Nieuws Coronavirus

Update protocol jeugdwerk en catechese

Volg hier de ontwikkelingen rondom het jeugdwerkprotocol dat is ontwikkeld door de jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

Update 16-12-2021

Tijdens de persconferentie van 14 december jl. kondigde de overheid verdere coronamaatregelen aan. De basisscholen gaan een week eerder dicht. De vraag is wat dit betekent voor het houden van kinderkerstfeestvieringen. 

Als jongerenorganisaties geven we op basis van de huidige maatregelen het volgende advies. We benadrukken opnieuw dat de kerkenraad van de gemeente verantwoordelijk is en de beslissing dient te nemen welk beleid plaatselijk gevolgd wordt. 
 
We wensen je samen met de kinderen en jongeren gezegende en mooie vieringen rondom het Christusfeest. 
 

Update 01-12-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. kondigde de overheid een avondsluiting en strengere maatregelen overdag aan. Met het oog op het kerkelijk jeugdwerk willen we als jongerenorganisaties een aantal dingen ter overweging meegeven. Hierbij benadrukken we dat de kerkenraad van de gemeente verantwoordelijk is en de beslissing dient te nemen welk beleid plaatselijk gevolgd wordt. 

Bij de handreikingen die we doen, hebben we twee aspecten in het oog proberen te houden. Enerzijds de noodzaak om als kerk solidair te zijn met wat er van de maatschappij gevraagd wordt. Tegelijkertijd de ingrijpende impact van de ‘jeugdwerkstop’ die tijdens de vorige lockdown plaatsvond.

Daarom willen we de volgende handreikingen doen, waarbij voor alle activiteiten geldt dat de algemene maatregelen uiteraard van toepassing zijn.

We leven in de tijd van advent. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. We hebben een Verlosser Die leeft. Van Hem mogen we het verwachten. Voor onszelf en voor onze kinderen en jongeren, ook in deze donkere tijd. 
 
Van harte Gods zegen en wijsheid gewenst. 
 

Update 15-06-2021

Perspectief

Wat was het een ongewoon seizoen. Veel dingen konden niet of slechts beperkt doorgaan. Maar gelukkig gaat het de goede kant op. De overheid heeft een aantal beperkingen wat versoepeld en de komende tijd komen daar nog een aantal versoepelingen bij. Dat biedt perspectief! Ook voor het kinder-, jeugd en zondagsschoolwerk. Organiseer nog een leuke activiteit met en voor kinderen en jongeren, ook al heb je normaal gesproken het seizoen al afgesloten op dit moment. Voor kinderen en jongeren heeft de achterliggende periode grote impact gehad. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid en somberheid. Daarom is het jeugdwerk ook zo belangrijk. Daar wordt geïnvesteerd in relaties. Investeer daarom in deze relaties met kinderen en jongeren.

Wat kan weer?

Uiteraard blijven we voorzichtig. De basisregels (handen wassen, 1,5 meter-afstand, mondkapjes e.d.) gelden nog steeds. Een paar aandachtspunten op een rijtje:

Veel verenigingen willen bijvoorbeeld een barbecue organiseren. Super gezellig natuurlijk. Maar blijf goed nadenken over de randvoorwaarden. Hoe kun je afstand houden? Stel bijv. een cateringteam aan die zorgt voor het drinken.

Nieuw seizoen

Naast activiteiten op de korte termijn is het van groot belang om het nieuwe seizoen voor te bereiden. De verwachting en hoop is dat we weer fysiek kunnen starten. Ga dus voor de zomervakantie al in gesprek met de kerkenraad en kerkvoogdij om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zorg er voor dat er in september een goed plan ligt waarmee je fysiek weer vereniging kunt houden. Neem in je achterhoofd de vraag mee wat je gaat doen als je toch weer online moet. Betrek de jongeren er vooral ook bij. 

Laat bij alle beslissingen die je neemt het Woord van God voorop staan. Het is Zijn stem die de achterliggende tijd klonk. Het is Zijn hand die nu de mogelijkheden geeft. Laten we Hem daarvoor erkennen en danken, maar tegelijk ook bidden om Zijn onmisbare zegen. De toekomst is voor ons verborgen. Morgen dat weet God alleen. In Zijn handen in de toekomst zeker. Dat biedt pas echt perspectief.

Update 22-04-2021

"Versoepeling zorgt voor opluchting", zo kopte het Reformatorisch Dagblad op woensdag 21 april. Maar gelden deze versoepelingen ook voor het kinder- en jeugdwerk? Dat is de vraag die besproken werd in het corona-protocol-overleg van de verschillende bonden. De versoepelingen hebben vooral betrekking op de privé-situatie van mensen. Zo verdwijnt de avondklok en kunnen er thuis weer twee mensen ontvangen worden. Dit heeft niet direct invloed op het jeugdwerk.

Toch biedt het feit dat de avondklok verdwijnt, het langer licht blijft en het iets warmer wordt de mogelijkheid om ’s avonds iets buiten te gaan doen. Zo kun je er voor kiezen om een Bijbelstudiewandeling te doen. Vanuit een gemeente kregen wij de volgende enthousiaste reactie:

"Als vereniging wilden we voorzichtig zijn. Daarom kozen we er voor om niet in een zaal van de kerk samen te komen. We hebben twee keer een Bijbelstudiewandeling gedaan. We kwamen bij elkaar bij iemand in een grote tuin. Daar zijn we (op 1,5 meter afstand) begonnen met Bijbellezen en  gebed. Daarna zijn de jongeren twee aan twee met een aantal vragen op pad gegaan. De eerste keer mochten ze zelf weten waar ze heen zouden lopen. De tweede keer hebben we een route door het dorp uit gezet, zodat iedereen dezelfde route liep. Je moet dan wel de groepjes laten vertrekken met tussenpozen. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen om op de route mensen neer te zetten die de jongeren een volgende gespreksvraag mee geven." 

We kregen hele enthousiaste reacties terug. Door de wandeling ontstaan er hele ontspannen gesprekken en kijk je elkaar diep in het hart. Prachtig om te zien dat jongeren bij het eindpunt terugkwamen en eigenlijk nog een rondje wilde, omdat ze nog niet uitgepraat waren.

Een dergelijke Bijbelstudiewandeling wordt ook wel een Emmaüswandeling genoemd. Een prachtige verwijzing naar de twee mannen uit Emmaüs, die onderweg van alles bespraken over de dingen die gebeurd waren. En juist bij deze mannen komt de Heere Jezus en wandelt mee. Het blijft ontroerend als ze achteraf zeggen: "Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg en als Hij ons de Schriften opende?" Laten we daarom bidden, zodat we het ook uit de mond van onze kinderen en jongeren mogen horen: De Heere is waarlijk opgestaan en… is door mij gezien!

Update 26-03-2021

Maatregelen tegen corona blijven nodig

Dat was helaas de boodschap tijdens de afgelopen persconferentie van 23 maart j.l. Een bericht wat we natuurlijk graag anders hadden gezien. Wat missen we de ontmoeting met de kinderen en jongeren. Wat kan er veel digitaal, maar wat heeft het ook zijn beperkingen.

Deze week hebben we als bonden de situatie voor het kinder- en jongerenwerk opnieuw besproken. Daarbij hebben we naar de volgende aspecten gekeken:
1. Wat geeft de actuele routekaart voor kerken ons aan mogelijkheden en richting?
2. Hoe is de situatie in het onderwijs?  

De buitenschoolse opvang (BSO) is nog steeds niet geopend. De regels op de basisscholen zijn streng (groepjes van max. 5 kinderen, quarantaine plicht in geval van een besmetting, mondkapjesplicht in groep 7-8, etc.).  Er is een toenemend aantal besmettingen onder kinderen en jongeren via de (basis)scholen.

Dit alles afwegend komen we tot het volgende advies, wat in lijn ligt met ons advies van begin maart.

De routekaart geeft nog geen mogelijkheden voor fysiek jeugdwerk en catechese. We zitten nog steeds in de fase zeer ernstig met verzwarende omstandigheden.

Bied maatwerk (let op de gestelde regelgeving) voor de plaatselijke situatie. Doe dit altijd in overleg met de kerkenraad. De ene gemeente heeft een grote kerk en kan misschien een Paasfeestviering wel laten plaats vinden. Een andere gemeente kiest bewust voor een onlineviering omdat door locatie of plaatselijke omstandigheden fysiek samenkomen niet kan.

Kijk wat de mogelijkheden buiten zijn. (Let op: het moeten dan wel actieve, sportieve activiteiten zijn. Geen picknick, barbecue of kampvuur).
Zorg op verschillende manieren voor contactmomenten. Breng de jongeren wat lekkers aan de deur voorafgaand aan de online catechese of JV, stuur ze een berichtje via Whatsapp of sociale media, maak in kleine groepjes een wandelingetje. Het wordt erg gewaardeerd door kinderen en jongeren als ze zich gezien weten.

We zouden graag een ander advies willen geven in deze periode waarin we Pasen willen vieren met onze doelgroepen en ons voorbereiden op de afsluiting van het seizoen.
Denk als leidinggevenden vooral (samen met de kerkenraad) na wat er wél kan naast wat niet kan. Denk aan de vier vrienden die hun verlamde vriend bij de Heere Jezus wilden brengen. Er waren allerlei belemmeringen. Toch wisten ze op een wonderlijke manier hun vriend door het dak bij Jezus te brengen. Dat vroeg creativiteit en inspanning. Daarom stimuleren we elkaar om in deze gezindheid met onze kinderen en jongeren om te gaan. Breng hen dagelijks in het gebed bij de Heere. Doe dat maar heel concreet, met het noemen van hun naam.

Update 26-02-2021

Voorzichtig iets meer mogelijk in het jeugdwerk

Voorzichtig gaat Nederland weer open, was de boodschap van demissionair premier Rutte en demissionair minister de Jonge tijdens de persconferentie van 23 februari jl. Ze kondigden een aantal voorzichtige versoepelingen aan. Maar wat betekenen die voor het zondagsschool- en jeugdwerk in de kerk? Wat kan wel? Wat kan (nog) niet? In overleg met de verschillende jongerenorganisaties komen we tot het volgende advies:

In de komende tijd zullen we weer tips en ideeën delen. Laten we de kans die de voorzichtige versoepelingen aanreiken met beide handen aangrijpen. Onze jongeren verdienen het dat we nu niet te lang nadenken, twijfelen en afwegingen maken. Laten we, onder de zegen van de Heere, met en voor onze jongeren aan de slag gaan. En om het met Augustinus te zeggen: ‘Heb hen lief’.

Update 04-02-2021
De basisscholen gaan weer open, zij het met strengere maatregelen. De lock-down duurt intussen nog even. Dat was de boodschap van de persconferentie van dinsdag 2 februari. 

De afgelopen tijd hebben wij over het algemeen de lijn gevolgd van de scholen en de maatregelen die zij namen toegepast op het jeugdwerk. Toch adviseren we op dit moment om voorzichtig te zijn met de opstart van het kinderwerk en de kinderclubs. De reden dat scholen weer opstarten ligt meer in het feit van achterstanden in het onderwijs. De BSO gaat nog niet open, omdat er kinderen van meerdere scholen samenkomen. Dat is op een JV of kinderclub ook. 

Concreet komt ons advies neer op het volgende.

Graag zouden we een ander advies uitbrengen, maar binnen de huidige maatregelen is dat niet mogelijk. Dat geeft verdriet en pijn. Soms krijg je het gevoel dat je niet meer weet hoe het verder moet. En toch… Hij regeert. Hij spreekt, juist in deze tijd. Laten we onze kinderen en jongeren dan ook vooral op Hem wezen. Hij is de Rotssteen. Zijn werk is volkomen! Bij Hem is zekerheid in deze onzekere tijd!

Update 17-12-2020
Met een ingelaste toespraak vanuit het Torentje kondigde minister-president Rutte aan dat Nederland voor vijf weken op slot gaat. Ruim acht miljoen mensen keken naar de toespraak en hoorden de zware maatregelen die het kabinet genomen heeft. Opnieuw een lockdown, net als in maart. Voor veel mensen een harde boodschap. Zeker ook voor ouderen, kwetsbaren en eenzame mensen. Maar, dit raakt ook jou en mij, maar vooral het jeugdwerk.

Betekenis voor het jeugdwerk in de gemeente

We hebben samen met andere kerkelijke jongerenorganisaties gekeken naar de gevolgen voor het jeugdwerk. We hebben daarbij het volgende afgestemd:

Licht in de duisternis

Tijdens het kabinetsoverleg dat de aanleiding vormde voor het afkondigen van de lockdown hield RIVM-directeur Jaap van Dissel een presentatie, waarin hij een gitzwart beeld schetste van de situatie. Letterlijk donkere dagen voor Kerst. Ik kan me voorstellen dat de lockdown hard aankomt. Juist vlak voor het Kerstfeest, dat toch ook altijd veel gezelligheid met zich meebrengt. Ook jongeren kunnen dat gevoel hebben. Maar, Kerst is vooral het feest van het Licht. En de lockdown verandert dat niet. In de komst van de Heere Jezus als Mens, is God ons zeer nabij gekomen. Zijn Naam is Immanuël, God met ons. Hij is het Licht dat in de wereld komen zou. Hij is het Licht dat in de duisternis schijnt. Hij is het Licht op wie de duisternis geen vat heeft gekregen. Hij is in het Woord van God ons nabij gebleven. Er is zaligheid en redding in Hem, voor jong en oud.

Update 05-11-2020
Afgelopen week is er weer een persconferentie geweest. Op basis van de nieuwe maatregelen hebben we het jeugdwerkprotocol  aangepast. 

Het belangrijkste is om als leidinggevende oog en hart te houden voor de kinderen en jongeren van de gemeente. Vanuit de achterban horen we dat juist basisschoolkinderen veel vragen maar ook angst kunnen hebben rond alles wat de coronacrisis met zich meebrengt. Juist in deze tijd is het zo belangrijk om er als kerk voor kinderen en jongeren te zijn. Om hen te wijzen op Christus die gister en heden en in de toekomst Dezelfde is! Gebed is nodig, om wijsheid van Boven. Tegelijkertijd mogen en moeten we – in afhankelijkheid van de Heere Zelf – creatief nadenken hoe het Evangelie ook nu doorgang kan vinden.

Update 07-10-2020
Het ontgaat niemand; Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf. Dit raakt ook de kerken. Nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Kerkenraden nemen ook zelf verantwoordelijkheid en treffen maatregelen. Het is niet makkelijk om in de wirwar van meningen, reacties, soms tegenstrijdige maatregelen, koers te bepalen in de gemeente en in het jeugdwerk. Daarom komen we met dit bericht en een aangepast coronaprotocol voor het jeugdwerk wat hierin richting geeft. We zijn ons er van bewust dat er de komende dagen en weken nog van alles kan veranderen, dus mogelijk zullen we frequenter een update van het protocol publiceren.

Er komen vanuit verschillende gemeenten vragen over wat wel en niet kan in het jeugdwerk. We merken ook dat kerkenraden er voor kiezen om het verenigingswerk (en soms ook de catechisaties) stil te leggen.

We begrijpen dat in gemeenten de zondagse erediensten de prioriteit krijgen. We willen echter ook een oproep doen vanuit ons hart om jongeren niet te vergeten. Laten kerkenraden en leidinggevenden niet te snel de beslissing nemen om jeugdwerk stil te leggen. Jongeren hebben juist nu onze aandacht nodig. We merken uit gesprekken in het land dat de band van veel jongeren met de kerkelijke gemeente snel afneemt. Dat geeft zorgen.

Als gemeente worden we geroepen om de grote daden van de Heere aan onze kinderen te verkondigen. Dit met als doel dat een nieuwe generatie jongeren hun hoop op God zal stellen en Zijn daden niet zal vergeten. We zien uit naar het werk van de Heere in de harten van de jeugd. Maar juist de bedding van een goede relatie met onze jongeren is daarvoor erg belangrijk. Laat jongeren merken dat ze gemist worden! Laat ze voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente. Denk groot over Gods ontferming over jongeren van de gemeente, maar handel daarnaar door klein te denken: wat is nog wel mogelijk om jongeren te bereiken? Denk creatief. Stuur een appje, een handgeschreven kaart, bel ze op.

"Laat jongeren merken dat ze gemist worden! Laat ze voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente."

In veel gevallen kan jeugdwerk nog steeds plaatsvinden. Verenigingen mogen samenkomen en zeker onder de leeftijd van 18 jaar is veel mogelijk. Deze tijd, waarin niets vanzelfsprekend is, vraagt van iedereen veel, maar we roepen kerkenraden en leidinggevenden op om te doen wat er gedaan kan worden. Maak gebruik van de diensten, capaciteiten en gaven van gemeenteleden. Leg contacten met jongeren. Probeer ze te spreken. Organiseer ontmoeting binnen de gestelde kaders. Denk bijvoorbeeld aan het samenkomen in kleiner verband.

Als er voor de olifantenkudde gevaar dreigt, vormen de volwassen olifanten een kring rondom de kleine kalfjes. Want zij zijn het meest kwetsbaar. Laat dat beeld ons inspireren. Het is de Heere, die door Woord en Geest, Zijn gemeente bouwt, dat geeft ontspanning. Maar tegelijk, vraagt Hij van ons, om te handelen naar het grote voorbeeld van Christus, die oog had voor afdwalende schapen. Hij gebood volwassenen om de kinderen niet te verhinderen tot Hem te komen.

We wensen en bidden een ieder op zijn of haar plek Gods zegen en wijsheid toe.

Update 29-09-2020

Op maandag 28 september jl. werden er nieuwe landelijke maatregelen door de overheid afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Op allerlei fronten blijkt het coronavirus bezig aan een opmars. In de maatregelen zijn geen specifieke uitspraken gedaan rondom jeugdwerk. Wel is er een maximum van 30 gezet op het aantal mensen wat per groep samen mag komen. Religieuze samenkomsten worden gerekend tot de uitzonderingen op deze regel. Daarnaast worden scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook met name genoemd als uitzonderingen. Hier liggen dus mogelijkheden om toch met jongeren rondom het Woord bij elkaar te komen. Uiteraard blijven de eerder gestelde maatregelen uit ons protocol van kracht.

De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk het is om de band met kinderen en jongeren te blijven houden. Blijf daarom investeren in de relatie met onze kinderen en jongeren. Probeer waar mogelijk bij elkaar te komen in de kerk. Maak hierbij verstandige en weloverwogen keuzes.

De toekomst is onzeker. Niemand weet hoelang dit nog zal duren. Laten we ons werk onder en met de kinderen en jongeren blijven doen in de wetenschap dat wij niets in de hand hebben, maar dat de Koning van de Kerk alles in de hand heeft. Hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat is een zekerheid!

Update 01-09-2020

De afgelopen tijd zijn er weer nieuwe ontwikkelingen rondom corona geweest. We hebben verschillende vragen binnen gekregen over wat dit betekent voor het (opstarten van het) jeugdwerk. Wat betreft het jeugdwerk protocol zijn er geen wijzigingen; dit protocol blijft leidend. We hebben wel een aantal aandachtspunten die we eruit willen lichten:

Samenvattend is het belangrijk om je aan de(overheids)regels te houden maar niet minder belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het jeugdwerk binnen de mogelijkheden die er zijn. Van harte Gods zegen toegewenst.

Update: 02-07-2020

Zoals beloofd houden we het protocol geregeld onder de loep en hebben dit geüpdatet naar aanleiding van de nieuwe regels. Op de vierde pagina, de versie pagina, is te lezen op welke pagina’s aanpassingen zijn gedaan. 

Voor nu zijn er een aantal zaken die we graag willen benadrukken: 

  1. Bereid het jeugdwerk voor het nieuwe seizoen voor en ga vooral weer starten! We horen dat er zondagsscholen en clubs zijn die niets voorbereiden omdat ze zich afvragen wat wel en niet mag. Onder de 12 jaar is de 1,5 meter regel helemaal niet meer nodig en tot 18 jaar hoeven jongeren geen afstand te houden tot elkaar, slechts tot de leidinggevende. Het is dus, als je je aan de regels van hygiëne en dergelijke houdt zoals beschreven in het protocol, heel goed mogelijk en ook aan te bevelen om weer te starten. Ga als jeugdouderling of ambtsdragers met de leidinggevenden om tafel en maak een concreet plan voor het nieuwe seizoen. Laat jongeren merken dat zij er toe doen en dat hun (geestelijk) leven je aan het hart gaat als gemeente. 
  2. We krijgen veel vragen binnen of er een afsluitende activiteit zoals een barbecue georganiseerd kan worden. Het protocol geeft aan wat wel en niet kan, maar kijk ook plaatselijk wat past binnen het gemeenteprotocol en gebruik ‘het gezonde verstand’. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat het eten door slechts een paar personen uitgedeeld wordt en dat niet iedereen zelf de ‘sauspot’ en flessen drinken en dergelijke gebruikt, om maar een praktisch voorbeeld te noemen. 

Heeft u nog vragen, mail of bel gerust. Van harte wijsheid, vreugde en zegen bij de voorbereiding van het nieuwe jeugdwerkseizoen gewenst. 

Update: 10-06-2020

De anderhalvemetersamenleving heeft gevolgen voor het hele kerkelijke leven. In de afgelopen weken werden allerlei protocollen opgesteld rondom de erediensten. In de meeste protocollen werd het jeugdwerk nog niet ingevuld. Daarin komt vandaag verandering door het protocol dat vandaag wordt gepresenteerd.

Hoe het verenigingsleven er in september uit ziet, is nog uiterst onzeker. Toch is het van groot belang dat er nu al over nagedacht wordt en de mogelijkheden worden verkend. Concrete en vastomlijnde plannen maken is op dit moment nog niet mogelijk. Van week tot week zal beoordeeld moeten worden wat mogelijk is. Daarom bespreken de genoemde organisaties de stand van zaken regelmatig en indien noodzakelijk komen we met adviezen en aanvullingen op het protocol via de website en nieuwsbrieven.

Update: 26 mei 2020

Vanaf D.V. 1 juni mogen er erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30 personen per kerkgebouw (zie protocollen die opgesteld zijn door de verschillende kerken m.b.t. de eredienst). Wanneer de maatregelen positief uitwerken, kan het maximaal aantal personen per kerkgebouw op D.V. 1 juli uitgebreid worden naar 100. Het is op dit moment nog onzeker hoe verdere verruiming zal plaatsvinden.

De vraag dient zich aan wat dit betekent voor het kerkelijke jeugdwerk op de korte termijn. Verschillende verenigingen of plaatselijke gemeenten denken na om het abrupt afgebroken jeugdwerkseizoen op een goede manier af te sluiten.

Korte termijn

Op dit moment is er door de overheid nog geen uitspraak gedaan over het kerkelijke jeugdwerk. Vanuit het ministerie wordt er nagedacht hoe dit toch vorm kan krijgen. Uitspraken hierover worden in de loop van de maand juni verwacht. Zodra hier meer over bekend wordt, zullen de verschillende organisaties hierover berichten.
Een aantal verschillen met de versoepelingen m.b.t. de eredienst zijn:

Ook wordt regelmatig de vergelijking met het onderwijs gemaakt. Nu het onderwijs weer begint op te starten, denken leidinggevenden dat ook jeugdverenigingen weer mogen starten. Deze vergelijking mag echter niet gemaakt worden. Binnen het onderwijs gelden zeer strikte maatregelen. Binnen de door de overheid gestelde kaders mag er onderwijs gegeven worden. Deze kaders zijn nog niet opgesteld voor kerkelijk jeugdwerk.
Aangezien er op dit moment nog veel onduidelijk is, moeten we voorzichtig zijn om toch fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wanneer er, onverhoopt, toch besmettingen plaatsvinden (zie nieuwsberichten over Frankfurt) tijdens een bijeenkomst is de imagoschade voor de kerk (en daarmee voor Gods Koninkrijk) groot en bestaat de kans dat versoepelingen worden teruggedraaid. Elke gemeente heeft hierin dus een grote verantwoordelijkheid.

Advies

Wanneer we bovenstaande overzien, adviseren wij:

Op dit moment is het lastig om een advies te geven voor de opstart van het nieuwe seizoen in september. We volgen hierin de ontwikkelingen op de voet en zullen binnen twee weken met aanvullende adviezen komen.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 16 december 2021


Overzicht