Romeinen 9 | Verkiezing

Printvriendelijke versie

Misschien heb je wel buren in de straat die nergens aan doen. Jij gaat naar de kerk. Hoe komt het dat je buren niet in de God van de Bijbel geloven en jij wel elke zondag God mag ontmoeten in de kerk? Is het niet oneerlijk van God dat Hij sommige mensen uitkiest aan wie Hij Zich bekendmaakt en andere mensen voorbijgaat? In deze Bijbelstudie denken we daarover na. 

In de Bijbel gaat het over uitverkiezing en verwerping. Deze Bijbelstudie kijken we wat Romeinen 9 hierover zegt. Daar wordt duidelijk dat God ons heeft gemaakt. Daarom is God vrij en zijn wij gebonden aan wat Hij over ons beslist. God is soeverein en wij mensen zijn afhankelijk van Hem. Is dit niet heel gemeen? Twee dingen kunnen ons helpen: God wil ons het goede geven én God heeft ons nog steeds verantwoordelijkheid gegeven voor de keuzes die we maken. Hoe kunnen we Gods soevereiniteit, Gods verlangen om ons het goede te geven en onze verantwoordelijkheid met elkaar combineren? Dat zien we in deze Bijbelstudie.

Zingen

Zingen

Psalm 89 : 7 en 8
Psalm 105 : 5 en 6
Psalm 118 : 7 en 10

Alle roem is uitgesloten (TZE 7)
God is getrouw (TZE 38)

Startopdracht

Startopdracht

Doel
Duidelijk make wat we al weten over verkiezing.

Nodig
Groot blanco vel papier en een stift.

Instructie
Jongeren noemen kernwoorden bij het thema verkiezing: wat roept het thema uitverkiezing bij je op? Deze woorden noteert de inleider op het vel papier of op een whiteboard. Als je over internet beschikt kun je ook gebruik maken van een digitaal middel, zoals Mentimeter. Bespreek vervolgens de kernwoorden met elkaar: waarom noem je dit kernwoord? 

Na deze avond

Na deze avond

 • Weet je hoe de Romeinenbrief spreekt over de uitverkiezing.
 • Besef je de plaats van de mens ten opzichte van God als het gaat om de uitverkiezing.
 • Kun je genoeg hebben aan wat de Bijbel vertelt over verkiezing.
Kerntekst

Kerntekst

"Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil, en verhardt dien Hij wil."
Romeinen 9 : 18

Uitleg | Gods soeveriniteit

Uitleg | Gods soeveriniteit

In de brief aan de Romeinen gaat Paulus in hoofdstuk 9 tot en met 11 in op de uitverkiezing. De uitverkiezing betekent dat God mensen heeft uitgekozen om zalig te maken. Paulus legt in hoofdstuk 9 zijn hart open. Hij zegt dat hij erg van het volk Israël houdt. Hij heeft er erg veel verdriet van dat de Joden niet willen geloven in de Heere Jezus. De meeste Joden willen namelijk door het doen van goede werken zalig worden en niet door het geloof in Jezus.  

Paulus vindt gelukkig troost bij God. Hij schrijft dat God Zelf mag weten over wie Hij Zich ontfermt en over wie niet. God mag dus Zelf weten wie Hij zalig maakt en wie niet. God is in dit opzicht soeverein. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen van wat Hij doet. Dat komt omdat God Schepper is van de hemel en de aarde. Hij heeft ook ons gemaakt, net zoals een pottenbakker potten maakt en zelf mag weten hoe mooi hij ze maakt en waarvoor ze gebruikt kunnen worden (Jeremia 18). Paulus weet dit. Het lost niet per se zijn vragen op. Hij kan wel zijn vragen en verdriet een plaats geven. 

Het is ook een wonder dat God Zich ontfermt over de mensen. Zij hebben gezondigd en willen eigenlijk niets meer met God te maken hebben. God wil wel met de mensen te maken hebben. Hij zocht Adam en Eva al gelijk na de zondeval op in het Paradijs. Hij belooft daar aan Adam en Eva dat de Heere Jezus zal komen om veel mensen weer zalig te maken. Daarom spreekt Paulus over Gods barmhartigheid voor de mensen. God houdt zoveel van de mensen dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde heeft gestuurd om te lijden en te sterven om mensen weer zalig te maken. God zal de mensen van begin tot eind zalig maken. Mensen hoeven daar niets zelf voor te verdienen. Wat een wonder! 

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. De Joden willen zalig worden door goede werken te doen. Herken je dit? Betrek bij je antwoord Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 10.
 2. Denk je dat God willekeurig is in het uitkiezen van mensen? Betrek bij je antwoord Ezechiël 33 : 11.
 3. Paulus is intens verdrietig over het ongeloof van zijn volksgenoten. Herken je deze gevoelens met betrekking tot mensen in je gemeente en je omgeving? Wat doe je met deze gevoelens? 
Uit de belijdenisgeschriften

Uit de belijdenisgeschriften

Stelling

Stelling

Ik ben blij dat God mensen heeft uitverkoren om hen te redden en zalig te maken....

Conclusies

Conclusies

 • God is vrij in wie Hij zalig maakt en wie Hij niet zalig maakt.
 • God wil goddelozen het leven geven.
 • De uitverkiezing maakt het mogelijk dat mensen zalig worden.
 • Het is belangrijk dat christenen het goede nieuws aan andere mensen vertellen.
Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte of thema: ‘Uitverkiezing’: 

 • Danken voor Gods uitverkiezing, omdat dit mogelijk maakt dat mensen zalig worden.
 • Danken voor Gods barmhartigheid voor en ontferming over zondaren.
 • Bidden om de troost van de uitverkiezing te mogen ervaren.
 • Gods zegen op het zendings- en evangelisatiewerk.
Slotopdracht

Slotopdracht

Bedenk een persoon of een groep mensen van wie je graag zou willen dat ze God leren kennen. Als je het fijn vindt, mag je die mens(en) aan elkaar vertellen. Bid de komende week voor deze persoon of groep mensen.

Begrippen

Begrippen

Je komt in dit gedeelte het begrip ‘uitverkiezing’ tegen. Hiermee wordt bedoeld dat God mensen heeft uitgekozen om ze zalig te maken. Dit heeft Hij al voor de schepping gedaan. Door de uitverkiezing kunnen mensen zalig worden. Als iemand tot geloof is gekomen, helpt de uitverkiezing om meer zekerheid over zijn of haar zaligheid te krijgen. 

Je komt in dit gedeelte het begrip ‘soevereiniteit’ tegen. Dit woord houdt in dat God vrij is. Hij mag Zelf weten wat Hij doet. Hij hoeft zich niet te verantwoorden aan de mensen. Dat komt omdat Hij Schepper is en de mensen zijn Gods schepselen. 

Verdieping

Verdieping

 • J.D. Liefting, Als je niet meer kunt zwijgen!
 • J. van Meggelen, Gods roepstem tot zondaren
 • P. Rouwendal, Verkiezing en verantwoordelijkheid

Romeinen 10 | Genade

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende