Blogs

Persoonlijke brief

Beste vriend, je zult wel verwonderd zijn een brief van mij te ontvangen. Nu ik je niet meer spreken kan, gebruik ik dit middel om mijn gedachten met je te delen.

Ik weet niet hoe je mij ziet. Als een ernstige en sombere geestelijke, of als iemand die je vriend en metgezel had kunnen zijn. Het is inderdaad nog maar kortgeleden dat ik even oud was als jij, toen ik het genoegen vond in de dingen, waarmee jij je nu vermaakt, de boeken las die jij nu leest, dat ik mezelf nooit anders dan een jongeling kan zien. Dit is één van de belangrijkste redenen dat ik je schrijf. Hetzelfde jeugdige bloed dat door jouw aderen stroomt, vloeit ook door die van mij. Dezelfde neigingen en bruisende hartstochten die in jouw hart leven, leven ook in mij. Zodat ik je zeker niet probeer over te halen tot iets dat niet bij je leeftijd past, als ik jou probeer te bewegen om mèt mij tot één Zaligmaker te komen en het overige deel van je leven door ‘de Geest Gods geleid’ ten einde te brengen. Ik ben geen oude grijsaard, want dan zou je met alles wat ik nu tot je zeg kunnen beantwoorden, door mij te herinneren dat je nog jong bent. Nee, ik ben even goed een vrolijke knaap als jij en ik houd even veel van het leven en geluk als jij!

Maar een andere reden om jou te schrijven, mijn lieve vriend, is dat ik bij ervaring het gemis leerde kennen van een vriend om mij te raden en terecht te wijzen. Ik had een broer zoals jij, die mij veel dingen leerde. Hij gaf mij een Bijbel en gaf me de opdracht daarin te lezen. Hij probeerde mij te leiden zoals de tuinman de takken van een appelboom langs de muur leidt, maar alles tevergeefs. Ik dacht veel wijzer te zijn dan hij en wilde altijd mijn eigen weg gaan. Ik herinner me nog goed, hoe ik hem vaak in zijn Bijbel zag lezen of zijn kamer sluiten om te bidden, terwijl ik me klaar maakte om naar één of ander vrolijk feest te gaan. Welnu, deze dierbare vriend en broer stierf. Hoewel zijn dood dieper indruk op mij maakte dan zijn leven ooit gedaan had, voelde ik toch hoe treurig het is om geen vriend te hebben. Ik bedoel daarmee niet dat ik geen kennissen of vrienden had, want die had ik veel, maar ik had geen vriend die met mij sprak over het bloed van Christus, dat van alle zonden reinigt. Niemand die mij vertelde over de Heilige Geest, Die zo bereidwillig is om ons hart te vernieuwen en ons onze verkeerde verlangens te leren overwinnen. Ja, ik had een Vriend en Leraar, dat was Jezus Zelf, Hij leidde mij op een manier die maakt dat ik Hem alleen, alle lof en dank daarvoor toebreng. Hoewel Jezus dit u nóg doen kan, gebruikt Hij ook mensen om me te leiden. Hoe gelukkig zou ik zijn, als ik jouw leidsman zou kunnen zijn. Een wegwijzer te zijn die je het rechte pad aanwijst. Zeg mij, vriend, zou je je werk minder vrolijk doen en je dagelijks brood met minder vreugde eten en minder gerust gaan slapen, als je zonden vergeven waren? Denk je dat dit je ongelukkig zou maken? Dat durf je niet te zeggen. Maar zou de vergeving van zonden je gelukkiger maken dan dat je nu bent? Misschien zul je me antwoorden dat je nu ook heel gelukkig bent. Ik geloof je helemaal. Ik weet dat ik ook heel gelukkig was, hoewel mijn zonden niet vergeven waren. Ik geloof dat weinig jongens gelukkiger waren dan ik in mijn onbekeerde toestand. Het meest droevige van alles is dat je elk moment je ogen open kunt doen in de hel. Gelukkig zijn, zonder de vergeving van zonden te hebben gekregen? Wil je dan niet geloven dat het je gelukkiger zou maken als je de vergeving van je zonden had, als je met de gerechtigheid van Jezus bekleed was en zeggen kon: “de toorn van God is van mij afgewend?” Ik kan je verzekeren door alles wat ik zelf bij ervaring weet, dat de vreugde van iemand die de vergeving van zijn zonden heeft zoveel groter is dan de vreugde van hem die deze vergeving mist. De vrede die de vergeving van zonden geeft verlicht al het werk, maakt elke hap brood smakelijker en ontneemt de dood zijn prikkel. Deze vergeving van zonden kan nu al jouw deel worden. Ze wordt gegeven aan degenen die op Jezus zien, als het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegdraagt. Zij voelen dat ze zichzelf niet van hun zonden kunnen verlossen.

Verander het Bijbellezen in gebed.

Als je mij terugschrijft zou ik graag horen van je hoe het met je gaat en welke dingen in de Bijbel bij jou vragen oproepen. Dan zal ik alles doen wat ik kan om die op te lossen. Natuurlijk lees je regelmatig uit je Bijbel, maar probeer dat ook te begrijpen en te beleven. Lees meer dan één gedeelte uit de Schrift tegelijk. Verander het Bijbellezen in gebed. Als je een Psalm leest, kniel dan neer en bid: “O Heere, geeft U, dat de zegen van deze Psalm aan mij vervuld wordt! Laat mij niet staan in de raad van de goddelozen!” Dat is de beste manier om de Bijbel te begrijpen en bidden te leren. Belijd in het gebed je zonden, die je in de afgelopen dag hebt gedaan en noem ze één voor één. Bid voor je vrienden, met name voor je ouders. Ik ben er zeker van dat uit hun huis gebeden voor jouw geluk ten hemel worden opgezonden, zul je dan ook niet voor hen bidden? Doe het geregeld. Als je in oprechtheid voor anderen bidt, zul je daardoor ook voor jezelf leren bidden. Breng mijn vriendelijke groet over aan je broer, en geloof mij, je oprechte vriend, R. M’cheine

“Uit het leven van ds. Roberty Murray M’Cheine” Andrew A. Bonar
Deze brief is een verkorte weergave van de brief die ds. M’Cheine schreef aan een jong gemeentelid dat zijn gemeente verliet.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 24 december 2020


Overzicht