Deel 5 | Een zondig volk

Printvriendelijke versie

Heb je zin om weer een avond over een stukje uit het boek Nahum na te denken? Het zou niet gek zijn als je er een beetje klaar mee bent. Wát een triest, negatief boek hè? Het lijkt één en al oordeel, zonde, verwoesting en ellende. Wat wil de Heere daar toch mee? Heb jij een idee?

Bijbelgedeelte

Bijbelgedeelte

Lees met elkaar: Nahum 3

Zingen

Zingen

Psalm 6:1, 2 of Psalm 130:2 of Psalm 25:3 of Psalm 38:3, 5, 6, 18

Liederen: Uit diepe nood roep ik tot U (UAM 132), Diep, die aan Uwe voeten (ZB 31); Doorgrond mijn hart (ZB 32); Eens was ik een vreemd’ling (ZB 33)

Startopdracht

Startopdracht

Doel: inzicht krijgen in de zonden van je woonplaats en jezelf.

Nodig: post-its in 2 verschillende kleuren, pennen.

Instructie: In Nahum 3 staat het zondige volk van Ninevé centraal. Lees vers 1 en 4 met elkaar hardop. In deze verzen worden allerlei zonden van Ninevé benoemd: leugens, geweld, rooftochten, toverij, mensen tot slaaf gemaakt. Verdeel je groep in groepjes van 4 personen. Iedereen krijgt wat post-it-papiertjes in twee verschillende kleuren. De leiding kiest welke kleur voor jezelf is en welke kleur voor je woonplaats. Denk nu eerst allemaal voor jezelf na over een specifieke zonde van je woonplaats.

 • Stel dat de Heere vers 1 door Nahum zou laten roepen over jullie woonplaats. Welke zonden zou Hij dan waarschijnlijk noemen? Als je allemaal iets hebt opgeschreven, plak je het om de beurt op een muur/bord en leg je als je het opplakt uit waarom je die zonde hebt opgeschreven. Vergelijk met elkaar: welke zonde wordt vaak genoemd?
 • Nu denken jullie allemaal voor jezelf na over een zonde van jezelf. Dit is heel persoonlijk en best kwetsbaar. Het zou mooi zijn als je toch bijvoorbeeld 2 zonden durft op te schrijven. Plak je post-it weer op. Zijn er een paar mensen die durven te vertellen en uitleggen wat ze hebben opgeschreven?
Na deze avond...

Na deze avond...

Weet je: waarom God een groot stuk van een Bijbelboek vult met oordeel, verwoesting en ellende.

Besef je: dat Gods eerlijkheid betekent dat ook jouw zonden gestraft moeten worden.

Kun je: met de hulp van de Heilige Geest besluiten met welke zonde jij moet stoppen. Stoppen met een zonde en je daarin bekeren tot God.

Kerntekst

Kerntekst

Nahum 3:7: ‘En het zal geschieden, dat allen, die u zien, van u wegvlieden zullen en zeggen: Nineve is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik u troosters zoeken?
Profetie is genade

Profetie is genade

Heb je er al eens over nagedacht wat een profetie is? Ja, zeg je, een profetie wordt uitgesproken door een profeet om iets te vertellen wat gaat gebeuren. Dat klopt, dat is ook het geval in het Bijbelboek Nahum. Nahum moet iets vertellen wat er nu nog niet is, maar wat wel komt. Maar als God van plan is Ninevé te verwoesten en de inwoners te doden, waarom laat Hij dat van tevoren door Nahum vertellen? Hij kan het toch gewoon doen en klaar is het met die goddeloze stad…? Waarom vertelt Hij het van tevoren? 

Heb jij een idee? Waarom moest Jona de Ninevieten jaren geleden waarschuwen van God? ‘Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd!’ (Jona 3:4) God had dat ook gewoon uit kunnen voeren na 40 dagen. Maar… dát is niet wat God ten diepste wil! God wil dat de stad Ninevé zich bekeert, zodat Hij het oordeel NIET hoeft uit te voeren! Zo is God! Petrus zegt dat zo: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9). Dus: de reden dat de Heere nog niet is teruggekomen op de wolken, is niet dat Hij sloom is in het uitvoeren van Zijn beloften, maar het laat zien dat Hij geduldig is! Hij wil niet dat iemand van ons verloren gaat, maar Zijn diepste verlangen is dat wij allemaal tot bekering komen! 

Dáárom een Bijbelboek vol oordeel en straffen die aangekondigd worden. De Heere wil je laten schrikken. Hij wil dat je je gaat bedenken: hoe leef ik eigenlijk? Hoe loopt het met mij af als ik zo doorga? En als je dan beseft: het moet anders, dan kan dat nog! Dan ben je welkom bij Hem! 

Dáárom Nahum 3. Al die zonden uit vers 1 en 4 worden opgesomd met maar één doel: dat Ninevé ermee stopt, tot inkeer komt, zich bekeert. En zo niet…? Dan blijft er niets van de stad over. En ‘wie zal medelijden met haar hebben’? (vers 7) Het is alsof de Heere zegt: als je na zóveel waarschuwingen tóch doorgaat, denk je dat er dan iemand medelijden heeft als je stad verwoest wordt? Ninevé, je bent toch niet sterker dan No (de stad Thebe)? Thebe leek onneembaar, het was omringd door water en had veel machtige bondgenoten die mee zouden vechten als er een aanval zou komen. Toch werd de hele stad Thebe in 663 voor Christus veroverd door de Assyriërs.  

Dit gaat ook met Ninevé gebeuren: u zult dronken worden van de beker van Gods toorn (vers 11). De vestingwerken van de stad lijken heel wat, maar als je eraan schudt is het net een vijgenboom: de vruchten vallen er zo vanaf. De stad wordt binnen de kortste keren ingenomen.  

Groepsvragen

Groepsvragen

 1. Waarom schrijft God wéér een hoofdstuk over allerlei verwoestingen en straffen voor de Ninevieten? Wat is Zijn doel?
 2. Vergelijk hoofdstuk 3:11 en hoofdstuk 1:7. Wat is het verschil?
 3. Met welke zonde(n) moet jij stoppen om te voorkomen dat God ook jou eeuwig laat omkomen?
 4. Wat doet het met je dat God een heel Bijbelboek vol dreiging heeft laten schrijven door Nahum? Vertel erover aan de anderen van je groepje. 
Doe je best...! Het helpt toch niet...

Doe je best...! Het helpt toch niet...

Wat doet Nahum nu? Hij spot opnieuw! Lees maar in vers 14: doe alles om de stad te redden! Ga hard aan de slag en breng versterkingen aan. En dan in vers 15 de boodschap die alles omverblaast: het gaat je toch niet helpen… Het vuur verbrandt je, het zwaard roeit je uit. 

Iedereen op wie de koning vertrouwde, verdwijnt. Hij kan op niemand aan. De herders die het volk moesten leiden (vers 18) vallen in slaap. De machtige mannen (vers 17) vliegen weg. Stel je voor dat je daar staat in Ninevé, middenin de stad. Alles breekt je bij de handen af. Alle opties heb je overwogen, maar niks gaat werken. Er blijft niks over. Je staat alleen… En dan als klap op de vuurpijl zegt Nahum nog: je plaag is smartelijk (vers 19), maar degenen die erover horen, zullen in hun handen klappen! Lees je dat goed? Ja echt! Die het horen hebben geen medelijden, zeggen niet: ‘Ach… het is toch wat. Toch wel heftig dat dit nu gebeurt.’ Nee hoor, absoluut niet. Wie het hoort, klapt in zijn handen. Want wie heeft er niet onder de verwoestende kracht van de Ninevieten geleden? 

God is een rechtvaardige God, dat betekent dat Hij 100% eerlijk is. Zonde straft Hij, dat zegt Hij in Zijn Woord: ‘De ziel die zondigt, die zal sterven (…); de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn’ (Ezech. 18:20). Dus: als jij zondigt, krijg jij straf, niet iemand anders. Je moet zelf boeten. Dat God 100% eerlijk is, betekent ook dat Hij al Zijn beloften uit de Bijbel echt waarmaakt. Ook deze in Spreuken 28:13 ‘Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen’. Hier zegt de Heere dat het heel slecht met je af zal lopen als je je zonden niet eerlijk vertelt tegen Hem. Maar… als je dat wél doet, als je op je knieën gaat en alles eerlijk vertelt en om vergeving vraagt, dan krijg je ook vergeving! Die zal barmhartigheid verkrijgen, beloofd is beloofd! Beide kanten op is de Heere dus eerlijk. Hij straft onbeleden zonden en Hij vergeeft beleden zonden. Ook de jouwe.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Waarom heeft niemand medelijden met de stad Ninevé en haar inwoners als God haar gaat straffen?
 2. Vers 19 kan je ook als een vraag lezen: bij zoveel zonden, hoe zou God dit niet kunnen oordelen? Of: het is onmogelijk dat God zóveel zonden niet zou straffen. Vergelijk dit met de laatste zin van het boek Jona. Daar stelt God Jona een vraag die ook gaat over de stad Ninevé (de geschiedenis van Jona speelt zich jaren eerder af dan de geschiedenis in Nahum). Wat is het verschil tussen de vraag ‘hoe kan God zóveel zonden niet straffen?’ en de vraag in Jona 4:11?
 3. Lees uit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 10, 11, 12 en 18. God is 100% eerlijk. Zonde gaat Hij dus sowieso straffen. Alleen, wát een wonder, je hoeft niet per se zélf die straf te dragen! Wie draagt die straf dan? En waarom is God daarmee tevreden? 
Stelling

Stelling

‘Als je je niet bekeert en je belijdt je zonden niet, dan is er wel een kans dat God bij het eindoordeel na je dood zegt: ‘Vooruit, je deed wel veel zonde en je hebt je niet bekeerd, maar in Mijn grote barmhartigheid mag je toch bij Mij in de hemel komen.’

Bidden

Bidden

Bid om bekering, om omkeer. Je hebt nagedacht over je eigen zonden, misschien zonden waar je al lang in volhardt en waarvan je weet dat je ermee moet stoppen. Wees niet als Ninevé ten tijde van Nahum, maar bid om een houding van Ninevé ten tijde van Jona! God is gráág genadig als jij je knieën voor Hem buigt en je zonden belijdt. Hij wil kracht geven om te strijden tegen de zonden.

Slotopdracht

Slotopdracht

Nog even op een rijtje wat er langs is gekomen. Ga hier nog even in tweetallen over in gesprek.

 • In de startopdracht heb je opgeschreven welke zonde God in jouw leven veroordeelt.
 • Jullie hebben samen nagedacht over Gods geduld én Zijn rechtvaardigheid (eerlijkheid).
 • Wat nu? Voel je de trekkende liefde van Gods geduld met jou en verlang je ernaar vrede met Hem te hebben? (Of misschien ken je al iets van die vrede?) Of lukt het je om het oordeel en de waarschuwingen toch weer van je af te schudden en vast te houden aan je zonden? Met alle gevolgen van dien… 
Begrippen

Begrippen

Je komt in dit gedeelte het begrip ‘rechtvaardig’ tegen. God is barmhartig, maar ook rechtvaardig. Als je hier nog een keer duidelijke uitleg over wilt, kun je dit filmpje kijken: 
Verdieping

Verdieping

Kijk nog samen het filmpje over geweld in de Bijbel:

Nahum 1 | God staat boven de heersers van deze wereld

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende