Blogs

Pleiten op Wie God is

Terugdenkend aan talloze tienerclubavonden zijn het de ‘gebedsbriefjes’ die me door de jaren heen het meest zijn bijgebleven.

Vraag jongeren om – al dan niet anoniem – een persoonlijk gebedspunt op een memo te schrijven en je kijkt hen in het hart. Wat is het waardevol om worstelingen van jongeren samen aan de Heere voor te leggen. Pleitend op Wie Hij is.

Denk aan ’t vaderlijk meêdogen, 
HEER’, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend’lijk’ ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer gâ,
die mijn jonkheid heeft bedreven;
denk aan mij toch in genâ,
om Uw goedheid eer te geven.


Psalm 25 is een gebed dat David toevertrouwde aan het papier. Als we hem in het hart kijken, zien we een prachtig voorbeeld van pleitend bidden. Nadat David bidt om Gods leiding, bidt hij om vergeving van zijn zonden. Hij draagt bij de Heere als het ware argumenten aan voor vergeving. Die argumenten vindt hij niet in zichzelf, maar in Wie God is. Wat noemt David? ‘Heere, gedenk aan Uw barmhartigheid, Uw goedertierenheid en Uw goedheid.’ In de berijmde psalm worden deze eigenschappen van God beeldend afgeschilderd: ‘Heere, denk aan Uw vaderlijk mededogen, Uw milde handen en Uw vriendelijke ogen.’

Denk met jongeren eens na over pleitend bidden. Over God voorhouden wat Hij van Zichzelf zegt in Zijn Woord. Jacobus Koelman, een zeventiende-eeuwse predikant, noemt in zijn boek ‘De plichten der ouders’ 101 pleitredenen “welke door de Bijbelheiligen zijn aangewend en die ons door God in de mond gegeven zijn” . Een aantal van deze pleitredenen staan hieronder. Bedoeld als hulpmiddel om samen biddend te pleiten.
 
1. Omdat Gods Naam is: Heere God, genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid, Die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft.
3. De God aller genade.
4. Gaarne vergevende en bij Wie veel vergeving is, menigvuldig vergevende.
6. Die een grote liefde jegens mensen heeft, zoals Zijn liefde tot de wereld gebleken is in het geven van Zijn Zoon voor hen en aan hen; hoe zou Hij dan niet alle dingen mét Hem schenken? 
7. Omdat God de God des vredes is.
8. De God des heils en der zaligheid, der volkomen zaligheid.
11. De God Die het gebed verhoort. 
30. Omdat God met Zijn Naam betoont te zijn de Heere, onze Heelmeester.
34. Omdat Jezus Christus de Middelaar is, de Heiland en Verlosser.
35. De Zaligmaker van de wereld en van Zijn lichaam (= de Kerk).
36. Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.
52. Omdat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken en te zoeken dat verloren was en te roepen zondaars tot bekering.
53. Omdat Christus volkomen kan zaligmaken hen die door Hem tot God gaan.
87. Omdat de Heilige Geest de Geest der belofte is.
88. De Geest der genade.
89. De Geest der gebeden.
101. Die Gods liefde in het hart uitstort en de Zijnen verzegelt tot de dag der verlossing.
 
Jacoline de Vree-Roon

Door: Jacoline de Vree-Roon op 8 maart 2021


Overzicht