Blogs Bijbelstudie

Pinksteren, de Heilige Geest beneden

Een Bijbelstudie voor jongeren rondom het heilsfeit Pinksteren. Dit is een handreiking voor je persoonlijke stille tijd of om te bespreken in een groep. Zegen toegewenst!


In de synagoge van Názareth zijn alle ogen gericht op een bekende. Jezus, de zoon van Jozef, een dorpsgenoot. Hij is van Zijn plaats opgestaan om te lezen uit de boekrol van de Profeten. De overste van de synagoge reikt Hem de rol van de profeet Jesaja aan. De Heere Jezus legt de boekrol neer en vindt het gedeelte waar Hij naar zoekt. Met een heldere stem leest Hij de profetische woorden voor. Woorden die verwijzen naar Hemzelf:

Lukas 4 : 18 - 19
18. De Geest des Heeren is op mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; 19. Om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.

Het zijn de woorden uit Jesaja 61, die Jezus voorleest. Hij rolt de boekrol op en geeft hem terug aan de overste van de synagoge. Dan gaat de Heere Jezus zitten en spreekt: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.” De Heere Jezus openbaart Zich als de Gezalfde, de Messias. Hij is gezalfd met de Geest des Heeren.

"Heden is deze Schrift in uw oren vervuld."
In deze Bijbelstudie staan we samen stil bij drie kerngedachten rondom de Heilige Geest:
  1. Christus – de Gezalfde met de Geest
  2. Water – als beeld van de Geest
  3. Pinksteren – de komst van de Geest

1. Christus - de Gezalfde met de Geest

Bij de doop van de Heere Jezus gebeurt iets wonderlijks. Johannes de Doper ziet iets gebeuren, wat hij nooit eerder zag gebeuren als hij mensen doopte. We lezen erover in het Johannesevangelie:

Johannes 1 : 32 - 34
32. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. 33. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met de Heilige Geest doopt. 34. En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Blijkbaar weet Johannes de Doper niet dat de Heere Jezus de Messias was, tótdat hij de Heilige Geest op Hem ziet neerdalen in de gedaante van een duif. Messias is het Hebreeuwse woord voor ‘Gezalfde’. In het Nieuwe Testament lezen we voor Gezalfde het woord ‘Christus’. De Heilige Geest daalt neer op de Heere Jezus en blijft op Hem rusten. Hij wordt gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Het bijzondere aan de zalving van de Heere Jezus is dat de Heilige Geest niet tijdelijk, maar te allen tijde op Hem is. Johannes schrijft in zijn Evangelie: “God geeft Hem de Geest niet met mate.” De Heere Jezus ontvangt de Heilige Geest op de dag van Zijn doop in alle volheid. Doopte Johannes met water, de Heere Jezus zal dopen met de Heilige Geest.

2. Water  - als beeld van de Geest

In het Oude Testament staan verschillende beloften over de uitstorting van de Heilige Geest. Vaak gaan deze beloften gepaard met een beeld rondom ‘water’. Denk maar aan de belofte in Jesaja 44 (vers 2): “Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.”

Bijbelstudieopdracht

Blader in je Bijbel naar de volgende Bijbelgedeelten. Zoek extra uitleg op over deze teksten in de kanttekeningen, Bijbel met uitleg, een Studiebijbel of in een Bijbelverklaring.
  1. Jesaja 44:3
  2. Ezechiël 36:25-27
  3. Joël 2:28-29
  • Schrijf de beloften over die je in deze Bijbelgedeelten leest.
  • Welke beelden rondom ‘water’ worden hier gebruikt? 
  • Wat kom je in deze Bijbelgedeelten te weten over (de uitstorting van) de Heilige Geest?
  • Wat wil je voor jezelf onthouden?

In het Nieuwe Testament gebruikt de Heere Jezus óók water als beeld van de uitstorting van de Geest. Aan het einde van het Loofhuttenfeest, waarover we lezen in Johannes 7, spreekt de Heere over stromen van levend water.

Johannes 7 : 37 - 39
37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 38. Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. 39. (En dit zeide Hij van de Geest, Die ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Met de stromen van levend water waarover de Heere Jezus hier spreekt, bedoelt Hij de zegeningen van de Heilige Geest. Zij die in Christus gaan geloven, ontvangen deze zegeningen. Johannes legt uit dat het zover nog niet is: eerst moet de Heere Jezus verheerlijkt zijn en dán zullen stromen van geestelijke zegeningen gaan vloeien.

Pinksteren - de komst van de Geest

Wat God belooft in het Oude en Nieuwe Testament, wordt vervuld. Op de Pinksterdag gebeuren er wonderlijke dingen in Jeruzalem. Nadat God Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden en Christus Zijn verlossingswerk heeft volbracht, wordt nu de Heilige Geest naar de aarde gestuurd om het volbrachte werk van Christus toe te passen. De Heilige Geest wordt uitgestort. Niet mondjesmaat, maar in rijke mate. Het is te zien en te horen aan tekenen van vuur en wind. Petrus benoemt in zijn Pinksterpreek wat er gebeurt: “Jezus (…) dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de beloften des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu hoort en ziet” (Handelingen 2:33). Christus is boven, de Geest is vanaf nu beneden. 

Bijna 2000 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest werkt Hij nog steeds. In harten van zondaren en in harten van gelovigen. Hij past het voltooide werk van Christus toe. Hij leidt in alle waarheid. Hij komt zwakheden mede te hulp. Hij bidt voor de heiligen, met onuitsprekelijke zuchtingen. 

Je zou kunnen zeggen dat het het werk van de Heilige Geest is om alle schijnwerpers op Christus te zetten. De Messias is gekomen voor armen, voor gebrokenen van hart, voor hen die gevangen zitten in de strikken van de duivel, voor blinden, voor verslagenen, voor jou. 

Slotopdracht

De Heere Jezus werd tijdens Zijn doop gezalfd met de Heilige Geest. Waarschijnlijk ben jij ook gedoopt. Toen ontving je niet de zalving, maar de belofte van de Heilige Geest.

Overzicht