Romeinen 11 | Verbond

Printvriendelijke versie

Misschien heb je weleens een synagoge gezien. Of je ziet weleens een Joodse rabbijn in het nieuws. Een rabbijn heeft donker haar, pijpenkrullen, een keppeltje op zijn hoofd of een zwarte hoed. Om hiervan een indruk te krijgen, kun je deze video van het Reformatorisch Dagblad over een Joodse groepering in Brooklyn bekijken.

In een synagoge geeft een rabbijn les over het Oude Testament. Maar waarom niet over het Nieuwe Testament? Dat komt omdat ze niet in het Nieuwe Testament geloven en dit niet erkennen als Gods Woord. Ze geloven dat de Messias nog voor de eerste keer naar de aarde moet komen. 

Paulus is hier heel verdrietig om. Hij hoopt dat de Joden toch in de Heere Jezus zullen gaan geloven. Dat lezen we in Romeinen 11. Het komt ook al naar voren in het Oude Testament, in Jesaja 65. We gaan vandaag ontdekken wat Paulus en Jesaja zeggen over de Joden en over de heidenen die wel in de Heere Jezus geloven. Er is hoop voor Joden en heidenen!

Zingen

Zingen

Psalm 65 : 1 en 2
Psalm 87 : 3, 4 en 5

Alle roem is uitgesloten (TZE 7)
Eens zal op de grote morgen (TZE 29)

Startopdracht

Startopdracht

Doel
Een paar Bijbelse feiten ophelderen die helpen om Romeinen 11 te begrijpen.

Nodig
PPT/lijst met vragen en een stoel in het midden.

Instructie
Verdeel de groep in kleine groepjes (bijvoorbeeld 4). Toon elke vraag afzonderlijk na elkaar of noem deze vraag. Het groepje dat een antwoord weet, moet op de stoel gaan zitten. Wie als eerste erop zit, geeft zijn antwoord. Als dit antwoord goed is, krijgt deze groep een punt. De groep die uiteindelijk de meeste punten heeft, wint de startopdracht.

 1. Wie neemt het initiatief om met Abraham een verbond te maken?
 2. Hoe wordt Abraham ook wel genoemd?
 3. Is Abraham de stamvader van alleen Israël of ook van alle andere gelovigen?
 4. Hoe blijkt uit Genesis dat God in principe heel de wereld op het oog heeft om met Zijn heil te benaderen? 
 5. Heeft God al voor de schepping mensen uitverkoren?
 6. Waarom heeft God mensen uitverkoren? 
 7. Mag een pot van aardewerken tegen de pottenbakker zeggen dat hij er anders uit wil zien?
 8. Was Paulus een Jood?
 9. Waarom gebruikt Paulus het voorbeeld van een olijfboom?
 10. Wanneer heeft de Heere Jezus ook gehuild vanwege het ongeloof van de Joden?
Na deze avond

Na deze avond

 • Weet je wat er met het beeld van de olijfboom in Romeinen 11 wordt bedoeld.
 • Besef je hoe groot Gods goedheid is voor de heidenen, die nu ook God leren kennen. 
 • Kun je met Paulus meebidden om de bekering van de Joden tot Jezus Christus.
Kerntekst

Kerntekst

"Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen dezen, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden!"
Romeinen 11 : 24

Uitleg | De olijfboom

Uitleg | De olijfboom

In Romeinen 11 vinden we het beeld van de olijfboom. Paulus bedoelt met de olijfboom zelf het verbond dat God sluit met Zijn volk. De natuurlijke takken zijn de Joden. De wilde takken zijn de heidenen. De natuurlijke takken worden afgebroken door Gods ‘strengheid’. Met Gods strengheid wordt Gods oordeel over het ongeloof van de Israëlieten bedoeld. Omdat ze niet in Jezus Christus geloven, zijn ze niet verbonden aan Christus en horen ze tijdelijk niet meer bij het verbond. De wilde takken worden juist aan het verbond van God toegevoegd. Zij worden uit de ‘wilde olijfboom’, de satan, verlost. Tegelijk worden ze eigendom van Christus. Dat noemt Paulus hier de ‘inlijving in Christus’. Dit gebeurt door het geloof in Christus. Dat krijgen deze heidenen van God. Ze worden daarmee lid van Gods verbond. Ze sluiten aan bij het verbond dat God met Israël heeft. Het verbond van God met Israël wordt verbreed naar de heidenen nu de Heere Jezus is gekomen naar de aarde. 

De Joden geloven echter voor het grootste deel niet in de Heere Jezus. Dat wil niet zeggen dat er geen hoop meer is voor Israël. Wanneer de Israëlieten tot geloof komen in de Heere Jezus worden ze weer toegevoegd aan de olijfboom (het verbond van God). Zij zullen dan net zo goed als de toegevoegde heidenen deel krijgen aan Christus. Dat betekent ook dat ze alles krijgen wat Christus verdiend heeft. Dat zijn bijvoorbeeld vergeving van zonden, Gods zorg in het dagelijks leven, de troost van de Heilige Geest en het eeuwige leven.

Gespreksvraag

Gespreksvraag

In Johannes 15 noemt Jezus een vergelijkbaar beeld als het beeld van de olijfboom in Romeinen 11. Wat betekent het beeld van de wijnstok? Wat voegt het beeld van de wijnstok toe aan wat Paulus hier schrijft over de olijfboom?

Uitleg | Geen trots maar betrokkenheid op de Joden

Uitleg | Geen trots maar betrokkenheid op de Joden

Daarnaast moeten de heidenen die in Gods verbond zijn ingelijfd niet trots worden. Dat zouden ze kunnen worden als ze denken dat ze beter zijn dan de Joden die niet in Christus geloven. De Joden zijn wel zelf verantwoordelijk voor hun ongeloof, maar de heidenen hebben hun geloof niet aan zichzelf te danken, maar aan Gods genade. Deze heidenen rusten namelijk op dezelfde wortels als de Joden. Met deze wortels worden de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob bedoeld. De beloften die God aan hen heeft gedaan, gelden nu ook voor de heidenen. Wij, heidenen, hebben Gods genade niet verdiend, net zo min als de Joden.  

Ons past beter een betrokken houding met het oog op de zaligheid van de Israëlieten. We hebben hoop op de bekering van de Joden. Daarbij moeten we de andere volken op de aarde niet te vergeten. We belijden namelijk met Zondag 21 dat Christus uit alle menselijke generaties over de hele aarde Zijn kinderen verzamelt. Zij worden allemaal in Christus ingelijfd en delen in Christus weldaden. Ze horen daardoor allemaal bij elkaar. Alle mensen die in Christus geloven, horen bij Hem en daarom bij elkaar. Dat noemen we de gemeenschap der heiligen.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Paulus zegt dat de heidenen zich niet beter moeten voelen dan de Israëlieten, omdat zij wel in Christus geloven en de meeste Israëlieten niet. Welke houding past een heiden die Christus is ingelijfd ten opzichte van God en van de Joden?
 2. De Hersteld Hervormde Kerk wil verbonden zijn met Israël. Daarom is er een Commissie Israël. Kijk maar eens op de website van de commissie: Wat kun je hiervan meenemen in het gebed?
Stelling

Stelling

Het maakt niet uit hoe je leeft als je in Christus gelooft, maar het gaat erom dát je in Hem gelooft.

Conclusies

Conclusies

 • De olijfboom in Romeinen 11 is een beeld van het verbond van God met Zijn volk.
 • De Joden geloven meestal niet in Christus en worden daarom tijdelijk van Gods verbond losgemaakt, totdat aan het einde van de wereld de Joden massaal tot geloof in Jezus Christus zullen komen.
 • De heidenen kennen Christus eerst niet, maar worden aan Christus verbonden als ze in Hem gaan geloven.
 • God wil heel graag dat we in Hem zullen geloven, zodat we echt zullen leven.
Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte: 

 • Gods zegen op het zendings- en evangelisatiewerk, ook onder de Joden.
 • Volharding voor Messiasbelijdende Joden.
 • Bekering van Joden tot Christus.
Slotopdracht

Slotopdracht

Nodig: lege A4’tjes voor iedereen één. Maak een tekening of mindmap van wat je geleerd hebt, en wat je heeft geraakt in deze Bijbelstudie. 

Uit de belijdenisgeschriften

Uit de belijdenisgeschriften

Begrippen

Begrippen

Je komt in dit gedeelte het begrip ‘genade’ tegen. Hiermee wordt bedoeld dat God goed voor ons is, terwijl wij dat niet hebben verdiend door onze zonden. 

Je komt in dit gedeelte ook het begrip ‘Israël’ tegen. Je kunt ook zeggen: de Joden. Hiermee worden de nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob bedoeld. Hun geschiedenis wordt in het Oude Testament verteld. Jezus is ook een Jood. 

Je komt in dit gedeelte verder ook het begrip ‘verbond’ tegen. Met het verbond wordt bedoeld dat God naar mensen toegaat en hun bepaalde beloften geeft. Zo komt God tot Abram in Genesis 12 en belooft hem een groot nageslacht. Je kunt het vergelijken met het huwelijk. Eigenlijk is dit ook een verbond. Man en vrouw beloven elkaar liefde en trouw. Ze beloven het allebei aan elkaar. Dit is anders met het verbond dat God aangaat met mensen. Dan belooft God liefde en trouw aan mensen ondanks hun ongehoorzaamheid en ontrouw. God blijft trouw aan Zijn volk. Lees bijvoorbeeld Hosea 11 hier maar op na. 

Je komt daarnaast in dit gedeelte ook het begrip ‘inlijving’ tegen. Je kunt ook zeggen: verbinding of ‘een worden met’ of ook wel ‘het eigendom worden van’. In Romeinen 11 betekent inlijving dat mensen door het geloof in Christus lid worden van Gods verbond met Israël. 

Je komt in dit gedeelte ten slotte ook het begrip ‘gemeenschap der heiligen’ tegen. Hiermee worden alle gelovigen bedoeld. Het maakt niet uit of het gelovigen zijn uit de Joden of uit de heidenen. Allemaal zijn ze één door het geloof in de Heere Jezus. Het zijn de gelovigen uit alle eeuwen en op alle plaatsen op de aarde.

Verdieping

Verdieping

 • W.J.J. Glashouwer, Waarom Israël
 • W.J.J. Glashouwer, Waarom Jeruzalem
 • P. de Vries, De ene olijfboom
Landelijke actie

Landelijke actie

In het seizoen 2022/2023 voert de HHJO actie voor Israël. De opbrengst van de Landelijke Actie is bestemd voor het Netivah Center in Israël.

Romeinen 12 | Liefdevol leven

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende