Psalm 145 | De heerlijkheid van Uw majesteit

Printvriendelijke versie

Gods lof wordt gezongen van A tot Z. Er komt geen einde aan de lof aan de HEERE, zoals er geen einde komt aan Zijn Koninkrijk en heerschappij.

Gods lof moet verkondigd worden van generatie op generatie. Alle mensen moeten weten wat de HEERE kan en doet en hoe heerlijk het is dat Hij regeert.

Bijbellezen

Bijbellezen

Psalm 145

Startopdracht

Startopdracht

Doel: Van Gods grootheid en goedheid en wonderlijke daden leren spreken
Nodig: Post-its en pennen
Uitleg startopdracht: Noem ten minste drie redenen om de HEERE te loven en groot te maken. Schrijf deze redenen op verschillende Post-its. De Post-its worden op een verzamelpunt (een bord bijvoorbeeld) allemaal opgeplakt. De leidinggevende kiest er een paar uit om te bespreken.

Alternatieve opdracht

Alternatieve opdracht

Enkele jongeren zoeken (vooraf) een lied op dat gaat over wie de HEERE is en wat Hij doet. Bij het voordragen van dit lied kunnen ze Gods heerlijkheid verkondigen door te zingen en muziek te maken.

Na deze avond...

Na deze avond...

  1. weet je dat de HEERE goed, barmhartig, genadig, rechtvaardig en lankmoedig (geduldig) is.
  2. besef je dat al de werken van de HEERE Hem loven, dat alles wat Hij heeft gedaan en heeft gemaakt getuigt van hoe goed, groot en machtig Hij is.
  3. kun je de HEERE prijzen, van de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk vertellen en Zijn eer bekendmaken.
Kerntekst

Kerntekst

'Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken.
Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.
Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.'
Ps. 145:11-13

Uitleg | Al Uw werken zullen U loven

Uitleg | Al Uw werken zullen U loven

David spreekt de HEERE aan als hij zegt dat al Zijn werken Hem zullen loven. Zijn werken, dat is niet alleen Zijn schepping, maar ook de grote dingen die Hij heeft gedaan, zoals de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van Egypte en de doortocht door de Rode Zee. (Exodus 15 begint net als Psalm 145 met: ‘Ik zal zingen’). Wij zouden kunnen denken aan wat de Heere Jezus heeft gedaan. Heeft de HEERE ook daarin niet Zijn goedheid voor allen laten blijken? Wat een genade dat de HEERE de aarde niet heeft vernietigd, maar juist voor redding heeft gezorgd in Jezus Christus. Ook heeft Hij laten zien dat Hij sterker is dan de dood. Wat Jezus Christus heeft gedaan en heeft gezegd, laat zien wie de HEERE is. Dat Hij barmhartig is en genadig en dat Hij niet snel toornig is (dat is de betekenis van lankmoedig). In vers 10 staat dat al de gunstgenoten van de HEERE Hem zullen zegenen. Zegenen is een ander woord voor prijzen en loven. Het woord voor goedertierenheid in het Hebreeuws (chesed) komt van hetzelfde woord als het woord ‘gunstgenoten’ (chesedim). Degenen die Gods heerlijkheid vermelden zijn degenen die hetzelfde karakter hebben als God: goed, liefdevol, barmhartig, vriendelijk. Gods gunstgenoten zijn degenen die geloven. De HEERE is goed aan allen, daarom zijn wij geroepen om ook goed te zijn aan alle mensen. Het prijzen van de HEERE gebeurt door te zingen, door als een stormvloed de woorden van lof uit je mond te laten vloeien en door te spreken over de heerlijkheid van de HEERE. Er komt geen einde aan de lof aan God! We mogen de HEERE eeuwig en dagelijks loven.

Gespreksvraag | Jouw God

Gespreksvraag | Jouw God

Wat betekent het dat God jouw God is?

Gespreksvragen | God als Koning

Gespreksvragen | God als Koning

  1. Wat betekent het dat God Koning is?
  2. Waaruit blijkt dat de HEERE een goede en genadige Koning is?
Uitleg | Eeuwig Gods Naam groot maken

Uitleg | Eeuwig Gods Naam groot maken

Zijn je ouders ook gelovig? En je opa en oma? De grote werken van de HEERE worden doorverteld van generatie op generatie. Ook jij mag de heerlijkheid van de HEERE doorgeven aan de volgende generatie. Toch begint de psalm heel persoonlijk: ‘O mijn God, Gij Koning! Ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos’. De dichter David doet dit niet slechts een keer, maar eeuwig, alle dagen, eindeloos. Als hij sterft, zingt de volgende generatie verder. Hij zingt van de grootheid van de HEERE. De HEERE moet geprezen worden. Hij kan de grootheid van zijn God niet bevatten. Het Koninkrijk van de HEERE is eeuwig. De HEERE is geen Koning Die macht uitoefent op een wrede manier, maar Hij ondersteunt degenen die vallen en Hij richt de gebogenen weer op. De HEERE is goed en genadig. Hij is rechtvaardig. Hij is barmhartig en goedertieren. Het kwade zal Hij vernietigen.

Stelling

Stelling

Ik kan God in mijn eentje prijzen
Uitleg | Zijn daden bekend maken

Uitleg | Zijn daden bekend maken

Heb je er wel eens bij stil gestaan wat de HEERE allemaal heeft gedaan en nog dagelijks doet? Het is een reden om de HEERE te prijzen. David zegt: ‘Ik zal uitspreken de heerlijkheid van de eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.’ Het is persoonlijk. Met gejuich zal van de goedheid van de HEERE gesproken worden. De woorden ‘Genadig en barmhartig is de HEERE… ‘ komen uit Exodus 34:6. Het zijn de woorden die de HEERE gekozen heeft om te zeggen Wie Hij is en in deze psalmen mogen de mensen de woorden op de lippen nemen om Hem te eren. De HEERE is goed aan allen. Het is opvallend dat in de verzen 11, 12 en 13 beginnen met de Hebreeuwse letters, die in omgekeerde volgorde het woord voor ‘koning’ vormen. Juist in deze verzen gaat het namelijk over Zijn Koninkrijk. Heel de schepping en alles wat de HEERE gedaan heeft, getuigt van Zijn heerlijkheid. Hoe geweldig is het dat Hij regeert! Het is niet onzeker of Hij Zijn beloften wel kan houden. Zijn heerschappij is eeuwig en duurt van generatie op generatie. De HEERE richt degenen die vallen weer op. Hij troost hen, legt als het ware een arm om hen heen, en geeft degenen die gebogen door het leven gaan weer nieuwe kracht. Als je het moeilijkt hebt, kun je bij de HEERE terecht en Hij zal je weer moed geven. Van de HEERE mag je steun verwachten. Als een Vader geeft Hij alles wat je nodig hebt. Alles wat leeft, voorziet Hij van voedsel. Elke oogst is een zegen van de HEERE. Ook alle dieren eten van wat groeit in de natuur. Zo draagt de HEERE zorg voor heel Zijn schepping.

Gespreksvraag | Gods zorg

Gespreksvraag | Gods zorg

Psalm 147:9 beschrijft ook hoe de HEERE voor de dieren zorgt. Noem voorbeelden van Gods vaderlijke zorg voor jou. Bedenk ook een voorbeeld uit de dierenwereld.

Gespreksvragen | Gods goedertierenheid

Gespreksvragen | Gods goedertierenheid

  1. Wat betekent Gods goedertierenheid voor jou? 
  2. Wat betekent het dat Hij goedertieren (trouw, welwillend) is over al Zijn werken?
Uitleg | De Heere bewaart die Hem liefhebben

Uitleg | De Heere bewaart die Hem liefhebben

Zou je zo’n goede, vrijgevige God niet (aan)bidden? Je mag er van verzekerd zijn dat de HEERE je hoort. Ook al is Hij nog zo hoog en verheven, Hij is ook nabij. De HEERE beantwoordt het gebed van degenen die Hem vrezen. Hij zal je helpen en redden. Wanneer je de HEERE liefhebt, verlang je ernaar dat Zijn wil wordt gedaan en dan is dat ook je gebed. Hij belooft Zijn nabijheid aan degenen die Hem aanroepen, die oprecht een beroep op Hem doen. Hij bewaart degenen die Hem liefhebben, maar de goddelozen zullen sterven in hun ongerechtigheid. Zij hebben de dood liever dan God. Zal jouw mond de lof van de HEERE vermelden? Zal jij Zijn naam loven tot in eeuwigheid? David wil dat iedereen de HEERE prijst. 

Gespreksvragen | De HEERE liefhebben

Gespreksvragen | De HEERE liefhebben

  1. Heb je de HEERE lief?
  2. Vul in: Mijn hartewens (‘welbehagen’) die ik de HEERE bekend wil maken is: ………………
Slotopdracht

Slotopdracht

De HEERE verzadigt al wat leeft. Hij is aan allen goed. Kunnen mensen aan jou merken wie de HEERE (voor jou) is? Bedenk samen of voor jezelf of er iemand in jouw omgeving is die jullie hulp kan gebruiken. Misschien kun je een eenzame oudere bezoeken of voor iemand die ziek is de boodschappen doen. Kun je niets bedenken? Vraag dan aan je leidinggevende of aan je iemand, die je goed kent of die iemand weet. Neem dit als opdracht mee naar huis en ga er deze week mee aan de slag. Je kunt ook aan iemand die het moeilijk heeft een bemoedigende kaart sturen.

Introductie | Zingen over en tot God

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende