Over de actie

Israël, bron van hoop!

De landelijke actie kent twee doelen. Het Netivah Center in Israël en het landelijke jeugdwerk van de HHJO. De actie is opgezet in samenwerking met de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk en Stichting Steun Messias Belijdende Joden (SSMJ). Van de totale opbrengst gaat 50% naar het Netivah Center en 50% naar het landelijk jeugdwerk van de Hersteld Hervormde Kerk.

Netivah Center

Netivah Center biedt ondersteuning voor dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school, maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting is erg belangrijk. Netivah Center (Centrum Wegwijzer) organiseert conferenties voor jeugd en jongeren. Ook organiseert Netivah Centre conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten.

Commissie Israël

De commissie Israël stelt zich een viertal doelstellingen:

  1. Liefde voor Israël: als binnen de verschillende gemeenten meer liefde voor Israël zou zijn dan zal er ook meer gebed komen. Dit wil de commissie bereiken door het geven van lezingen, contact te leggen met jongeren, in het ledeninformatieblad, kerkblad en andere organen verslag te doen van werkzaamheden en door gebed.
  2. Jaloers maken: de Bijbelse opdracht zoals Paulus die verwoordt, zodat er een ingang is om hen het Evangelie van de gekruisigde Christus te betuigen. Dit wil de commissie bereiken door in contact te komen met Joden, te investeren in deze relaties en Bijbels en geestelijke lectuur te verspreiden. Doordat christenen een beladen geschiedenis hebben als het gaat om antisemitisme en Jodenvervolging, is het van groot belang dat we niet alleen met woorden, maar ook met daden bewijzen dat wij het Joodse volk van harte liefhebben.
  3. Kennis over en uit Israël: voor het invulling geven aan onze roeping ten aanzien van Israël is kennis over en uit Israël essentieel. Dit wil de commissie bereiken door het organiseren van lezingen, predikantendagen en studiereizen, door studies uit te geven en aandacht te vragen voor het onderwerp in het curriculum van de predikantenopleiding.
  4. Eenduidige visie: het is belangrijk om vanuit een eenduidige en gedeelde visie te werken.

Meer over commissie Israël

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden wil SSMJ de Messiasbelijdende Joden steunen met gebeden en gaven. Zij wil de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Zij wil de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Meer over SSMJ

Voor jongeren

De HHJO is er voor jongeren en iedereen rondom jongeren. Het is ons doel dat jongeren God kennen, dienen en liefhebben. Daarvoor is het nodig om het Woord dichtbij de jongeren te brengen. Niet alleen het Woord brengen is een taak van de HHJO. Maar ook leidinggevenden, ambtsdragers en ouders toerusten in hoe het Woord uitgelegd en toegepast kan worden. De HHJO is een non-profit organisatie, ze is afhankelijk van giften om de activiteiten, toerusting en het ontwikkelen van materiaal mogelijk te maken. Draag jij een steentje hieraan bij?

Meer over HHJO