Nieuws Coronavirus

Update protocol jeugdwerk en catechese

Enige tijd geleden verstuurden we het anderhalve-meter jeugdwerk protocol dat is ontwikkeld door de jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

Update 05-11-2020

Afgelopen week is er weer een persconferentie geweest. Op basis van de nieuwe maatregelen hebben we het jeugdwerkprotocol  aangepast. 

Het belangrijkste is om als leidinggevende oog en hart te houden voor de kinderen en jongeren van de gemeente. Vanuit de achterban horen we dat juist basisschoolkinderen veel vragen maar ook angst kunnen hebben rond alles wat de coronacrisis met zich meebrengt. Juist in deze tijd is het zo belangrijk om er als kerk voor kinderen en jongeren te zijn. Om hen te wijzen op Christus die gister en heden en in de toekomst Dezelfde is! Gebed is nodig, om wijsheid van Boven. Tegelijkertijd mogen en moeten we – in afhankelijkheid van de Heere Zelf – creatief nadenken hoe het Evangelie ook nu doorgang kan vinden.

Download het protocol 

Update 07-10-2020

Het ontgaat niemand; Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf. Dit raakt ook de kerken. Nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Kerkenraden nemen ook zelf verantwoordelijkheid en treffen maatregelen. Het is niet makkelijk om in de wirwar van meningen, reacties, soms tegenstrijdige maatregelen, koers te bepalen in de gemeente en in het jeugdwerk. Daarom komen we met dit bericht en een aangepast coronaprotocol voor het jeugdwerk wat hierin richting geeft. We zijn ons er van bewust dat er de komende dagen en weken nog van alles kan veranderen, dus mogelijk zullen we frequenter een update van het protocol publiceren.

Er komen vanuit verschillende gemeenten vragen over wat wel en niet kan in het jeugdwerk. We merken ook dat kerkenraden er voor kiezen om het verenigingswerk (en soms ook de catechisaties) stil te leggen.

We begrijpen dat in gemeenten de zondagse erediensten de prioriteit krijgen. We willen echter ook een oproep doen vanuit ons hart om jongeren niet te vergeten. Laten kerkenraden en leidinggevenden niet te snel de beslissing nemen om jeugdwerk stil te leggen. Jongeren hebben juist nu onze aandacht nodig. We merken uit gesprekken in het land dat de band van veel jongeren met de kerkelijke gemeente snel afneemt. Dat geeft zorgen.

Als gemeente worden we geroepen om de grote daden van de Heere aan onze kinderen te verkondigen. Dit met als doel dat een nieuwe generatie jongeren hun hoop op God zal stellen en Zijn daden niet zal vergeten. We zien uit naar het werk van de Heere in de harten van de jeugd. Maar juist de bedding van een goede relatie met onze jongeren is daarvoor erg belangrijk. Laat jongeren merken dat ze gemist worden! Laat ze voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente. Denk groot over Gods ontferming over jongeren van de gemeente, maar handel daarnaar door klein te denken: wat is nog wel mogelijk om jongeren te bereiken? Denk creatief. Stuur een appje, een handgeschreven kaart, bel ze op.

"Laat jongeren merken dat ze gemist worden! Laat ze voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente."

In veel gevallen kan jeugdwerk nog steeds plaatsvinden. Verenigingen mogen samenkomen en zeker onder de leeftijd van 18 jaar is veel mogelijk. Deze tijd, waarin niets vanzelfsprekend is, vraagt van iedereen veel, maar we roepen kerkenraden en leidinggevenden op om te doen wat er gedaan kan worden. Maak gebruik van de diensten, capaciteiten en gaven van gemeenteleden. Leg contacten met jongeren. Probeer ze te spreken. Organiseer ontmoeting binnen de gestelde kaders. Denk bijvoorbeeld aan het samenkomen in kleiner verband.

Als er voor de olifantenkudde gevaar dreigt, vormen de volwassen olifanten een kring rondom de kleine kalfjes. Want zij zijn het meest kwetsbaar. Laat dat beeld ons inspireren. Het is de Heere, die door Woord en Geest, Zijn gemeente bouwt, dat geeft ontspanning. Maar tegelijk, vraagt Hij van ons, om te handelen naar het grote voorbeeld van Christus, die oog had voor afdwalende schapen. Hij gebood volwassenen om de kinderen niet te verhinderen tot Hem te komen.

We wensen en bidden een ieder op zijn of haar plek Gods zegen en wijsheid toe.

Update 29-09-2020

Op maandag 28 september jl. werden er nieuwe landelijke maatregelen door de overheid afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Op allerlei fronten blijkt het coronavirus bezig aan een opmars. In de maatregelen zijn geen specifieke uitspraken gedaan rondom jeugdwerk. Wel is er een maximum van 30 gezet op het aantal mensen wat per groep samen mag komen. Religieuze samenkomsten worden gerekend tot de uitzonderingen op deze regel. Daarnaast worden scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook met name genoemd als uitzonderingen. Hier liggen dus mogelijkheden om toch met jongeren rondom het Woord bij elkaar te komen. Uiteraard blijven de eerder gestelde maatregelen uit ons protocol van kracht.

De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk het is om de band met kinderen en jongeren te blijven houden. Blijf daarom investeren in de relatie met onze kinderen en jongeren. Probeer waar mogelijk bij elkaar te komen in de kerk. Maak hierbij verstandige en weloverwogen keuzes.

De toekomst is onzeker. Niemand weet hoelang dit nog zal duren. Laten we ons werk onder en met de kinderen en jongeren blijven doen in de wetenschap dat wij niets in de hand hebben, maar dat de Koning van de Kerk alles in de hand heeft. Hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat is een zekerheid!

Update 01-09-2020

De afgelopen tijd zijn er weer nieuwe ontwikkelingen rondom corona geweest. We hebben verschillende vragen binnen gekregen over wat dit betekent voor het (opstarten van het) jeugdwerk. Wat betreft het jeugdwerk protocol zijn er geen wijzigingen; dit protocol blijft leidend. We hebben wel een aantal aandachtspunten die we eruit willen lichten:

Samenvattend is het belangrijk om je aan de(overheids)regels te houden maar niet minder belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het jeugdwerk binnen de mogelijkheden die er zijn. Van harte Gods zegen toegewenst.

Update: 02-07-2020

Zoals beloofd houden we het protocol geregeld onder de loep en hebben dit geüpdatet naar aanleiding van de nieuwe regels. Op de vierde pagina, de versie pagina, is te lezen op welke pagina’s aanpassingen zijn gedaan. 

Voor nu zijn er een aantal zaken die we graag willen benadrukken: 

  1. Bereid het jeugdwerk voor het nieuwe seizoen voor en ga vooral weer starten! We horen dat er zondagsscholen en clubs zijn die niets voorbereiden omdat ze zich afvragen wat wel en niet mag. Onder de 12 jaar is de 1,5 meter regel helemaal niet meer nodig en tot 18 jaar hoeven jongeren geen afstand te houden tot elkaar, slechts tot de leidinggevende. Het is dus, als je je aan de regels van hygiëne en dergelijke houdt zoals beschreven in het protocol, heel goed mogelijk en ook aan te bevelen om weer te starten. Ga als jeugdouderling of ambtsdragers met de leidinggevenden om tafel en maak een concreet plan voor het nieuwe seizoen. Laat jongeren merken dat zij er toe doen en dat hun (geestelijk) leven je aan het hart gaat als gemeente. 
  2. We krijgen veel vragen binnen of er een afsluitende activiteit zoals een barbecue georganiseerd kan worden. Het protocol geeft aan wat wel en niet kan, maar kijk ook plaatselijk wat past binnen het gemeenteprotocol en gebruik ‘het gezonde verstand’. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat het eten door slechts een paar personen uitgedeeld wordt en dat niet iedereen zelf de ‘sauspot’ en flessen drinken en dergelijke gebruikt, om maar een praktisch voorbeeld te noemen. 

Heeft u nog vragen, mail of bel gerust. Van harte wijsheid, vreugde en zegen bij de voorbereiding van het nieuwe jeugdwerkseizoen gewenst. 

Update: 10-06-2020

De anderhalvemetersamenleving heeft gevolgen voor het hele kerkelijke leven. In de afgelopen weken werden allerlei protocollen opgesteld rondom de erediensten. In de meeste protocollen werd het jeugdwerk nog niet ingevuld. Daarin komt vandaag verandering door het protocol dat vandaag wordt gepresenteerd.

Hoe het verenigingsleven er in september uit ziet, is nog uiterst onzeker. Toch is het van groot belang dat er nu al over nagedacht wordt en de mogelijkheden worden verkend. Concrete en vastomlijnde plannen maken is op dit moment nog niet mogelijk. Van week tot week zal beoordeeld moeten worden wat mogelijk is. Daarom bespreken de genoemde organisaties de stand van zaken regelmatig en indien noodzakelijk komen we met adviezen en aanvullingen op het protocol via de website en nieuwsbrieven.

Update: 26 mei 2020

Vanaf D.V. 1 juni mogen er erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30 personen per kerkgebouw (zie protocollen die opgesteld zijn door de verschillende kerken m.b.t. de eredienst). Wanneer de maatregelen positief uitwerken, kan het maximaal aantal personen per kerkgebouw op D.V. 1 juli uitgebreid worden naar 100. Het is op dit moment nog onzeker hoe verdere verruiming zal plaatsvinden.

De vraag dient zich aan wat dit betekent voor het kerkelijke jeugdwerk op de korte termijn. Verschillende verenigingen of plaatselijke gemeenten denken na om het abrupt afgebroken jeugdwerkseizoen op een goede manier af te sluiten.

Korte termijn

Op dit moment is er door de overheid nog geen uitspraak gedaan over het kerkelijke jeugdwerk. Vanuit het ministerie wordt er nagedacht hoe dit toch vorm kan krijgen. Uitspraken hierover worden in de loop van de maand juni verwacht. Zodra hier meer over bekend wordt, zullen de verschillende organisaties hierover berichten.
Een aantal verschillen met de versoepelingen m.b.t. de eredienst zijn:

Ook wordt regelmatig de vergelijking met het onderwijs gemaakt. Nu het onderwijs weer begint op te starten, denken leidinggevenden dat ook jeugdverenigingen weer mogen starten. Deze vergelijking mag echter niet gemaakt worden. Binnen het onderwijs gelden zeer strikte maatregelen. Binnen de door de overheid gestelde kaders mag er onderwijs gegeven worden. Deze kaders zijn nog niet opgesteld voor kerkelijk jeugdwerk.
Aangezien er op dit moment nog veel onduidelijk is, moeten we voorzichtig zijn om toch fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wanneer er, onverhoopt, toch besmettingen plaatsvinden (zie nieuwsberichten over Frankfurt) tijdens een bijeenkomst is de imagoschade voor de kerk (en daarmee voor Gods Koninkrijk) groot en bestaat de kans dat versoepelingen worden teruggedraaid. Elke gemeente heeft hierin dus een grote verantwoordelijkheid.

Advies

Wanneer we bovenstaande overzien, adviseren wij:

Op dit moment is het lastig om een advies te geven voor de opstart van het nieuwe seizoen in september. We volgen hierin de ontwikkelingen op de voet en zullen binnen twee weken met aanvullende adviezen komen.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 5 november 2020


Overzicht