij! Jesaja… zijn naam is een prachtige belijdenis: Jeshajahoe = redding van God!
 

Wat zag hij nog meer?

Zoek de volgende teksten eens op voor jezelf en denk er over na wat Jesaja heeft gezien van de komende Messias:
 
  1. Jesaja 7:10-17. De HEERE zal een teken geven dat Hij de Betrouwbare is: “Zie, een maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel (God met ons!) geven.”
  2. Jesaja 11:1-10. De Messias zal een Vrederijk oprichten: “Want er zal een Rijsje (Twijgje) opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een Scheut (Loot) uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.” De voortgaande lijn van David weer.
  3. Dat ziet er zó uit: een wolf en een lam liggen lekker bij elkaar, samen met een luipaard en een klein geitje. Een kalf, zomaar naast een leeuw, zonder dat het verscheurd wordt! Een koe en een berin, een leeuw en een rund liggen lekker te grazen! “De aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE” “Op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen.” Jesaja ziet Pinksteren al, terwijl het nog Goede Vrijdag en Pasen moet worden.
  4. Jesaja 42:1-9. Jesaja ziet de doop van de Heere Jezus, Zijn rondwandeling op aarde en Zijn onderwijs.
  5. Jesaja 49:1-13. De Messias is ook het Licht voor de heidenen.
  6. Jesaja 50: 4-9 en 53:1-12. Allerlei profetieën over het lijden en sterven van de Heere Jezus.
 

Dubbele Adventsverwachting

Jesaja zag de eerste komst én de wederkomst van de Heere Jezus als één moment. Dat was niet fout; de Heere vond dat voldoende. Meer konden Jesaja en Israël op dát moment nog niet begrijpen. Dit was genoeg om te geloven in de Komende. Als je dit wist, kon je al niet meer wachten… 
 
Hoe zit dat met jou? Want Jezus komt terug. Ik denk dat dat al heel snel zal zijn, als ik goed naar het nieuws en de ontwikkelingen in de wereld luister (let vooral op Israël!). Kijk jij ook blij en vol verwachting uit naar de bekering van héél Israël en Jezus’ wederkomst? Zing jij Psalm 70 ook met je hele hart mee: “Uw komst is het die mijn heil volmaakt”? Of de Avondzang:
 
Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij (!) Uw komst verbeid’ (verwacht),
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.
Maranatha! Kom, Heere Jezus!
 
Leo de Kluijver

Door: Leo de Kluijver op 30 november 2023


Overzicht