Deel 2 | Een wrekend God?! 

Printvriendelijke versie

De verzen die we in deze Bijbelstudie lezen, zijn een soort lied over de HEERE God. In het Hebreeuws is dit te herkennen aan hoe het geschreven is. De zinnen eindigen opeenvolgend op de eerste 11 letters van het Hebreeuwse alfabet.

Ook in de Psalmen komt deze vorm van schrijven vaak voor. Daarom zou je het dus een psalm kunnen noemen. Stellig begint dit lied of gedicht met de woorden ‘een Wreker is de HEERE’. Misschien schrikt het je af, en zou je liever niet dit Bijbelgedeelte bestuderen en lezen. Maar deze verzen vormen de sleutel tot de boodschap van het hele boekje Nahum. Dus: let goed op en lees zelf verder. De psalm beschrijft God zoals Hij is geweest en door de tijden heen altijd zal blijven.

De positie van de HEERE als wreker van de onderdrukten wordt hier beschreven. De dubbele boodschap van het boek komt daarmee tot uiting. Namelijk dat God de machten van het kwaad zal straffen en degenen die op Hem vertrouwen zal verlossen.  

Bijbellezen

Bijbellezen

Lees met elkaar: Nahum 1:2-8

Zingen

Zingen

Psalm 8:1, 3, 4 of Psalm 32:4 of Psalm 50:6

Liederen: God is Getrouw (ZB 51)   

Startopdracht

Startopdracht

Doel: Ontdekken welk beeld jij van God hebt.  
Nodig: Beamer,scherm, laptop en het filmpje: 

Instructie: In het bijbelgedeelte van deze bijbelstudie staan we stil bij een aantal eigenschappen van God. Kijk met elkaar het filmpje over Godsbeeld.  

Na deze avond...

Na deze avond...

Weet je: welke eigenschappen van de HEERE God geopenbaard worden in dit Bijbelgedeelte.
Besef je: hoe Gods macht en kracht in de schepping zichtbaar wordt.
Kun je: bidden voor vervolgde christenen. Hen een kaart schrijven en bemoedigen met wie God voor hen wil zijn.   

Kerntekst

Kerntekst

Nahum 1:7: ‘De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.’,  
De HEERE is een Wreker

De HEERE is een Wreker

Een Wreker is de HEERE, een na-ijverig, een jaloers God (bij de uitleg van de begrippen lees je meer over na-ijverig).

Ook in de tien geboden noemt de HEERE Zich na-ijverig. Dat is een woord dat wij zelf niet meer gebruiken. De kanttekeningen benoemen hierbij: ‘God is jaloers, over Zijn eer. Hij kan het niet toestaan dat naast Hem enig afgod geëerd en aangeroepen wordt.’

Wanneer spreken we zo over de HEERE en denken we zo aan Hem? Niet alles is gezegd met deze woorden, want als we verder lezen in vers 2 staat er: ‘voor Zijn tegenstanders’. De kanttekeningen leggen het zo uit: ‘God kan niet ongestraft de zonde tegen Zijn heilige Majesteit laten begaan, en ook niet de tirannie tegen Zijn uitverkoren volk.’ Tirannie is een heerschappij die op oneerlijke, wrede manier zijn macht uitoefent.

Toen jij gedoopt werd, sprak de Heere: ‘Ik ben de HEERE uw God’. Daarin ligt een grote troost. Hij is dus rechtvaardig. Tirannie zoals verdrukking en geweld tegen Zijn volk kan God niet ongestraft laten gebeuren. Dat raakt Hem Zelf. Dat gold toen al voor Israël, maar tegenwoordig nog steeds bij de vervolging en verdrukking van christenen.  En ook voor jou als je in Hem gelooft.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. ‘Een Wreker is de HEERE’, wordt herhaald in de eerste zin van vers 2. Ook in vers 6 wordt dezelfde inhoud, wel met andere woorden, herhaald. Waarom zou dit zo zijn?
 2. Wat betekent na-ijverig? Zoek ook Exodus 20:5 op, wat staat er in dit vers?
 3. Wat doet het met je om na te denken over de HEERE als Wreker? Geeft het je troost of vooral angst?  
De HEERE is geduldig

De HEERE is geduldig

In vers 3 staat ‘de HEERE is lankmoedig’. Nadat Nahum schrijft over de toorn van de HEERE, brengt hij het geduld van de HEERE aan bod. Dit geduld is verbonden aan de oordelen van de Heere over de zonde en Zijn vijanden. In 2 Petrus 3:9 spreekt Petrus ook over het geduld van de Heere. Daar gaat het over Zijn terugkomst, en daarmee ook over de komst van de grote dag des Heeren.

Ninevé heeft het oordeel van God ontvangen: de stad is verwoest. In onze tijd toont de Heere God nog Zijn geduld. Met welk doel? ‘(..,) maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen’  (2 Petrus 3:9). 

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Zoek de andere teksten op die spreken over het geduld en het niet onschuldig houden van de schuldigen (2 Petrus 3:9, Exodus 34:7). Wat zeggen deze teksten over het geduld van de HEERE? 
 2. Waarom is de HEERE geduldig, wat is Zijn bedoeling daarmee?
 3. Beproef jij het geduld van de HEERE of geef je gehoor aan Zijn wil?  
De HEERE is machtig

De HEERE is machtig

Waarom is de HEERE geduldig? Heeft hij geen macht en kracht om op te treden tegen het schenden van Zijn eer en Majesteit? Hij is groot van kracht! Zo spreken de volgende verzen van de macht en kracht van God die tot uiting komt in de schepping. Het is een voorbeeld om zo een voorstelling te geven van de grote macht van God. Vers 5 zegt: ‘Bergen beven voor Hem, heuvels smelten voor Hem weg’, zoals bij dat gebeurt bij aardbevingen en vulkanen.

Moeten wij dan niet nog meer beseffen hoe ernstig het leven is, als we niet geloven in Hem en het aanbod van Zijn genade in de Heere Jezus? Psalm 18:6-19 vertelt ook van de macht van de HEERE, toen David benauwd was. Maar dat laat juist zien hoe machtig de HEERE is en hoe Hij beschermen wil wie tot Hem de toevlucht neemt.  

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Heb je ooit bij berichten over natuurgeweld gedacht aan de macht van God die zichtbaar werd? Waarom wel of niet?
 2. Heb je ooit bij berichten over natuurgeweld gedacht aan de toorn van God die zichtbaar werd? Waarom wel of niet?
 3. Op welke plek in de bijbel lees je nog meer over de macht van de Heere die in de natuur zichtbaar wordt?  
De HEERE is goed

De HEERE is goed

Het lied loopt uit op een heerlijke belofte voor het volk van God en een ieder die op Hem vertrouwt. ‘De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen’ (vers 7). Tegenover Gods toorn staat Zijn goedheid voor Zijn volk. Sterkte kan ook vertaald worden met vesting. Zo is de HEERE de Bewaarder en Schuilplaats van Zijn volk. In de Bijbel wordt hier vaak over geschreven, bijvoorbeeld in Psalm 46 en Psalm 91.

Het kennen van God, is meer dan dat Hij onze naam ken. Het woord kennen betekent hier dat God mensen, die op Hem betrouwen liefheeft, voor hen zorgt en Zich over hen ontfermt. Wat een troost om te bedenken dat God jou kent en liefheeft als je op Hem vertrouwt. Een grote belofte om op te pleiten als het moeilijk is in je leven. Want de God uit de tijd van Nahum tijd is dezelfde, ook nu nog!

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Toevlucht nemen, wat is dat? Waar neem jij je toevlucht toe in het dagelijks leven als iets lastig is? (Denk aan Google, bellen naar familielid/vriendin, eten etc.)
 2. Toevlucht nemen in het geestelijk leven. Wat moet je dan doen? Lees Psalm 50:15. Bedenk samen nog andere Bijbelverzen die hierover spreken.
 3. Hoe kan je hopen op de HEERE God? Waar hoop je dan op? Lees ook de uitleg bij begrippen over het woord ‘betrouwen’.  
Stelling

Stelling

‘Bij natuurgeweld op aarde wordt Gods toorn zichtbaar.’
Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte:  

 • Voor mensen en gebieden, die getroffen zijn door natuurgeweld en voor de hulp die geboden wordt.
 • Maar dat ook de Naam van de Heere bekend zal zijn, zodat mensen tot Hem de toevlucht kunnen/zullen nemen.
 • Christenen die vervolgd worden, waardoor de HEERE God geraakt wordt in Zijn eer. 
Slotopdracht

Slotopdracht

Instructie: Verdeel de groep in groepje van ongeveer 4 personen. Schrijf met elk groepje een kaart aan een vervolgde christen, en gebruik vers 7 van dit bijbelgedeelte bijvoorbeeld als bemoediging op de kaart. Onder de volgende link kan je  personen kiezen aan wie jullie een kaart willen schrijven: 

https://www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/bemoedig/stuur-een-kaart

Nodig: Pennen, ongeveer 10 blanco kaarten, je kan bij deze link gratis kaarten bestellen:

https://www.artbyclaudia.nl/webshop/bemoedigingskaart-vervolgde-kerk  

Uit de belijdenisgeschriften

Uit de belijdenisgeschriften

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 94 en 95 
Begrippen

Begrippen

Je komt in dit gedeelte het begrip na-ijverig tegen. Hiermee wordt de jaloersheid van God bedoeld over het delen van Zijn eer en Zijn liefde met anderen. Zoals je als vriend jaloers zou zijn als je vriendin sjanst met een andere jongen. Daar wil je toch niks van weten? Zo tasten we Gods eer aan als we onze verlangens stellen op andere dingen dan de HEERE.

Betrouwen betekent hopen of vertrouwen. Onze hoop stellen op de Heere God, en dus vertrouwen dat Hij voor je zorgt, je liefheeft, en Zich over je ontfermt. Vertrouwen dat Hij goed is.

Verdieping

Verdieping

Boekentip om verder over dit onderwerp te lezen:

ds. J. Westerink (2000). Nahum, Habakuk en Zefanja, profeten van het oordeel van God.

 

Deel 3 | God is Koning!

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende