Deel 5 | Meer dan Jona

Printvriendelijke versie

Stel dat je beste vriend(in) aan jou vraagt: ‘Ik wil graag een teken waaruit blijkt dat jij onze vriendschap belangrijk vindt.’ Waarom zou hij/zij dat aan jou vragen? Óf omdat jij nooit laat merken dat je de vriendschap belangrijk vindt. Óf omdat jouw vriend(in) jou niet goed kent en vertrouwt. 

De farizeeën en schriftgeleerden vragen de Heere Jezus om een teken. Wat denk je: waarom vragen ze dat?

Bijbellezen

Bijbellezen

Mattheüs 12:38-42

Startopdracht

Startopdracht

Doel: je inleven in de vraag van de farizeeën en hoe deze kan overkomen. 

Nodig: sterke jongens en meiden 

Verdeel de groep in tweetallen. Alle jongeren mogen met elkaar handje-drukken (ronde 1). De jongeren die gewonnen hebben gaan door naar ronde 2 en mogen met een andere winnaar handje-drukken. De winnaars van ronde 2 gaan door naar ronde 3 enzovoort, totdat er een eindwinnaar is. 

 
Stel, de niet-winnaars zijn de farizeeën en schriftgeleerden uit Mattheüs 12:38. Welke vraag stellen de niet-winnaars aan de eindwinnaar? Hoe voelt de eindwinnaar zich bij het horen van deze vraag? 

Na deze avond...

Na deze avond...

  1. weet je waarom de Heere Jezus het vragen om een teken in Mattheüs 12 veroordeelt; 
  2. besef je dat je aan Gods Woord genoeg hebt om God te leren kennen; 
  3. kun je uitleggen waarom je Jezus niet moet verzoeken.  
Kerntekst

Kerntekst

'De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd iop de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier.' (Mattheüs 12:41)

Uitleg | Farizeeën

Uitleg | Farizeeën

Voordat de farizeeën de Heere Jezus vragen om een teken, gebeurt er iets bijzonders. Mensen brengen een man naar de Heere Jezus die door de duivel bezeten is en niet kan spreken en zien (vers 22). Wat doet de Heere Jezus? Hij geneest hem! Iedereen vindt dat heel bijzonder. Daarom zeggen de mensen tegen elkaar: ‘Is Deze niet de Zoon van David?’ Daarmee zeggen ze eigenlijk: ‘Is Hij niet de beloofde Messias naar Wie we al zo lang uitkijken?’  

Als de farizeeën dat horen, worden ze boos. Ze zeggen dat de Heere Jezus Zijn wonderen alleen kan doen omdat Hij daarvoor kracht van satan (Beëlzebul) krijgt. Dat is erg. Zij geloven niet dat Jezus Gods Zoon is. 

Enkele verzen verder (vers 38) stellen de farizeeën en de schriftgeleerden de Heere Jezus een vraag. Ze noemen Hem ‘Meester’, want Jezus is een rabbi, een leraar, een uitlegger van de Wet. Uit die vraag laten ze zien dat ze Jezus niet als Meester erkennen. Ze roepen Gods Zoon op het matje. Laat Hij het maar eens bewijzen dat Hij een Meester is. 

Gespreksvragen | Farizeeën

Gespreksvragen | Farizeeën

1.  

a. Waarom stellen de schriftgeleerden en farizeeën de Heere Jezus deze vraag? 

b. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, roep jij God dan ook wel eens ter verantwoording? Zo ja, noem eens een voorbeeld en vertel waarom je dat deed. 

c. Mag je de Heere om een teken vragen? Waarom wel of niet? 

Uitleg | Teken

Uitleg | Teken

Hoe reageert de Heere Jezus als de schriftgeleerden en farizeeën Hem om een teken vragen? Hij zegt: ‘Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken.’ Jezus is heilig verontwaardigd en noemt hen ‘boos en overspelig’. Een paar verzen hiervoor (vers 34) heeft Hij hen al ‘adderengebroedsels’, kinderen van de slangen, genoemd. Waarom? Omdat het hart van de farizeeën boos is en zij niet in Hem willen geloven.  

De farizeeën en schriftgeleerden zijn als een vrouw die er met een andere man vandoor gaat en daarom noemt de Heere hen een ‘overspelig geslacht’. In Jeremia 3:14 lees je dat de Heere tegen het volk Israël zegt: ‘Ik ben met jullie getrouwd’. Maar wat doet het volk? Het loopt steeds bij haar Man (de Heere) weg. Jezus veroordeelt het vragen om een teken. Hij ziet het als kenmerk van ongeloof en vreemdgaan.  

Maar, vraag je je misschien af, de Heere Jezus kan toch nóg een teken laten zien? Ja, Hij zou het kunnen. Als je de vorige hoofdstukken leest, zie je ook dat Jezus keer op keer wonderen doet. Toch lees je in het volgende hoofdstuk niets over wonderen. Waarom niet? Dat wordt in Mattheüs 13:58 beschreven: ‘Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof.’ 

De Heere Jezus doet niet opnieuw een teken. Nee, Hij wijst de farizeeën op de Bijbel. De farizeeën en schriftgeleerden kennen het Oude Testament op hun duimpje. In het Oude Testament gaat het steeds over de beloofde Messias. En nu is Hij gekomen. Hij doet grote wonderen. Hij geneest zieken, werpt duivels uit en verandert water in wijn. Nergens in zijn preken kun je Hem erop betrappen dat Hij iets anders leert dan het Oude Testament. Als je het Oude Testament écht kent, kun je aan Jezus’ leven, Zijn wonderen en preken zien dat Hij de beloofde Messias is. Om God te leren kennen, heb je geen bijzonder teken nodig. Nee, aan Gods Woord heb je dan genoeg!  

Gespreksvragen | Teken

Gespreksvragen | Teken

2. De schriftgeleerden en farizeeën vragen de Heere Jezus om een bijzonder teken.  

a. In Mattheüs 8-12 staan verschillende wonderen van de Heere Jezus. Zoek deze op en vul de onderstaande tabel in. 

Hoofdstuk Welke Bijbelverzen Wie wordt hier genezen?
Mattheüs 8    
Mattheüs 8    
Mattheüs 8    
Mattheüs 8    
Mattheüs 9    
Mattheüs 9    
Mattheüs 9    
Mattheüs 9    
Mattheüs 9    
Mattheüs12    
Mattheüs 12    

 

 

 

 

 

 

b. Hoeveel wonderen heb je gevonden? 

3. Lees Mattheüs 16:1-4

a. Wat valt je op bij vers 4? 

b. Wat betekent het dat de farizeeën blijven vragen om een teken? 

Uitleg | Jona

Uitleg | Jona

De Heere Jezus wijst de farizeeën op de geschiedenis van Jona en zegt: ‘Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des mensen, Jezus Zelf, in het hart van de aarde zijn.’ Wat bedoelt de Heere? Toen Jona niet wilde profeteren, kwam hij in de walvis terecht, om het leven van de andere zeelieden te redden. Maar na drie dagen en nachten werd hij door de vis uitgespuugd. Zo zal het ook met de Heere Jezus zijn. Hij zal vermoord en begraven worden, maar niet altijd wegblijven. Nee, Hij zal weer opstaan uit de dood!  

Blijft de Heere Jezus drie dagen begraven ‘in het hart van de aarde’? Hij is toch op vrijdagavond begraven en op zondagmorgen weer opgestaan, dat zijn toch geen drie dagen? Volgens de Joodse wet is een gedeelte van de dag gelijk aan de hele dag, dus zijn het drie dagen. Zoals Jona drie dagen in de vis bleef, zo zal ook Jezus drie dagen begraven zijn. 

Meer dan Jona is hier, zegt de Heere Jezus, want Hij is Gods Zoon. De farizeeën kennen het teken van Jona. Nu is de Heere Jezus Zelf ook een soort teken. Zeker na Zijn opstanding. De boze en overspelige farizeeën zullen dat gaan zien en zullen ook niet onder het oordeel uitkomen. Net als de inwoners van Ninevé zullen ook zij geoordeeld worden. Maar de Ninevieten reageerden wel anders op de preek van Jona, dan de farizeeën op de preek van Jezus, terwijl Hij Gods Zoon is… 

Gespreksvragen | Jona

Gespreksvragen | Jona

4. Jullie hebben al een paar avonden nagedacht over Jona. Vertel eens wat je het beste onthouden hebt van deze avonden. Waarom? 

Denk samen na over de onderstaande stellingen.
Stellingen

Stellingen

 

Als je een Bijbel hebt, hoef je God nooit meer om een teken te vragen.
Als de dominee drie dagen in de buik van een walvis heeft gezeten, is het logisch dat je je bekeert na zijn preek.

 

Uitleg | Bekering

Uitleg | Bekering

Jona is een profeet, hij mag Gods woorden brengen naar de inwoners van Ninevé. Weet je nog waar Jona’s preek over ging? Dat was één zin: ‘Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd’ (Jona 3:4). Hoe reageerden de Ninevieten? Zij bekeerden zich tot de Heere. Het doel van de preek is bereikt in Ninevé!  

Wat zullen deze inwoners van Ninevé zeggen tegen de farizeeën op de dag van het oordeel? ‘Wij wisten bijna niets over God. We hoorden één preek en we bekeerden ons tot de Heere. Jullie hebben de Wet en de Heere Jezus Zelf, Die veel meer dan Jona is, gehad. Waarom hebben jullie je niet bekeerd?’ 

De koningin van Scheba ging naar Salomo om te luisteren naar zijn wijze woorden. Maar nu de meerdere Salomo in hun midden is, luisteren de farizeeën nog steeds niet. De farizeeën zijn niet onschuldig, ze wíllen niet geloven. Daarom zullen ze veroordeeld worden. Wat een ernstige boodschap. Wees daarom niet ongelovig, maar aanbid de Heere. Vraag om vergeving en leef tot eer van Koning Jezus. 

Gespreksvragen | Bekering

Gespreksvragen | Bekering

5. De Heere Jezus vertelt hoe de inwoners van Ninevé reageerden op Jona’s preek. 

a. Wat is het verschil tussen de reactie van de Ninevieten op Jona’s korte preek en die van de farizeeën op Jezus’ preken? 

b. De afgelopen tijd heb je telkens over Jona gehoord. Wat is jouw reactie op Gods Woord? Lijk jij op de Ninevieten of op de farizeeën? 

c. Wat kun je voor iemand doen, die wel bekend is met de Bijbel, maar niet in Gods Zoon gelooft? 

Slotopdracht

Slotopdracht

Nodig: theedoeken, pen en papier. 

Zacharias vraagt in zijn ongeloof de engel om een teken, terwijl de engel hem de boodschap van God overbrengt. Daarom kan hij voor straf niet meer spreken totdat Johannes geboren wordt. 

Maak kleine groepjes. In ieder groepje krijgt iemand (persoon X) een opgevouwen theedoek om zijn mond, zodat hij/zij het komend kwartier niet kan spreken. Vervolgens stellen de andere groepsleden allemaal vragen over de Bijbelstudie aan persoon X. Persoon X kan niets zeggen en schrijft zijn/haar antwoorden op. 

Jona, de ongehoorzame profeet

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende