Blogs Diaconaat

Samenwerken rondom diaconaat

Dienen in de gemeente betekent dat meerdere schouders dezelfde last dragen. Dat geldt ook voor diaconaat dat jongeren vormgeven.

Het is allereerst van belang dat er een eenvoudige en effectieve samenwerking ontstaat tussen de diaconie en jongeren. Dit kan door een ‘werkgroep jeugddiaconaat’ op te richten, waarbij een (jeugd)diaken samen met jongeren vier keer per jaar vergadert. Zij brainstormen samen over:

De ‘werkgroep jeugddiaconaat’ wordt voorgezeten door een of meer (jeugd)diakenen, maar de andere functies (secretaris, penningmeester, algemeen adjunct, leden) worden zoveel mogelijk ingevuld door jongeren. Het is van belang dat de werkgroep werkelijk een ‘werk’-groep is. Dus niet enkel een ‘praat’-groep. Iedere vergadering mondt uit in concrete afspraken en acties, zodat de handen werkelijk uit de mouwen worden gestoken. 

Hierboven viel het begrip jeugddiaken een aantal keer. Dat is een diaken die namens de kerkenraad de speciale taak heeft gekregen om zich op het diaconaat voor en door jongeren te richten. Als de diaconie extra in jongeren wil investeren of als er veel nood is onder jongeren, kan dat een reden zijn om een jeugddiaken aan te stellen.

Samenwerking binnen de gemeente

Wanneer er in de gemeente naast de diaconie tevens een ‘kerkelijke hulpdienst’ of een ‘Hervormde vrouwen dienst’ (HVD) actief is, dan is afstemming nodig. Dit behoeft geen nieuwe structuren, maar eenvoudige en adequate afstemming door de verantwoordelijke (jeugd)diaken. Waar mogelijk ondersteunen de diverse initiatieven elkaar. Waarbij de focus niet primair ligt op het organiseren van zoveel mogelijk in het oog lopende activiteiten, maar het effectief bereiken van de behoefte enkeling.

Samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties

Op diaconaal terrein zijn in de grotere plaatsen van Nederland allerlei organisaties actief. De onderstaande drie organisaties bieden mogelijkheden om samen met jongeren activiteiten te ondernemen. Daarnaast zijn tal van organisaties wereldwijd actief op diaconaal terrein, denk bijvoorbeeld aan Woord en Daad of Dorcas. Vrijwilligerswerk voor dergelijke stichtingen ondersteunt het diaconale werk dichtbij en ver weg. 

Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Present heeft door het hele land heen (plaatselijke) vestigingen en wordt hoofdzakelijk gerund door veelal christelijke vrijwilligers. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook  als jouw groep zich  op structurele basis voor een ander wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Bron: Stichting Present

Stichting HiP

In het werk van HiP (Hulp in Praktijk) staan kwetsbare mensen in nood (hulpvragers) ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond centraal. De nood is groot in onze Nederlandse samenleving van 17,5 miljoen mensen. In de gebrokenheid van ons bestaan wil de stichting heel praktisch een licht zijn. Ga er op uit, zie naar elkaar om en ontmoet de ander. Wees wederkerig elkaar tot hand en voet. HiP helpt en ondersteunt vrijwillige hulpbieders – werkend vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en allen die gemotiveerd zijn door naastenliefde – geïnspireerd door het Evangelie, om mensen in een kwetsbare sociaal-financiële positie te helpen. Met inzet van het matchingsysteem treffen hulpvrager en hulpbieder elkaar en het begint.

Bron: Stichting HiP

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Veel NPV-afdelingen werken met een eigen vrijwilligersbestand, de ‘kaartenbak’ waaruit geput wordt wanneer er een hulpvraag binnenkomt. Andere afdelingen hebben ervaring opgedaan met het werken zónder kaartenbak. Bij elke hulpvraag wordt een sociaal netwerk samengesteld. De afdeling Woerden speelt hierin een voortrekkersrol, maar ook verschillende andere afdelingen werken al langere tijd volgens dit model. Op de hieronder genoemde site is een handreiking te vinden die de neerslag vormt van de ervaringen van de afdeling Woerden.

Bron: NPV Zorg

Dit artikel is geschreven voor de brochure: Diaconaat voor en door jongeren. De brochure is op te vragen via de Generale Diaconale Commissie. 

Ds. A.S. Middelkoop

Door: Ds. A.S. Middelkoop op 30 april 2020


Overzicht