Deel 1 | God staat boven de heersers van deze wereld

Printvriendelijke versie

De Verenigde Staten, Rusland en China. Het zijn wereldmachten in onze tijd. Ze draaien aan de knoppen van het wereldtoneel en we zijn allemaal op onze hoede. We houden rekening met ze en ook al wonen we in Nederland op veilige afstand, we realiseren ons dat ook wij voorzichtig moeten zijn.

Nahum wist alles van machtige rijken, zijn tijd was er vol mee. Wat kunnen wij in onze tijd van hem leren? Waarom zou jij over de inhoud van het boek Nahum moeten weten? Wie was deze profeet en wat was zijn boodschap? 

Binnenkomer

Binnenkomer

Voordat we het boek Nahum gaan bestuderen verdiepen we ons eerst in de achtergrond waarin Nahum zijn profetie geschreven heeft. In deze Bijbelstudie staan we stil bij de tijd en plaats waarin Nahum leefde en de kernboodschap van zijn profetie.
Kijk met elkaar de video over Nahum:

Onder de boodschap van Nahum zit een diepere boodschap, die ook voor onze tijd relevant is: ‘De HEERE van de geschiedenis gebruikt wereldleiders voor het uitvoeren van Zijn heilsplan, Hij geeft en ontneemt hen macht op Zijn tijd.’

Bijbellezen

Bijbellezen

Lees met elkaar: Nahum 1:1 en Psalm 99

Zingen

Zingen

Zing met elkaar enkele van deze psalmen of liederen:  

Psalm 2:1, 3, 6, 7 en Psalm 99:1, 2, 3

Liederen: Heere Jezus om Uw woord (ZB 58) 

Startopdracht

Startopdracht

Doel: wereldmachten van nu in kaart brengen.  
Nodig: per groepje een landkaart van de aarde, stiften.   
InstructieVerdeel de jongeren in een aantal groepen (4 of 5 personen). Neem de ‘landkaart van de aarde’. Welke ‘wereldrijken´ zijn er tegenwoordig, markeer ze op de landkaart. Bespreek met elkaar op welke manier gebruiken zij hun macht  of wordt die zichtbaar?  

Na deze avond...

Na deze avond...

Weet je: wat de naam Nahum betekent en in welke tijd en tegen wie Nahum profeteerde.
Besef je: dat ook in een tijd van geweld en oorlog de boodschap van Nahum is dat de Heere boven alles staat.
Kun je: anderen uitleggen dat ook in de verdeelde en verwarrende wereld van nu hoop en uitzicht is. 

Kerntekst

Kerntekst

Nahum 1:1: ‘De last van Ninevé. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.’ 
Achtergrond

Achtergrond

De boodschap van Nahum is geschreven voor de Babylonische ballingschap van Juda. Het tienstammenrijk was al eerder weggevoerd naar Assyrië. Nahum leefde aan het einde van het koningschap van Juda (zoals beschreven in 2 Kronieken). Het land was opgesplitst in het tienstammenrijk en het tweestammenrijk (Juda en Benjamin). Beide rijken hadden een eigen koning.

Assyrië heeft de wereldmacht en eist vaak schattingen (belastingen) van de koningen van Juda en Israël. Assyrië voert regelmatig oorlog tegen Juda en Israël en brengt Israël in ballingschap. De Heere God gebruikt dit machtige rijk om Israël als volk te straffen voor hun ontrouw aan God en voor hun goddeloze manier van leven.

In tegenstelling tot andere profeten, profeteerde Nahum niet tegen Israël of Juda, maar tegen Ninevé, de hoofdstad van het Assyrische rijk. Ninevé lag waar tegenwoordig Mosoul in Irak ligt.   Ook Jona profeteerde tegen Ninevé, maar dat was ongeveer 130 jaar eerder. Toen werd de stad vrijgesproken van het oordeel dat Jona had voorzegd, vanwege hun berouw.

Cultuur van Assyrië
Wat kenmerkte het Assyrische rijk? Wat is er nu nog van bekend en zichtbaar? De regering door Assyrische leiders was erg wreed, met veel geweld vernietigden ze de steden die ze innamen. Ninevé was een stad met veel rijkdom, die verkregen was uit de buit van overwonnen gebieden. Maar meer nog was het een afgodische stad vol geweld, wellust en hebzucht.

 

Gesprekvragen

Gesprekvragen

 1. Bekijk in je groepje de tijdlijn in de BMU. Welke wereldrijken zijn er op het Assyrische rijk gevolgd? Welke koning(en) leefden er in de tijd van Nahum? Wat lees je van hen in 2 Kronieken 33:1, 2 en 33:22 en 34:1-4?
 2. Bekijk samen de plattegrond van het Assyrische rijk in de tijd van Nahum (uit de BMU). Waar ligt Juda en waar Ninevé?
Nahum

Nahum

Nahum 1 vers 1 is de inleiding van het boek. Het woord ‘last’ duidt op een profetische uitspraak, een oordeel wat de Heere God aan Nahum als opdracht heeft gegeven om op te schrijven.
Het woord visioen laat zien hoe God de inhoud aan Nahum heeft bekendgemaakt. 
De naam Nahum betekent ‘troost’. De boodschap die God hem gaf, dat Ninevé verwoest zou worden, geeft Juda troost. Hoewel de plek Elkos niet zeker is vastgesteld, is het aannemelijk dat Nahum uit Juda kwam, onder andere omdat hij ook tot Juda spreekt (1:5)  

Gespreksvragen

Gespreksvragen

In de tijd van de Bijbel sprak God door profeten en visioenen tot het volk.  
 1. Hoe spreekt de Heere God nu tot ons? 
 2. Is dit anders dan in de tijd van de Bijbel?  
 3. Wat moeten we doen met de boodschap van God?  
Kernboodschap en overzicht van Nahum

Kernboodschap en overzicht van Nahum

Wereldrijken, ze komen op en gaan ten onder. Zoals Daniël later profeteerde met het grote beeld dat uiteindelijk werd verwoest door het rijk van God (Daniël 2:28-35) Zo is ook bij de profetie van Nahum een diepere boodschap.  

Een boodschap van troost en hoop voor hen die op de Heere vertrouwen en hun toevlucht bij Hem zoeken. Een schrikwekkende boodschap voor hen die zich verzetten tegen de Heere God, Hem niet willen erkennen en niet voor Hem buigen.  

Ook in onze tijd zijn er op de aarde wereldrijken, heersers die strijden om eer en macht. Soms is dit beangstigend. Wie lijkt er te regeren? In het begin van de Bijbelstudie lazen we uit Psalm 99, waar God zegt dat Hij regeert en alle macht heeft.   

Vanuit de bijbel mogen we weten dat de Heere God toewerkt naar de wederkomst van de Heere Jezus, dan zal Hij in Zijn rijk regeren voor eeuwig. Dit stelt ons de vraag: voor welk koninkrijk leef ik? Zal dat rijk standhouden? Tegenover Gods toorn staat Zijn goedheid voor Zijn volk. Hij zegent wie op Hem vertrouwen (Nahum 1:7).  

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Wat heeft het jou te zeggen dat God regeert over alle wereldrijken, geloof je dat? Ook nu er oorlog is in Oekraïne en Israël?
 2. Voor welk koninkrijk leef jij? Wie regeert er in jou leven? 
Stelling

Stelling

‘Het kleine boek van Nahum is een oordeelsprofetie van vroeger, dit doet er voor ons niet meer toe.’ 
Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte of thema:  
 • Bid dat God Zijn macht toont in al het onrecht dat op aarde door wereldleiders wordt gedaan.  
 • Bid om de komst van Gods Koninkrijk, het volvoeren van Zijn heilsplan, de wederkomst van de Heere Jezus.  
 • Bid om bekering en de werking van de Heilige Geest zodat je bij Gods Koninkrijk hoort.  
Slotopdracht

Slotopdracht

Met deze korte opdracht kun je in kaart brengen wat van deze avond is blijven hangen bij de jongeren. Geef iedereen een briefje met een zin die ze moeten aanvullen. Bijvoorbeeld: 

 • Van deze avond zal ik niet snel vergeten … 
 • Over het boek Nahum zou ik graag nog willen leren … 
 • Deze avond heb ik geleerd … 

Als iedereen de zin met pen heeft aangevuld, haal je de briefjes op en lees je er een paar voor (of allemaal).  

Uit de belijdenisgeschriften

Uit de belijdenisgeschriften

Over Gods regering lees je in de Heidelbergse Catechismus, zondag 10.
Verdieping

Verdieping

Bekijk de Bijbelse tijdlijn.

Boekentip om verder over dit onderwerp te lezen:
ds. J. Westerink (2000). Nahum, Habakuk en Zefanja, profeten van het oordeel van God.  

 

Deel 2 | Een wrekend God?! 

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende