Blogs Landelijke actie

Jongeren in actie

Auto’s wassen, bakmixen, tulpen en stroopwafels verkopen, steppen en hardlopen, oliebollen bakken, een ontbijtactie en een benefietconcert, het is allemaal langsgekomen in de afgelopen twee jaar. Kinderen en jongeren hebben vol enthousiasme actiegevoerd voor de landelijke actie van de HHJO.

De landelijke actie bestaat al jaren en wordt om het jaar georganiseerd door de vrijwilligerswerkgroep van de HHJO. De opbrengst van de actie is voor de helft bestemd voor een gekozen doel, de andere helft is voor het landelijk jeugdwerk binnen onze kerk. Zo zijn al veel organisaties voor het voetlicht gekomen: Gevangenenzorg Nederland, SDOK, Stichting Ontmoeting, maar ook doelen gerelateerd aan onze kerk: ZHHK, Commissie Evangelisatie, Generale Diaconale Commissie en het Hersteld Hervormd Seminarie. De HHJO vindt het om drie redenen belangrijk om een landelijke actie te organiseren.

Ten eerste om jongeren en ouderen meer bewust te maken van het belang van de gekozen doelen. Iedere organisatie of commissie heeft zo haar eigen aandachtsgebied, maar het overkoepelende doel is de verbreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dat komt tot uiting in liefde tot God en liefde tot de naaste.

Daarnaast het vergroten van de bekendheid van deze organisaties en het creëren van draagvlak bij de doelgroep. Door de landelijke actie krijgen kinderen al jong een besef van het vele goede werk dat gedaan wordt.

Ten slotte natuurlijk ook geld. De genoemde organisaties en commissies zijn afhankelijk van financiële middelen. Het kerkbrede netwerk van de HHJO is een mooi middel om geld in te zamelen voor goede doelen. De genoemde organisaties en commissies zijn afhankelijk van financiële middelen. Het kerkbrede netwerk van de HHJO is een mooi middel om geld in te zamelen voor goede doelen. 

Wycliffe Bijbelvertalers

Op 14 april 2022 hebben we een prachtig bedrag overhandigd aan Wycliffe Bijbelvertalers. Ze zijn enorm dankbaar voor het geld dat opgehaald is. Van dit geld kan de Bijbel verder vertaald worden voor de mensen in Congo. Maar naast dit belangrijke werk is er hopelijk ook een ander doel bereikt. Dat is dat jongeren beseffen hoe waardevol het is om de Bijbel in eigen taal te kunnen lezen. Waar er wereldwijd volken zijn die de Bijbel niet in hun eigen taal hebben of zelfs helemaal geen Bijbel hebben, is het voor ons heel gewoon om meerdere Bijbels in huis te hebben. Het is ons gebed dat de landelijke actie eraan heeft bijgedragen dat jongeren in dit besef hun Bijbel lezen of weer zijn gaan lezen. Tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Landelijke actie 2022/2023

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen met de Commissie Israël van onze kerk en de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden georganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om jongeren bewust te maken van het volk Israël en Gods handelen met dit volk. De slogan voor deze actie is dan ook: ‘Israël, bron van hoop’. De start van de actie is in september, tegelijk met de aanvang van het nieuwe seizoen.

De actie spitst zich concreet toe op het Netivah Center in Israël. Zij bieden ondersteuning voor dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting is daarom zeer noodzakelijk. In de Messiaanse gemeenten wordt veel aandacht gegeven aan de kinderklas op de sabbat en het jeugdwerk doordeweeks. Maar men vindt dit niet genoeg! Netivah Center (Centrum Wegwijzer) organiseert conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten. Nog belangrijker zijn de conferenties voor jeugd en jongeren. In de komende weken wordt de actie concreet uitgewerkt en zal er meer informatie gedeeld worden.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 19 mei 2022


Overzicht