Zending: een zaak van iedereen

Printvriendelijke versie

Zending is voor veel mensen letterlijk en figuurlijk een ver-van-mijn-bed-show: het speelt zich af ver weg in het buitenland en zelf heb je er vrijwel niets mee te maken. Toch – als je er wat beter over nadenkt – zul je merken dat zending een zaak is van iedereen, dat zending iedereen persoonlijk aangaat en dat iedereen een roeping heeft voor de zending.

Startopdracht

Startopdracht

Houdt een anonieme poll: ‘Zending spreekt mij aan’.

 • Eens, zending is een opdracht voor iedereen, dus ook voor mij; ik bid er bijvoorbeeld vaak voor.
 • Oneens, zending is alleen voor mensen die echt een roeping hebben.

Laat iedereen zijn antwoord (eens/oneens) op een briefje schrijven en verzamel die briefjes na 1 minuut. Tel de stemmen en schrijf de uitslag op een bord/vel papier.

Intro

Intro

 1. Denk jij wel eens aan de zending?
 2. Waarom denk jij dat zending een zaak is van iedereen?
Wat is zending?

Wat is zending?

Het woord ‘zending’ zegt in feite al wat het is: het betekent dat mensen gezonden worden. Gezonden worden om als middel in Gods Hand het Koninkrijk van God te bouwen en uit te breiden. Voor de Heere Jezus was zending zó belangrijk, dat Hij daaraan Zijn allerlaatste woorden wijdt, vlak voordat Hij opvoer naar de hemel (zie Handelingen 1 : 8). Op diezelfde manier vormt het bekende zendingsbevel in Mattheüs 28 : 19 als het ware de climax van het evangelie: "Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."

Verdieping

Verdieping

Welke twee hoofdopdrachten krijgen de discipelen mee in Mattheüs 28 : 19?

Handelingen 1 : 8 "gij zult Mijn getuigen zijn".

 1. Geldt dit alleen voor de discipelen die bij de hemelvaart van de Heere Jezus aanwezig waren? Licht je antwoord toe.
 2. De discipelen waren voor een groot deel eenvoudige mensen, zonder speciale zendingsopleiding. Waardoor werden ze toch in staat gesteld om deze grote opdracht te vervullen?
 3. Zoek in een concordantie het woord 'getuigen' op. Zoek vervolgens acht verzen op in Handelingen, waaruit blijkt dat de discipelen aan deze opdracht gehoor hebben gegeven.
Markt in Afrika

Markt in Afrika

Zending in het Oude Testament

Zending in het Oude Testament

Vaak wordt gezegd dat zending iets is van het Nieuwe Testament. Dat is in díe zin waar, dat zending vanaf de tijd van het Nieuwe Testament op zeer grote schaal plaats gaat vinden. Toch vinden we ook in het Oude Testament voorbeelden van zending, zij het op veel kleinere schaal.

Een bekend voorbeeld van zending in het Oude Testament is het werk van Jona in Ninevé. Jona werd geroepen om het oordeel aan te zeggen aan de inwoners van deze goddeloze stad, maar het oordeel maakte plaats voor het evangelie: de stad werd uiteindelijk gespaard. En wat te denken van Esther 8 : 17, waar heel terloops een heel belangrijke opmerking wordt gemaakt: nadat het plan van Haman is verijdeld en de Joden van een enorme bedreiging zijn gered, was er bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen; "en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen."

Verwerking

Verwerking

Lees Jona 1:1-3; 3:1-5 en 10; 4:1-11

 1. Wat was de inhoud van Jona's prediking? Geef een letterlijk dictaat.
 2. Hoe reageerde de bevolking van Nineve?
 3. Wat vind jij van Jona als zendeling?
 4. Wat betekent het antwoord van God in vers 11? Geeft dat je troost?
Zending in het Nieuwe Testament

Zending in het Nieuwe Testament

We hebben gezien dat zending in het Oude Testament wel degelijk voorkomt, maar op tamelijk kleine schaal. Dit verandert met de komst van het Nieuwe Testament.

We zagen dat zending betekent: gezonden worden om als middel in Gods hand het Koninkrijk van God te bouwen en uit te breiden. Daarmee is in feite het hele Nieuwe Testament één groot zendingsboek. Want in het hele Nieuwe Testament staat één Zendeling centraal: Jezus Christus. Dat wordt onmiddellijk duidelijk in Johannes 3:16 en 17. De Heere Jezus heeft de hemel verlaten en is uitgezonden, om in het buitenland (de wereld) aan Gods Koninkrijk te bouwen. Als Zendeling heeft Jezus Christus als het ware de eerste steen gelegd van Zijn gemeente, het fundament waarop de Kerk wordt gebouwd (vergelijk Handelingen 4 : 11 en 1 Petrus 2 : 4-8).

Stellingen

Stellingen

 1. Jezus Christus is de Zendeling bij uitstek.
 2. Als zending iets is wat je niet aanspreekt, heb je nog nooit iets van het Nieuwe Testament begrepen.
Zending: de belangrijkste taak van het Nieuwe Testament

Zending: de belangrijkste taak van het Nieuwe Testament

Het was de belangrijkste taak in het Nieuwe Testament om het werk van deze Zendeling voort te zetten en verder te bouwen aan Gods Koninkrijk. Dát was de reden waarom de discipelen de opdracht kregen om in de kracht van de Heilige Geest, getuigen van Christus te zijn: zowel in Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Alle bijbelboeken na de vier evangeliën staan in het teken van deze zending: het stichten van nieuwe gemeenten over de hele wereld en het toerusten van de zojuist gestichte gemeenten.

Het is niet voor niets dat de discipelen na de zojuist genoemde opdracht apostelen werden genoemd. Dit woord is afgeleid van het Griekse woord voor ‘zenden’ en kan dan ook goed vertaald worden met ‘zendelingen’. De apostelen waren zendelingen.

Verwerking

Verwerking

 1. Waarom kun je zending de belangrijkste opdracht van het Nieuwe Testament noemen?
 2. Zijn er nu ook nog apostelen? Licht je antwoord toe.
Zending op kleine en grote schaal

Zending op kleine en grote schaal

Zij gaven gehoor aan Jezus’ opdracht om het evangelie tot ver buiten de grenzen van Palestina te verkondigen. Dat gebeurt eerst aarzelend, als Petrus door het visioen met de onreine dieren (Handelingen 10 : 10-20) tot de ontdekking komt, dat hij het evangelie ook aan de heidenen moet brengen. Maar Caesarea – waar de hoofdman Cornelius woont – is nog steeds Palestina. Langzaam maar zeker wordt de roeping tot de zending voor de apostelen steeds duidelijker.

Met de uitzendingsdienst van Paulus en Barnabas in Handelingen 13 : 1-4 begint een nieuwe fase in het zendingswerk van de vroegchristelijke kerk. Als echte zendelingen trekken zij er op uit naar het buitenland (Klein-Azië, Griekenland en Paulus had zelfs het plan om naar Spanje te gaan! Romeinen 15 : 24, 28). Zij worden daarbij gesteund door een thuisfront: de christelijke gemeente in Antiochië. Zending is niet zomaar iets van een enkele persoon die er als zendeling op uitgaat of van een enkel gezin dat zich als zendelingsgezin ergens in het buitenland vestigt. Nee, zending is een zaak van de hele gemeente. Dus ook voor jou! Over de taak van de gemeente in het zendingswerk volgt meer in de volgende schets.

Stelling

Stelling

Een gemeente zonder missionaire houding, is geen echte gemeente van Christus.

Waarom zending?

Waarom zending?

Zending bedrijven is niet iets wat je doet voor het avontuur. Jazeker, ergens heeft zending wel iets heel avontuurlijks: naar het buitenland, het onbekende tegemoet. Maar iets avontuurlijks beleven is niet de beste drijfveer om de zending in te gaan. Zending betekent soms juist veel lijden en tegenslag, zoals we kort en bondig kunnen lezen in 2 Korinthe 11:23-28. De meeste zendelingen kunnen ervan meepraten.

Zendelingen zijn geen avonturiers. Je hebt een andere drijfveer nodig, namelijk, passie om onwetende mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Dat evangelie is er voor alle mensen, welke taal ze ook spreken, welke huidskleur ze ook hebben en waar ze ook wonen! Het was immers de bedoeling van zending om Gods Koninkrijk te bouwen en uit te breiden tot aan het uiterste der aarde (Handelingen 1 : 8). God vraagt aan zendelingen: ben jij en zijn jullie bereid om je eigen comfortabele leven op te geven om anderen het evangelie te verkondigen en zo in Mijn Koninkrijk te dienen?

Stelling

Stelling

 1. Ik ben bereid om minimaal 10% van het geld dat ik verdien / krijg aan de zending af te staan.
 2. Ik ben bereid om straks als zendeling uitgezonden te worden, als de Heere mij daartoe roept.
Zending: een zaak van dankbaarheid

Zending: een zaak van dankbaarheid

Als God Zijn Zoon niet als Zendeling naar deze wereld had gezonden, dan was er voor ons geen hoop geweest en dan was ons enige toekomstperspectief om voor altijd verloren te gaan. Als de volgelingen van de Heere Jezus in de tijd van het Nieuwe Testament niet bereid waren geweest om de zending in te gaan, zouden wij in het verre noordwesten van Europa nooit van het evangelie hebben gehoord, zouden we nu geen kerken hebben gehad en zouden we wellicht nog steeds in het heidendom hebben geleefd tot aan onze dood…

Verwerking

Verwerking

 1. Vervult dit jou ook met dankbaarheid jegens de Zendeling en Zijn volgende zendelingen? Of is het nog steeds vanzelfsprekend dat je christelijk bent opgevoed? Licht je antwoord toe.
 2. Welke zendelingen hebben het evangelie voor het eerst in ons land gebracht?
Afsluitende opdracht

Afsluitende opdracht

Bedenk welke rol de gemeente kan spelen in het zendingswerk. Maak hiervan een poster (A3) waarop je verschillende aspecten daarvan opschrijft of laat zien d.m.v. afbeeldingen.

Zending: roeping van de gemeente!

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende