Blogs

Vrucht van stervend Zaad

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dit heilsfeit wordt tegenwoordig uitgedrukt in verschillende symbolen. Dit keer gaat het over het symbool van de oogst. Maar wat heeft de oogst met Pinksteren te maken?

Om dit beter te begrijpen moeten we ons verdiepen in de Joodse feesten. Zoals jullie misschien wel weten vieren de Joden met Pesach dat het volk werd uitgeleid uit Egypte. Maar Pesach is ook onderdeel van het Feest van het ongezuurde brood. Dit ongezuurde brood herinnert eraan dat de Israëlieten gehaast wegtrokken uit Egypte. Op de tweede dag van dit feest (de dag na Pesach) werd de eerste oogst geofferd in de tempel. Vanaf die dag ging de teller lopen. Op de 50ste dag na het aanbieden van de eerste oogst werd het Wekenfeest gevierd, ook wel Sjavoeot genoemd. Dit feest markeert het einde van de gersteoogst die met Pesach was begonnen. Tegelijk stond het voor het begin van de oogst van de tarwe. Daarnaast gedenken de Joden ook het feit dat God hen de Tien Geboden gaf. Op het Wekenfeest wordt het Bijbelboek Ruth gelezen. De rol beschrijft namelijk de gerst- en tarweoogst (Ruth 2:23). Ook laat het zien dat een vrouw uit een heidens volk een plek krijgt binnen Gods verbond met Israël: ‘uw volk is mijn volk, en uw God mijn God’ (Ruth 1: 16).

Maar wat moet je nu met al deze informatie? En wat heeft Pinksteren met dit alles te maken? Zoals de eerste oogst geofferd werd in de tempel, is zo Christus niet de Eersteling? Jezus werd als Paaslam geofferd. Dit was een daad van woede en afgunst, maar door Zijn lijden en sterven is er hoop en genade voor jou en mij verkrijgbaar! En Hij overwon de dood! De Eersteling die opstond uit de doden. Zijn dood zorgt voor vrucht. Zowel voor Jood als heiden. Dat zien we op de Pinksterdag tot op de dag van vandaag.

De Heere Jezus zegt het zelf: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort (Joh. 12: 24). Het tot inkeer komen, omkeren en terugkeren tot de Heere betekent een stervend leven achter Christus aan. Zolang je jezelf blijft handhaven, zolang je niet ‘in de aarde valt en sterft’, zal het geen leven of vrucht voortbrengen. Kies dan ook vandaag wie je zult dienen. Het is nog steeds genadetijd! Nog steeds wordt het stervende Zaad jou aangereikt. Het Woord van genade kan nog steeds wortel schieten in je hart. De oogst wordt nog niet binnengehaald. Dat moment is wel aanstaande. Dan zal het tarwe en het onkruid van elkaar gescheiden worden (Matth. 13). Dus haast je en spoed je! Aan Zijn bereidwilligheid ligt het niet. Het is immers volbracht! Ben jij vrucht van eigen akker of vrucht van het stervend Zaad?

 

Erik Bruggeman

Door: Erik Bruggeman op 24 mei 2021


Overzicht