Handleiding

Opvoeders staan allemaal voor dezelfde opdracht: kinderen opvoeden tot eer van God. Een onmogelijke, maar met Gods hulp toch mogelijke taak. Dit vraagt om afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid. Ouders hebben hierin elkaar gekregen voor Gods aangezicht, binnen de veiligheid van de christelijke gemeente. Met de nodige onderlinge verscheidenheid, maar toch één lichaam.

Rol van de kringleider

Het doel van de opvoedkring is ontmoeting en uitwisseling. Niet om pasklare antwoorden te vinden, maar wel om handvatten en handreikingen krijgen. Met hierbij als uitgangspunt: samen staan opvoeders sterker! Als leidinggevende van een opvoedkring sta je voor de uitdaging om leiding te geven aan een groep ‘ervaringsdeskundigen’. Ouders die zich aanmelden voor een opvoedkring zijn vaak al enige jaren onderweg. Vol goede moed gingen ze op weg en deden met vallen en opstaan hun eerste opvoedervaringen op. Inmiddels weten ze dat opvoeding niet ‘maakbaar’ is. De opvoeding is bedoeld om elkaar mee te nemen in de verantwoordelijke taak van opvoeden.

Ouders die zich aanmelden voor een opvoedkring zijn vaak al enige jaren onderweg. Vol goede moed gingen ze op weg en deden met vallen en opstaan hun eerste opvoedervaringen op.

De kringleider faciliteert het groepsgesprek en stuurt de inhoudelijke bespreking. Hierbij doet je eigen mening als kringleider niet direct ter zake. Als kringleider is je rol om het gesprek te faciliteren en de avond goed te laten verlopen. Stuur het gesprek door middel van het stellen van vragen, samenvatten en doorvragen. Verder is het belangrijk om te werken aan een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Deelnemers moet zich veilig voelen om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Het is niet bedoeling dat je als kringleider zelf een inleiding gaat houden of de tekst uit de reader voorleest. Ouders kunnen ter voorbereiding zelf thuis de tekst lezen.

Programma avond

Kringavonden van een opvoedingskring draaien om ontmoeting en onderlinge verbondenheid. Daarom wordt er veel tijd genomen voor persoonlijke ontmoeting. Hieronder geven we een voorbeeld van hoe de indeling van een avond eruit kan zien.

Inleidende avond

19.45 uur: Inloop met koffie
20.00 uur: Opening door kringleider
20.15 uur: Voorstelrondje
20.30 uur: Casus en vragenbespreking
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Vragenbespreking
21.40 uur: Afronding avond
21.50 uur: Sluiting met gebed
22.00 uur: Naar huis

Vervolgavonden

19.45 uur: Inloop met koffie
20.00 uur: Opening door kringleider
20.15 uur: Startopdracht
20.30 uur: Casus en vragenbespreking
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Vragenbespreking
21.40 uur: Afronding avond
21.50 uur: Sluiting met gebed
22.00 uur: Naar huis

Opzet thema's

Elk thema is op eenzelfde manier opgezet. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven.

Doel van de avond
In het kort wordt beschreven wat het doel van de kringavond is (hoofd-hart-handen) en wat deelnemers 'meekrijgen' tijdens de avond:

Hoofd: ouders krijgen uitleg over een thema (door middel van tekst die zij vooraf thuis kunnen lezen).
Hart: ouders weten en begrijpen wat er van hen gevraagd wordt. Handen: ouders krijgen praktische tips en handvatten voor de opvoeding.

Startopdracht
Dit betreft een interactieve opdracht die gedaan kan worden aan het begin van de avond.

Bijbellezen en zingen
Er wordt een suggestie gegeven voor een Bijbelgedeelte dat gelezen kan worden door de kringleider en de te zingen psalm.

Om thuis te lezen
Vooraf aan de avond kan deze achtergrondliteratuur door de ouders thuis gelezen worden. Voorstel is om dit ‘verplicht’ te laten zijn en als huiswerkopdracht mee te geven.

Lees- en luistertips
Dit betreft extra literatuur en een filmpje voor wie zich verder wil verdiepen in het onderwerp.

Verwerking
De casus en de vragen die hier genoemd zijn, zijn bedoeld om tijdens de avond te bespreken.

Tenslotte

De HHJO wenst je als kringleider goede en gezegende kringavonden toe! Zijn er nog vragen of loop je ergens tegenaan, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Het is ons gebed dat de kringavonden helpen om de opvoeding in afhankelijkheid van de Heere vorm te geven: ‘Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk. Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten.’ (Psalm 105: 4, 8)